Samarbete stärker Kalmar läns arbetsmarknad

I slutet av april var drygt 9 500 personer inskrivna som arbetslösa i Kalmar läns arbetsförmedlingar. Länets arbetslöshet uppgick till 8,3 procent, vilket är en ökning jämfört med april 2016. I riket var arbetslösheten 7,5 procent.

Arbetsmarknaden har varit stark i Kalmar län det senaste året. Den ökade arbetslösheten förklaras av att antalet inskrivna födda utanför Europa har ökat snabbt. I slutet av april omfattades 3 030 personer av etableringsuppdraget, en ökning med 1 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Ytterligare skäl till länets ökade arbetslöshet är de arbetssökandes utbildningsnivå. 40 procent saknar gymnasieutbildning, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med i fjol. Arbetslöshetstider på 12 månader eller mer har ökat med 19,6  procent i länet jämfört med april 2016.

- Vår högst prioriterade fråga nu är länets kompetensförsörjning. Vi arbetar intensivt med att vägleda arbetssökande till arbete genom utbildning. I det arbetet samarbetar vi med kommunernas utbildningsorganisationer, säger Carina Lindgren arbetsförmedlingschef i Kalmar.

- Våra insatser ökar möjligheterna för arbetssökande att hitta kompetensutveckling inom reguljärt utbildningsväsende och för arbetsgivare att hitta nya medarbetare då fler människor skaffar sig efterfrågad kompetens, fortsätter Carina Lindgren.

Ungdomsarbetslöshetens nedåtgående trend stannar av
I april var 1 600 ungdomar mellan 18 och 24 år arbetslösa, vilket motsvarar 12,3 procent av arbetskraften. Den långsiktiga nedåtgående trenden har bromsats in, men minskar fortfarande bland inrikes födda och ökar bland utrikesfödda jämfört med samma månad föregående år. Inflödet till etableringen står nästan uteslutande för ökningen av unga inskrivna arbetslösa.

Historiskt få varsel
En indikator för på hur arbetsmarknaden utvecklar sig är arbetsgivarnas varsel om kommande uppsägningar. Länets varseltal har varit låga under en längre tid. Under april 2017 varslades 30 personer om uppsägning, vilket kan jämföras med 60 under samma månad föregående år.

Gott om sommarvikariat
Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar i april uppgick till 2 780. Sommarvikariaten utgör fortfarande en stor del av de nyanmälda platserna. Vård- och omsorg representerar majoriteten av platserna.

Kort om arbetsmarknaden för Kalmar län, april 2017
Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2016.

  • 8,3 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 9480 personer (8290) varav 3030 inom etablering (2020).
  • 12,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,0).* Sammanlagt 1630 personer (1580) varav 560 inom etablering (370).
  • 4660 personer var öppet arbetslösa (3660) varav 1890 inom etablering (1080).
  • 4820 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4630) varav 1150 inom etablering (940).
  • 440 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (470) varav 100 inom etablering (110).
  • 950 personer fick arbete (1200) varav 40 inom etablering (40).
  • 30 personer varslades om uppsägning (60).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för maj publiceras 15 juni kl. 8:00

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.

Prenumerera

Citat

Vår högst prioriterade fråga just nu är länets kompetensförsörjning.
Carina Lindgren arbetsförmedlingschef i Kalmar