Kallelse till extra bolagsstämma i Alteco Medical AB

Aktieägarna i Alteco Medical AB (publ), 556625-0840, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 november 2017 kl. 10.00 på bolagets kontor, Höstbruksvägen 8 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 november 2017, och
  • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 21 november 2017 skriftligen till Alteco Medical AB, Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund. Anmälan kan också göras per telefon till 046-32 86 00 eller per e-post till info@altecomedical.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 21 november 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.altecomedical.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 27 296 000 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om ändring av bolagsordning.

7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.

8. Beslut om minskning av aktiekapitalet.

9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 6)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor. § 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 5 459 200 kronor och högst 21 836 800 kronor.
§ 5 Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000 stycken. § 5 Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst 27 296 000 och högst 109 184 000 stycken.
§ 12 AvstämningsförbehållDen aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). § 12 AvstämningsförbehållBolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission (punkt 7)

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 5 459 199,60 kronor genom nyemission av högst 18 197 332 aktier envar med ett kvotvärde om 0,30 kronor till en teckningskurs om 1,00 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 18 197 332,00 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

  1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
  2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 1 december 2017. Även annan kan teckna i emissionen.
  3.  För varje tecknad aktie ska erläggas 1,00 kronor kontant.

  4.  Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 7 december 2017 till och med den 21 december 2017. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
  5.  För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske. I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  6.  De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
  7.  Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
  8.  Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital för avsättning till fri fond (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med högst 5 459 199,60 kronor för avsättning till fri fond. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier. Beslutet om minskning förutsätter bolagsordningsändring.

Samtidigt med minskning av aktiekapitalet har styrelsen beslutat, förutsatt bolagsstämmans godkännande, att öka aktiekapitalet om högst 5 459 199,60 kronor genom en nyemission av aktier. Då detta sammantaget ej medför förändringar i bundet eget kapital och dess aktiekapital ska en redogörelse framtagas av styrelsen i enlighet med 20 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) som återfinns i separat bilaga.

Beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med vederbörande bilaga är villkorad av att bolagsstämman beslutar att genomföra en nyemission av aktier enligt separat bilaga, beslutet föreslås godkännas under samma bolagsstämma.

Minskning av aktiekapitalet ska fastställas till ett belopp vilket medför ett sammantaget aktiekapital (rådande aktiekapital minus fastställt minskat belopp) motsvarande ett ändamålsenligt kvotvärde, avrundat uppåt, till närmaste helt öre.

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 § och 20 kap. 12 § aktiebolagslagen, handlingar enligt 20 kap. 13 – 14 §§ aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Höstbruksvägen 8 i Lund samt på bolagets webbplats (www.altecomedical.com) senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i oktober 2017

Alteco Medical AB (publ)

STYRELSEN

För frågor avseende Alteco Medical AB, vänligen kontakta:

Håkan Petersson, VD

Telefon: 0706-32 00 43

E-post: hakan.petersson@altecomedical.com


Prenumerera

Dokument & länkar