Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2019-01-01 till 2019-03-31)

  • Nettoomsättning uppgick till 938 294 SEK (1 151 155).
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 64 % (58 %).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 170 906 SEK (-3 534 852).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,08).
  • Soliditeten uppgick till 82 % (86%)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 45 493 332 aktier per 2019-03-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationskalender

Årsstämma                                       2019-05-20

Delårsrapport Q2                              2019-08-14

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019 och efter dess slut

  •  Avtal om likviditetsgaranti sägs upp
  •  Bolaget tecknar ett föravtal med B.Braun Avitum Italy S.p.A. 
  •  Bolaget inleder studie på hjärt-kärl patienter i Tyskland

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Resultaträkning

Bolagets omsättning första kvartalet 2019 uppgick till 938 294 SEK (1 151 155). Samtidigt ökade bruttovinstmarginalen och uppgick till 64 % (58 %).

Försäljningskostnaderna uppgick till -1 396 916 SEK (-1 852 117). Detta beror främst på minskade lönekostnader för försäljning.

Administrationskostnaderna uppgick till -1 108 373 SEK (-1 099 637).

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till -329 525 SEK (-1 028 352).

Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -2 170 906 SEK (-3 534 852).

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 31 mars 2019 till 875 921 SEK och bestod av balanserade utvecklingskostnader, patent och varumärken.

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 11 839 531 SEK och bestod främst av kassa och bank om 5 942 767 och kundfordringar om 3 536 080 SEK.

Eget kapital per 2019-03-31 uppgick till 10 775 197 SEK, vilket medför en soliditet på 82 %.

De kortfristiga skulderna uppgick till 2 312 774 SEK och utgjordes främst av leverantörsskulder om 842 185 SEK och upplupna kostnader om 1 043 003 SEK.

VD Håkan Petersson kommenterar

Under årets första kvartal lades mycket arbete ned på en långsiktig utveckling av Altecos nyckelmarknader. Kvartalet kännetecknades av lägre försäljningskostnader och bättre bruttovinst. Dock medförde distributörernas ojämna inköpsmönster lägre försäljning jämfört med förra årets kvartal.

Slutförhandlingar om ett forskningssamarbete med Leipzigs universitet, ett av europas mest välrenommerade forskningsinstitut, ledde till ett avtal om en studie på hjärt-kärl patienter. Som tidigare meddelats inleder parterna nu en studie på 30 patienter med akut infektiös endokardit, infektion i hjärtklaffarna. Målsättningen är att under 2019 ytterligare stärka evidensen för behandling av hjärt-kärl och ECMO patienter samtidigt som Bolaget etablerar terapin på allt fler tyska kliniker.

Förhandlingar fördes också med B.Braun Avitum Italy S.p.A. som är ett dotterbolag till den tyska B.Braun koncernen. Med en omsättning på 6,9 miljarder Euro är koncernen en av världens ledande leverantörer av hälso och sjukvårdsprodukter och dessutom verksamt inom Altecos kärnområden, intensivvård och hjärta-kärl. Som Alteco tidigare kommunicerat så ledde förhandlingarna fram till ett så kallat föravtal med B.Braun Avitum Italy S.p.A. Avtalet ger bolaget rättighet att sälja och marknadsföra Alteco® LPS Adsorber i Italien under den tid det tar att komma överens om ett komplett distributörsavtal. Avtalet för den viktiga italienska marknaden kan förhoppningsvis leda till ytterligare samarbete framöver.

Vår nya samarbetspartner i Ryssland, R-Pharm, presenterade under det första kvartalet en plan för ökad närvaro på den ryska marknaden. Alteco hyser förhoppningar om att samarbetet med R-Pharm skall leda till bättre penetration och ökade marknadsandelar i Ryssland.

Håkan Petersson 

VD, Alteco Medical AB

Målgrupper:

Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100 procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett mycket stort behov inom intensivvården av nya behandlingsmetoder för att förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis.[1]

Leverpatienter. Acute-on-Chronic-Liver-Failure (ACLF) drabbar cirka 170 000 patienter per år i Europa med hög mortalitet. Patienterna drabbas av translokation av bakterier från mag—tarmkanalen in i blodbanan, vilket leder till sepsisliknande tillstånd utlöst av endotoxin. Även transplantationspatienter drabbas i mycket stor utsträckning av sepsis. Denna grupp är mindre men det rör sig ändå om cirka 20 000 patienter årligen globalt.

Hjärt och kärlkirurgi. Vid stora hjärt- och kärlkirurgiska ingrepp stängs patienternas blodcirkulation av och ersätts av en hjärt-lungmaskin. Patienterna drabbas i stor utsträckning av translokation där bakterier från magtarmkanalen läcker ut i blodbanan och utlöser sepsis. Uppskattningsvis genomförs fler än 700 000 operationer årligen globalt.

ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation). Vid syresättning av blodet utanför kroppen vid lunginsufficiens löper patienterna en mycket hög risk att drabbas av sepsis. Det behandlas fler än 10 000 patienter per år globalt.

Alteco Medical AB

Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt framställd molekyl) vilken fångar upp giftigt LPS från blodet. På så sätt hejdas den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten. Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de patienter som drabbats av svår sepsis och septisk chock orsakad av gramnegativa bakterier.

Bolaget har levererat 6 400 produkter och hittills har flera tusen behandlingar genomförts utan några rapporterade produktrelaterade biverkningar. En behandling tar cirka två timmar och det krävs i genomsnitt 1,3 behandlingar per patient för att bryta sepsisförloppet.

Aktien

Alteco Medical AB noterades på Spotlight Stock Market, tidigare AktieTorget, under mars 2014. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 mars 2019 uppgick antalet aktier i Alteco till 45 493 332 stycken. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram. Styrelsen erhöll genom beslut på årsstämman ett bemyndigande om att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt en ökning om 10 % baserat på det sammanlagda aktiekapitalet som fanns vid årsstämman.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden BFNAR 2012:1 (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. 

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 20 maj 2019

Styrelsen


[1] www.world-sepsis-day.org

För ytterligare information, vänligen kontakta

Håkan Petersson, VD
E-post: hakan.petersson@altecomedical.com
Telefon: 0706 - 32 00 43.

Prenumerera

Dokument & länkar