Ambeas delårsrapport april-juni 2019

Report this content

VDs kommentar:

När vi ser tillbaka på det andra kvartalet kan vi konstatera att det intensiva omställningsarbetet som påbörjades i Stendi under mars börjat ge resultat samtidigt som integrationen av Aleris Omsorg slutfört flera stora delmoment. Vi har ökat öppningstakten av nya enheter och kan se att uppstarterna går enligt plan både vad gäller beläggning och kompetensförsörjning.

Nettoomsättningen i andra kvartalet uppgick till 2 877 (1 518) MSEK. Andelen egen regi av nettoomsättningen uppgick till 73 (68) procent. Justerad EBITA ökade med 54 procent jämfört med föregående år och uppgick till 175 (114) MSEK. Justerat för effekter från IFRS 16 ökade justerad EBITA med 32 procent till 151 MSEK.

Under kvartalet har flera större delar av integrationen av Aleris Omsorg slutförts och vi kan bekräfta tidigare aviserad plan om att uppnå synergier om en årstakt på 90 MSEK mot slutet av året. Vårt fokus ligger nu på att stänga marginalgapet mellan förvärvade Aleris-enheter jämfört med motsvarande befintliga Ambea-enheter inom respektive sektor.

Sammanfattning av andra kvartalet 2019:

  • Nettoomsättningen ökade med 90 procent och uppgick till 2 877 (1 518) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 83 (95) MSEK
  • EBITA ökade med 4 procent och uppgick till 118 (114) MSEK motsvarande en marginal på 4,1 (7,5) procent
  • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, ökade med 54 procent till 175 (114) MSEK
  • Justerad EBITA-marginal uppgick till 6,1 (7,5) procent
  • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -57 (0) MSEK, där kvartalets poster är hänförligt till kostnader för integration och synergirealisering kopplat till förvärvet av Aleris Omsorg
  • Periodens resultat uppgick till 12 (75) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,16 (1,00) SEK före utspädning och 0,16 (1,00) SEK efter utspädning
  • Operativt kassaflöde uppgick till 338 (248) MSEK
  • Fritt kassaflöde uppgick till 178 (236) MSEK

Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbsändning på: https://edge.media-server.com/m6/p/pxb8fzrq

Uppringningsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in minst fem minuter före konferenssamtalets starttid. Registrera dig genom att ange deltagarkod 3081549.

Telefonnummer:

Sverige:                                        +46 (0)8 506 921 80
Storbritannien:                              +44 (0)20 71 92 80 00
USA:                                             +1 631 510 7495

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgängligt på www.ambea.se och www.ambea.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 (0)708 64 07 52
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Denna rapport är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl. 07:00.

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se