2018 – lägsta arbetslösheten på tio år

Arbetslösheten fortsatte att sjunka under 2018, till 7 procent. Senast arbetslösheten var så låg var 2008.

Det innebär att 344 000 personer var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen vid slutet av 2018. Samtidigt var antalet personer som varslades om uppsägning fortsatt mycket få.

- Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark och vår prognos för utvecklingen på arbetsmarknaden visar på en fortsatt god efterfrågan på arbetskraft under 2019, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten fortsätter att sjunka på bred front. Antalet inskrivna arbetslösa har minskat för både kvinnor och män – inrikes och utrikes födda och oavsett utbildningsnivå – jämfört med december förra året. Samtidigt saknar en stor del av de inskrivna arbetslösa den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.

- Vi har fortfarande många arbetssökande som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. För att inte fler ska fastna i längre tider utan arbete behövs därför en mix av insatser: reguljär utbildning, subventionerade anställningar och lägre trösklar in på arbetsmarknaden, säger Annika Sundén.

Den starka arbetsmarknaden visar sig också i antalet varsel som rapporterats in till Arbetsförmedlingen. Förra året varslades totalt knappt 36 000 personer om uppsägning. Under 2000-talet har nivån bara varit lägre vid tre tillfällen, år 2000 då antalet var 28 000, år 2007 då antalet var 30 000 och 2017 då det var 35 000.

Samtidigt var inflödet av nya lediga platser till Arbetsförmedlingen mycket högt. Under 2018 var det i genomsnitt 110 000 nya platser per månad. Sett i ett historiskt perspektiv är det en mycket hög nivå.  

Kort om arbetsmarknaden i december 2018.

Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2017.

  • 7,0 procent var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 344 413 personer (365 889) varav 44 991 inom etablering (57 600).
  • 8,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,1).* Sammanlagt 46 728 ungdomar (53 297) varav 7 556 inom etablering (10 801).
  • 185 712 personer var öppet arbetslösa (198 500).
  • 158 701 personer deltog i program med aktivitetsstöd (167 389).
  • 22 581 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (23 288).
  • 23 524 personer fick arbete (27 522) varav 682 inom etablering (1 920).
  • 2 940 personer varslades om uppsägning (3 015).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i december 2018.

Verksamhetsstatistiken för januari publiceras den 12 februari kl. 06:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488 94 20

För information: Ida Karlsson, analytiker, 010-486 08 36

Presskontakt: Patrik Svensson, presschef, 010-487 01 42

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGENSwedish Public Employment Service Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.