Utfall i nyligen avslutad nyemission

Den 21 december 2017 avslutades teckningstiden i Alteco Medical AB:s (”Alteco Medical”) företrädesemission av aktier om högst cirka 18,2 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 13,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 72 procent. Cirka 5,1 MSEK, motsvarande cirka 28 procent av den totala emissionsvolymen, tilldelas därmed garantiåtagare. Ersättning för garantiåtagande uppgår till 3 procent av garanterat belopp. Alteco Medical tillförs cirka 16,8 MSEK efter emissionskostnader och ersättning till garantiåtagare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 28 december 2017.

VD Håkan Petersson kommenterar

”Jag vill rikta ett tack till de som tecknade aktier i nyemissionen. Med emissionslikviden kan vi accelerera marknads- och försäljningsaktiviteterna på våra befintliga marknader samt bredda positioneringen av Alteco® LPS Adsorber för våra nya patientgrupper inom hjärt-/kärl, ACLF och ECMO.”

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen tecknades till 13 089 020 SEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 72 procent. 12 670 235 aktier (motsvarande cirka 70 procent) tilldelas tecknare med företrädesrätt. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka skickas ut idag, den 28 december 2017. Cirka 5,1 MSEK, motsvarande cirka 28 procent av den totala emissionsvolymen, tilldelas garantiåtagare. Ersättning för garantiåtagande uppgår till 3 procent av garanterat belopp. Genom nyemissionen nyemitteras 18 197 332 aktier. Alteco Medical tillförs därmed cirka 18,2 MSEK före emissionskostnader och ersättning till garantiåtagare om sammanlagt cirka 1,4 MSEK. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum.

Antal aktier och aktiekapital

I samband med att extra bolagsstämma beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond med samma belopp som aktiekapitalet ökat genom nu genomförd företrädesemission. Detta innebär att när Alteco Medicals företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att uppgå till 8 188 800 SEK och det totala antalet aktier att uppgå till 45 493 332 stycken.

Flaggning i Lindekullen Holding AB

Med anledning av nyligen genomförd företrädesemission uppstå flaggning för Lindekullen Holding AB. Lindekullen Holding AB:s ägande uppgick före företrädesemissionen till cirka 12,5 procent av aktier och kapital i bolaget och uppgår efter genomförandet av företrädesemissionen till cirka 23,7 procent av aktier och kapital i bolaget.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas ske i mitten av januari 2018.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt Alteco Medical i samband med nyemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

E-post: info@sedermera.se

Telefon: 040-615 14 10

För ytterligare information, vänligen kontakta

Håkan Petersson, VD

E-post: hakan.petersson@altecomedical.com

Telefon: 0706 - 32 00 43.

www.altecomedical.com

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Petersson, VD
E-post: hakan.petersson@altecomedical.com
Telefon: 0706 - 32 00 43.
www.altecomedical.com

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en av de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Via specifika bakteriegifter (endotoxiner) som sprids via blodet till stora delar av kroppen utvecklas det septiska tillståndet. Endotoxin, eller lipopolysackarid (”LPS”), är en huvudkomponent i cellväggen hos en bakterietyp som kallas gramnegativa bakterier. När endotoxin frigörs i blodbanan framkallas en stark toxisk (giftliknande) reaktion från immunförsvaret vilket kan leda till sepsis. Alteco Medicals produkt Alteco® LPS Adsorber reducerar effektivt mängden endotoxin i blodbanan och kan därför hindra eller vända sepsisförloppet. Genom att avlägsna endotoxin ur blodbanan kan den kritiska och livshotande delen av sepsisförloppet motverkas.

Prenumerera

Dokument & länkar