Idag inleds teckningstiden i Alteco Medical AB:s företrädesemission

Idag, den 7 december 2017, inleds teckningstiden i Alteco Medical AB:s (”Alteco”) företrädesemission av aktier. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 21 december 2017. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Alteco totalt cirka 18,2 MSEK före emissionskostnader. Alteco har på förhand skriftligen avtalat om tecknings- och garantiförbindelser motsvarande hela emissionsbeloppet om cirka 18,2 MSEK via dess huvudägare. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Altecos (www.altecomedical.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Motiv för nyemission

Alteco genomför nu en företrädesemission för att accelerera marknads- och försäljningsaktiviteterna på bolagets befintliga marknader samt för att möjliggöra en positionering av bolagets produkt Alteco® LPS Adsorber inom bolagets nya patientgrupper hjärt-/kärl, ACLF och ECMO. För att stärka evidensen för samtliga patientgrupper planerar Alteco att genomföra pilotstudier på hjärt-/kärl-, ECMO- och ACLF-patienter. Bolaget planerar vidare att starta en registerstudie som ska inkludera traditionella sepsispatienter från de kliniker Alteco tecknat avtal med i Tyskland. Studien är även planerad att inkludera separata grupper av hjärt-/kärl-, ECMO- och ACLF-patienter rekryterade från kliniker i Tyskland och Italien. I studien registreras samtliga behandlingar som genomförs och data gällande behandlingens effektivitet kan löpande behandlas och kommuniceras.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 7 – 21 december 2017.
  • Teckningskurs: 1,00 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym och utspädning: Erbjudandet omfattar högst 18 197 332 aktier, motsvarande 18 197 332 SEK. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Vid fulltecknad nyemission uppgår den procentuella utspädningen till cirka 40 procent för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.
  • Antal aktier innan nyemission: 27 296 000 stycken.
  • Värdering (pre-money): Cirka 27,3 MSEK.
  • Företrädesrätt: Sista dag för handel i Alteco Medicals aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 november 2017 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 november 2017. Avstämningsdag var den 1 december 2017. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Innehav av tre teckningsrätter berättigar till teckning av två nya aktier. 
  • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden från den 7 december 2017 till och med den 19 december 2017.
  • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 7 december 2017 fram till dess att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering är beräknad att ske i mitten av januari 2018.
  • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,4 MSEK från dess huvudägare, totalt motsvarande 52 procent av nyemissionen, samt garantiteckning om cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av nyemissionen. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning 100 procent av nyemissionen.

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer representanter från Alteco att närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10, eller e-post via event@sedermera.se.

Datum och tid Arrangör Adress och ort Anmälan
8   december 2017kl. 11.00   – 13.00 Sedermera   Fondkommission Scandic   Klara,Slöjdgatan   7, 111 57   Stockholm Anmälan sker på www.sedermera.se
12   december 2017kl. 11.00   – 13.00 Sedermera   Fondkommission Börshuset,Skeppsbron   2, 211 20   Malmö Anmälan sker på www.sedermera.se 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Alteco i samband med nyemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

E-post: info@sedermera.se 

Telefon: 040-615 14 10

För ytterligare information, vänligen kontakta

Håkan Petersson, VD

E-post: hakan.petersson@altecomedical.com

Telefon: 0706 - 32 00 43.

www.altecomedical.com

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en av de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Via specifika bakteriegifter (endotoxiner) som sprids via blodet till stora delar av kroppen utvecklas det septiska tillståndet. Endotoxin, eller lipopolysackarid (”LPS”), är en huvudkomponent i cellväggen hos en bakterietyp som kallas gramnegativa bakterier. När endotoxin frigörs i blodbanan framkallas en stark toxisk (giftliknande) reaktion från immunförsvaret vilket kan leda till sepsis. Alteco Medicals produkt Alteco® LPS Adsorber reducerar effektivt mängden endotoxin i blodbanan och kan därför hindra eller vända sepsisförloppet. Genom att avlägsna endotoxin ur blodbanan kan den kritiska och livshotande delen av sepsisförloppet motverkas.

Om oss

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner.

Prenumerera

Dokument & länkar