Färre ungdomar utan jobb

Arbetsmarknaden i Gävleborgs län är fortsatt stark. Det har gynnat inte minst länets unga, en grupp där arbetslösheten minskat påtagligt, minus 18,6 procent sedan förra året.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt stark arbetsmarknad i länet. I september sjönk arbetslösheten med 7,1 procent vilket är största minskningen i landet. Länet hade i september 13 900 arbetslösa. Minskningen skedde i alla kommuner utom en.

Minskningen gäller både dem som är inrikes födda och dem som är utrikesfödda. Största minskningen är bland män med närmare 900 till 7 400. Bland kvinnor sjönk arbetslösheten med 200 personer.

600 färre arbetslösa ungdomar på ett år

Arbetsmarknaden ser ljus ut för länets ungdomar i arbetsför ålder (18–24 år). I slutet av september var drygt 2 500 unga länsbor inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det är en minskning med 18,6 procent på ett år.

Minskningen gäller även de ungdomar som är födda utanför Sverige. Bland de utomeuropeiskt födda har arbetslösheten minskat med 10,5 procent. Bland dem som är födda i Europa men utanför Sverige är minskningen 33,3 procent jämfört med förra året.

– Det är mycket roligt att arbetslösheten sjunker i vårt län. Och det är inte för sent än att söka säsongsjobb i fjällvärlden. Där efterfrågas många olika kompetenser som kockar, servispersonal och liftskötare för att nämna några, säger Mikael Eriksson, arbetsförmedlingschef i Gävle.

Fler långtidsarbetslösa

Den totala arbetslösheten minskar, samtidigt ökar andelen arbetslösa som varit utan arbete i mer än två år med 2,3 procent till 3 800 personer. Däremot minskar andelen som varit utan arbete i mer än ett år liksom de som varit utan i mer än sex månader med drygt 4 procent. Bland inskrivna arbetslösa ungdomar 18–24 år har 44 procent eller 1 118 ungdomar varit utan arbete i mer än 6 månader, att jämföra med 43 procent motsvarande period förra året.

Kort om arbetsmarknaden för Gävleborgs län september 2017

(Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2016)

  • 10,3 procent var inskrivna som arbetslösa (11,1).*
    Sammanlagt 13 871 personer (14 938) varav 2 241 inom etablering (2 910).
  • 17,1 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (20,3).* Sammanlagt 2 544 personer (3 127) varav 440 inom etablering (618).
  • 4 876 personer var öppet arbetslösa (5 956) varav 1 086 inom etablering (1 677).
  • 8 995 personer deltog i program med aktivitetsstöd (8 982) varav 1 155 inom etablering (1 233).
  • 797 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1 032) varav 37 inom etablering (144).
  • 1 390 personer fick arbete (1 437) varav 95 inom etablering (52).
  • 44 personer varslades om uppsägning (161).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Inskrivna arbetslösa i september 2017 som andel (%) av den regiserbaserade arbetskraften 16–64 år

 

Kontaktuppgifter

För kommentarer:
Mikael Eriksson, arbetsförmedlingschef i Gävle, 010-487 20 50
Mer information:
Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker Gävleborg, 010-486 26 60
Presskontakt:
Lotta Edman, 010-488 54 21

 

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är inte för sent än att söka säsongsjobb i fjällvärlden
Mikael Eriksson, arbetsförmedlingschef