Kommuniké från Ambeas årsstämma 15 maj 2020

Report this content

Stockholm – Ambea AB (publ) rapporterar idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lena Hofsberger, Daniel Björklund, Anders Borg, Gunilla Rudebjer, Lars Gatenbeck, Mikael Stöhr och Liselott Kilaas. Lena Hofsberger omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 och beslutade om att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade även att:

  • godkänna arvoden till styrelsen och revisorn,
  • godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
  • principerna för utseende av valberedning ska motsvara principerna från tidigare år, dock med justeringen att principerna nu gäller tillsvidare,
  • ändra 1 och 11 §§ i bolagsordningen, dels för att i 1 § reflektera en regelförändring som skett, dels för att renodla skrivningen i 11 § utan någon saklig ändring,
  • bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget samt bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, och
  • bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet.

Ytterligare information från årsstämman

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.ambea.se. Protokollet från årsstämman kommer hållas tillgängligt på www.ambea.se senast två veckor efter årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, Head of Group Business Control & Investor Relations
Telefon: +46 (0)708 64 07 52
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se