Delårsrapport 2020-01-01 till 2020-06-30

Report this content

Sammanfattning

Andra kvartalet 2020-04-01 till 2020-06-30

 • Nettoomsättning uppgick till 1 656 404 SEK (785 751).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 211 983 SEK (-2 262 651).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,04).
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -2 300 007 SEK (-3 512 797).

Första halvåret 2020-01-01 till 2020-06-30

 • Nettoomsättning uppgick till 3 361 226 SEK (1 724 045).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 102 276 SEK (-4 433 557).
 • I resultatet ingår en engångsnedskrivning av balanserade utvecklingsarbete om -738 149 SEK (0).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,09).
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -4 731 472 SEK (-5 998 105).
 • Soliditeten uppgick till 77 % (80 %)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 50 037 618 aktier per 2020-06-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Informationskalender

Delårsrapport Q3                  2020-11-06

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020 och efter dess slut

 • Vilken roll har Alteco LPS Adsorber vid behandling av ICU Covid 19 patienter

 • Alteco tecknar distributörsavtal i Israel

 • Alteco avslutar studie på hjärt-kärl patienter i Tyskland

 • Ugo Grondelli avgår som styrelseledamot

 • Covid -19 patient med dubbelsidig lunginflammation framgångsrikt behandlad i Ryssland

 

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Bolagets omsättning för första halvåret 2020 uppgick till 3 361 226 SEK (1 724 045), vilket är en ökning med 95 %. Bruttovinstmarginalen ökade och uppgick till 78 % (59 %) och beror främst på ökad intäkt per produkt.

Försäljningskostnaderna uppgick till -2 374 373 SEK (-2 857 916), en minskning med 17 %.

Administrationskostnaderna uppgick till -2 274 216 SEK (-2 371 133).

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till -2 043 717 SEK (-329 525). I beloppet år 2020 ingår en engångsnedskrivning om 738 149 SEK och ökningen i övrigt beror på investeringar inom det regulatoriska området.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 102 276 SEK (-4 433 557).

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 30 juni 2020 till 568 719 SEK och bestod av balanserade utvecklingskostnader, patent och varumärken.

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 5 958 278 SEK och bestod främst av kassa och bank om 1 749 697 och kundfordringar om 1 944 082 SEK.

Eget kapital per 2020-06-30 uppgick till 5 545 196 SEK och soliditeten är 77 %.

De kortfristiga skulderna uppgick till 1 671 925 SEK och utgjordes främst av upplupna kostnader om 1 068 192 SEK.

 

CEO Fredrik Jonsson kommenterar

Omsättningen under Q2 2020 ökade med 110% i förhållande till Q2 2019. Bruttovinstmarginalen har samtidigt förbättrats från 54 % till 77 %.

Sammantaget har omsättningen under första halvåret 2020 ökat med 95 %. Bruttovinstmarginalen har samtidigt förbättrats från 59 % till 78 % som resultat av ökad intäkt per produkt.  Detta är en direkt följd av att vi ökat våra insatser på de marknader där vi har etablerade relationer samt ett gynnsamt försäljningspris.

Under den rådande pandemin är det mycket av det normala försäljningsarbetet som förändrats. Aktiva personliga säljaktiviteter, understöd på plats hos våra återförsäljare samt deltagande vid internationella kongresser och seminarier har varit helt obefintliga. Dock har vi varit väldigt aktiva virtuellt i utbildning av nya kunder och återförsäljare samt deltagit i seminarier vilket lett till att vi kunnat flytta fram våra positioner på flera marknader.

Vi får indikationer från marknaden att acceptansen för att genomföra extrakorporeala blodbehandlingar succesivt ökar vilket vi tolkar som att vår produkt ligger rätt i tiden.

Vidare har flertalet återförsäljare rapporterat att pandemin har begränsat deras kunders planerade inköp av vår produkt och att det därmed finns ett uppdämt behov.

Alteco Medical mottog i augusti en case report från Cherepovets City Hospital, Ryssland om framgångsrik behandling av en COVID-19 patient, där Alteco LPS Adsorber har varit en del i behandlingen. Patienten med diagnostiserad COVID-19 (43-årig kvinna) och dubbelsidig lunginflammation blev behandlad och snabbt signifikant bättre. Patientens tid på intensiven var 5 dagar. Alteco LPS Adsorbers roll i behandlingen var att reducera förekomst av endotoxiner. Studier visar på att Covid-19 patienter också kan utveckla sepsis och genom att minska riskerna för att patienten utvecklar septisk chock, ökar möjligheterna för att behandlingen blir framgångsrik. 

Ryssland har i dagsläget ca 900 000 bekräftade fall av COVID-19 varav ca 15 000 avlidna, vilket placerar Ryssland på̊ fjärde plats i en global jämförelse.

Under Q2 har ett internt program startats för att utveckla och optimera vår produktionsanläggning och produktionskapacitet för att snabbare kunna möta framtida efterfrågan.

Fredrik Jonsson

CEO, Alteco Medical AB

 

Målgrupper

Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100 procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett mycket stort behov inom intensivvården av nya behandlingsmetoder för att förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis.[1]

Leverpatienter. Acute-on-Chronic-Liver-Failure (ACLF) drabbar cirka 170 000 patienter per år i Europa med hög mortalitet. Patienterna drabbas av translokation av bakterier från mag—tarmkanalen in i blodbanan, vilket leder till sepsisliknande tillstånd utlöst av endotoxin. Även transplantationspatienter drabbas i mycket stor utsträckning av sepsis. Denna grupp är mindre men det rör sig ändå om cirka 20 000 patienter årligen globalt.

Hjärt och kärlkirurgi. Vid stora hjärt- och kärlkirurgiska ingrepp stängs patienternas blodcirkulation av och ersätts av en hjärt-lungmaskin. Patienterna drabbas i stor utsträckning av translokation där bakterier från magtarmkanalen läcker ut i blodbanan och utlöser sepsis. Uppskattningsvis genomförs fler än 700 000 operationer årligen globalt.

ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation). Vid syresättning av blodet utanför kroppen vid lunginsufficiens löper patienterna en mycket hög risk att drabbas av sepsis. Det behandlas fler än 10 000 patienter per år globalt.

Alteco Medical AB

Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt framställd molekyl) vilken fångar upp giftigt LPS från blodet. På så sätt hejdas den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten. Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de patienter som drabbats av svår sepsis och septisk chock orsakad av gramnegativa bakterier.

Bolaget har levererat fler än 6 000 produkter och hittills har samtliga behandlingar genomförts utan några rapporterade produktrelaterade biverkningar.

Aktien

Alteco Medical AB noterades på Spotlight Stock Market, tidigare AktieTorget, under mars 2014. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2020 uppgick antalet aktier i Alteco till 50 037 618. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram. Styrelsen erhöll genom beslut på årsstämman ett bemyndigande om att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt en ökning om 20 % baserat på det sammanlagda aktiekapitalet som fanns vid årsstämman.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden BFNAR 2012:1 (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 14 augusti 2020

Styrelsen

 

(1) www.world-sepsis-day.org

 

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Fredrik Jonsson på telefon 0708-766 444, fredrik@altecomed.com

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2020.

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och  ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner. 

Prenumerera

Dokument & länkar