Delårsrapport 2019-04-01 till 2019-06-30

Report this content

Sammanfattning av delårsrapport

Andra kvartalet (2019-04-01 till 2019-06-30)

 • Nettoomsättning uppgick till 785 751 SEK (3 797 339).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54 % (81 %).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 262 651 SEK (-131 578).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,05 SEK (0,00).

Första halvåret (2019-01-01 till 2019-06-30)

 • Nettoomsättning uppgick till 1 724 045 SEK (4 948 495).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 59 % (75 %).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 433 557 SEK (-3 666 429).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,08).
 • Soliditeten uppgick till 80 % (90%)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 45 493 332 aktier per 2019-06-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationskalender

Delårsrapport Q3                                     2019-11-06

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019 och efter dess slut

 •  Avtal om likviditetsgaranti sägs upp
 •  Bolaget tecknar ett föravtal med B.Braun Avitum Italy S.p.A. 
 •  Bolaget inleder studie på hjärt-kärl patienter i Tyskland
 •  Alteco Medicals VD Håkan Petersson avgår vid årsskiftet 2019/2020.
 •  En riktad nyemission till Cormed Medizintechnik Gmbh & Co. KG. har genomförts vilken tillfört bolaget ca 632 000 SEK.

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Resultaträkning

Bolagets omsättning det första halvåret 2019 uppgick till 1 724 045 SEK (4 948 495). Samtidigt minskade bruttovinstmarginalen till 59 % (75 %) och detta beror på lägre pris per produkt och en lägre försäljningsvolym.

Försäljningskostnaderna uppgick till -2 857 916 SEK (-3 940 377). Detta beror främst på minskade lönekostnader för försäljning.

Administrationskostnaderna uppgick till -2 371 133 SEK (-2 163 181).

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till -329 525 SEK (-1 176 829).

Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -4 433 557 SEK (-3 666 429).

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 30 juni 2019 till 814 086 SEK och bestod av balanserade utvecklingskostnader, patent och varumärken.

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 9 457 459 SEK och bestod främst av kassa och bank om 4 656 075 och kundfordringar om 2 334 130 SEK.

Eget kapital per 2019-06-30 uppgick till 8 512 546 SEK, vilket medför en soliditet på 80 %.

De kortfristiga skulderna uppgick till 2 118 398 SEK och utgjordes främst av leverantörsskulder om 441 987 SEK och upplupna kostnader om 1 273 549 SEK.

VD Håkan Petersson kommenterar

Den svaga försäljningen under andra kvartalet förklaras till stor del av att några av våra största och viktigaste samarbetspartners valde att senarelägga sina beställningar. Samtidigt har den strategiska nyorienteringen mot hjärt-kärlsegmentet ännu inte fått genomslag i försäljningsvolymerna till följd av sen studiestart i Tyskland. Bolaget förväntar sig en bättre försäljningsutveckling och högre bruttovinstmarginal under andra halvåret.

I Tyskland har studien nu påbörjats och målsättningen är att under 2019 ytterligare stärka evidensen för behandling av hjärt-kärl patienter. Alteco räknar fortsatt med att under andra halvåret 2019 kunna etablera terapin på fler tyska kliniker.

Som tidigare kommunicerats så har Alteco genomfört en riktad emission till vår samarbetspartner i Tyskland, Cormed Medizintechnik. Emissionen tillförde Bolaget 631 800 kronor, pengar som skall användas till att delfinansiera den pågående kliniska studien på hjärt-kärl patienter i Tyskland. Cormeds investering visar på ett stort intresse av att deltaga i studien och att ytterligare stärka banden med Alteco.

Under det andra kvartalet i år erhöll Alteco den första ordern från B.Braun Avitum Italy S.p.A. som är ett dotterbolag till den tyska B.Braun koncernen. Det är Altecos strävan och förhoppning att avtalet för den viktiga italienska marknaden skall leda till fördjupade relationer och samarbete på ytterligare marknader.

Håkan Petersson 

VD, Alteco Medical AB


Målgrupper:

Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100 procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett mycket stort behov inom intensivvården av nya behandlingsmetoder för att förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis.(1)

Leverpatienter. Acute-on-Chronic-Liver-Failure (ACLF) drabbar cirka 170 000 patienter per år i Europa med hög mortalitet. Patienterna drabbas av translokation av bakterier från mag—tarmkanalen in i blodbanan, vilket leder till sepsisliknande tillstånd utlöst av endotoxin. Även transplantationspatienter drabbas i mycket stor utsträckning av sepsis. Denna grupp är mindre men det rör sig ändå om cirka 20 000 patienter årligen globalt.

Hjärt och kärlkirurgi. Vid stora hjärt- och kärlkirurgiska ingrepp stängs patienternas blodcirkulation av och ersätts av en hjärt-lungmaskin. Patienterna drabbas i stor utsträckning av translokation där bakterier från magtarmkanalen läcker ut i blodbanan och utlöser sepsis. Uppskattningsvis genomförs fler än 700 000 operationer årligen globalt.

ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation). Vid syresättning av blodet utanför kroppen vid lunginsufficiens löper patienterna en mycket hög risk att drabbas av sepsis. Det behandlas fler än 10 000 patienter per år globalt.

 

Alteco Medical AB

Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt framställd molekyl) vilken fångar upp giftigt LPS från blodet. På så sätt hejdas den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten. Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de patienter som drabbats av svår sepsis och septisk chock orsakad av gramnegativa bakterier.

Bolaget har levererat 6 400 produkter och hittills har flera tusen behandlingar genomförts utan några rapporterade produktrelaterade biverkningar. En behandling tar cirka två timmar och det krävs i genomsnitt 1,3 behandlingar per patient för att bryta sepsisförloppet.

Aktien

Alteco Medical AB noterades på Spotlight Stock Market, tidigare AktieTorget, under mars 2014. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2019 uppgick antalet aktier i Alteco till 45 493 332 stycken. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram. Styrelsen erhöll genom beslut på årsstämman ett bemyndigande om att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt en ökning om 10 % baserat på det sammanlagda aktiekapitalet som fanns vid årsstämman. En riktad nyemission har genomförts efter periodens utgång om 694 286 aktier vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med 138 857,20 SEK. Antalet aktier efter nyemissionen uppgår till 46 187 618 stycken.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden BFNAR 2012:1 (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. 

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 14 augusti 2019


(1) www.world-sepsis-day.org

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på telefon 0706 - 32 00 43.

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019.


Prenumerera

Dokument & länkar