Ändringar i valberedningen för AQ Group AB inför årsstämman 2022

Report this content

Valberedningens sammansättning om fyra ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna inför årsstämman 2022, enligt valberedningsinstruktionen beslutad vid årsstämman 2021, offentliggjordes i ett pressmeddelande den 27 september 2021.

Aktieägaren Aeternum Capital har utsett Henrik Carlman till ledamot i valberedningen istället för Vegard Søraunet. Efter denna ändring består valberedningen av:

  • Henrik Carlman, utsedd av Aeternum Capital
  • Hans Christian Bratterud, utsedd av ODIN Fonder
  • Per Olof Andersson, eget innehav
  • Claes Mellgren, eget innehav

Valberedningen har utsett Hans Christian Bratterud till sin ordförande.

Årsstämman kommer att äga rum den 21 april 2022 i Västerås.

I valberedningens uppgifter ingår att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende:

  • val av styrelse och styrelseordförande
  • val av ordförande vid årsstämman
  • val av revisor
  • arvode till styrelsen, utskotten och revisor

Valberedningen förslag presenteras  i kallelsen till årsstämman.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan före januari månads utgång 2022 göra detta via e-post till ir@aqg.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller per brev till Valberedningen, AQ Group AB, Regattagatan 29,723 48 Västerås.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) senast den 3 mars 2022 för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

_____________________________________________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Patrik Nolåker, styrelseordförande, telefon, 070-4178501

Informationen lämnades, genom Patrik Nolåkers försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 kl. 09:00 CET.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2020 ca 5 900 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada, USA, Brasilien och Tyskland.

År 2020 hade AQ en omsättning på ca 4,8 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqgroup.com

Taggar:

AQ

Prenumerera

Dokument & länkar