Citat

Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stark och även om det finns större osäkerhetsfaktorer framöver är den ekonomiska avmattningen ännu inte synlig på arbetsmarknaden
Anders Ljungberg, tf analyschef
Bristen på kompetens är den främsta anledningen till att utvecklingen på arbetsmarknaden och ekonomin i Sverige hämmas
Anders Ljungberg, tf. analyschef
De tre länen i norr som nu har en rekordlåg arbetslöshet har gjort stora investeringar i bland annat industrin på senare år
Anders Ljungberg, tf analyschef
Det tar tid för dem som är nya i Sverige att etablera sig på arbetsmarknaden eftersom de behöver lära sig ett nytt språk, ny kultur och inte minst ofta saknar nätverk som underlättar etablering
Emil Persson, arbetsmarknadsanalytiker
Vi tittar noga på vilket stöd vi kan erbjuda personer från Ukraina, men det allra bästa vore såklart att de fick jobb direkt
Maria Mindhammar, generaldirektör
Arbetsmarknaden har återhämtat sig snabbt och är fortsatt stark sedan restriktionerna släppte
Anders Ljungberg, tf. analyschef
Att närmare 50 000 lediga platser annonserats under december och januari visar på ett stort behov av sommarpersonal i de allra flesta delarna av landet
Johan Eklöf, analytiker
Att restriktionerna nu tas bort stärker arbetsmarknaden ytterligare, särskilt inom branscher som hotell- och restaurang där många ungdomar får sitt första jobb
Anders Ljungberg, tf analyschef
Under 2021 återhämtade sig arbetsmarknaden snabbt och under året har arbetslösheten minskat framförallt för ungdomar, inrikes födda och personer med minst gymnasieutbildning
Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker
Många av våra arbetssökande har en kort utbildning och en svag anknytning till arbetsmarknaden där det nu framför allt handlar om grundutbildningar samt kunskaper i svenska för att öka jobbchanserna
Maria Mindhammar, generaldirektör
Långtidsarbetslösheten har stabiliserats och toppen är passerad
Annika Sundén, analyschef
Det är svårt att få tag i arbetskraft med efterfrågade kompetenser eftersom arbetsgivarna söker efter samma personal samtidigt. Den här bristen är dock övergående
Annika Sundén, analyschef
Långtidsarbetslösheten är på väg att bita sig fast
Annika Sundén, analyschef
Livslångt lärande blir allt viktigare för att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen
Maria Mindhammar, generaldirektör
Trots effekterna av pandemin bedömer vi att det kommer att vara goda jobbmöjligheter på flera delar av arbetsmarknaden
Ingrid Viklund Ros, arbetsmarknadsanalytiker
Läget på svensk arbetsmarknad kräver att fler ställer om
Annika Sundén, analyschef
Trots omständigheterna finns det förvånansvärt många lediga jobb
Johan Eklöf, analytiker
Fler arbetsgivare, både offentliga och privata, behöver se till kompetens och inte ålder när de anställer
Maria Mindhammar, generaldirektör
Kompetensutvecklingen är nyckeln men de långtidsarbetslösa är inte en homogen grupp där alla är i behov av samma stöd
Maria Mindhammar, generaldirektör
Svensk arbetsmarknad får ett välkommet tillskott av agronomer och hortonomer
Jannika Nordwall, projektkoordinator
Centralt för vägen ur långtidsarbetslöshet är att vägleda och motivera till kompetensutveckling liksom insatser som ökar arbetssökandes kontakt med arbetsmarknaden
Maria Mindhammar, generaldirektör
När man väljer en utbildning är det viktigt att tänka på att det leder till ett yrkesområde som intresserar en
Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker
Med tanke på att arbetsgivarna inte vet vad som kommer att hända med restriktioner kopplade till pandemin kan man tänka sig att de väntar in i det längsta med rekrytering
Johan Eklöf, analytiker
Fler utbildningsplatser gör det möjligt för fler ungdomar att utbilda sig viket håller tillbaka ungdomsarbetslösheten
Annika Sundén, analyschef
Det är roligt att det är sådan bredd på mässan
Sandra Larsson, företagsrådgivare
Tudelningen är väldigt tydlig och krisen är i högre grad koncentrerad till vissa näringsgrenar
Annika Sundén, analyschef
Coronapandemin slog hårt i en konjunktur som redan var på väg att mattas av
Annika Sundén, analyschef
Läget på arbetsmarknaden är fortfarande allvarligt, men den här hashtaggen visar ändå att det finns branscher som fortfarande behöver rekrytera
Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker
Tiden i arbetslöshet ökar på bred front och fler närmar sig nu långtidsarbetslöshet
Annika Sundén, analyschef
Krisens effekt på arbetsmarknaden kommer att bli långvarig men vi ser en ljusning
Annika Sundén, analyschef
Län där den privata tjänstesektorn är mer utbredd har drabbats hårdare av pandemin
Annika Sundén, analyschef
När efterfrågan på arbetskraft går upp igen är det i första hand personer med kort arbetslöshetstid, tidigare arbetslivserfarenhet och gymnasieutbildning som först lämnar arbetslösheten
Annika Sundén, analyschef
Det är de som drabbades i början av krisen som nu blir arbetslösa
Annika Sundén, analyschef
Inledningsvis slog krisen hårt mot den privata tjänstesektorn, efter hand har industrin tagit en större andel
Annika Sundén, analyschef
Med en avslutad högskoleutbildning har man i de allra flesta fall lätt att få jobb
Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker
Det här visar att arbetsmarknaden börjar komma igång
Annika Sundén, analyschef
Det här indikerar att uppsägningarna kommer snabbare än under finanskrisen 2008
Annika Sundén, analyschef
Vi ser tecken på att ekonomin kommer igång, det är fler som lämnar Arbetsförmedlingen än som skriver in sig
Annika Sundén, analyschef
I dessa tider med en pågående pandemi är en digital mässa optimal, deltagarna kan delta i sin hemmiljö och behöver inte trängas i en mässlokal
Charlotte Lindman, programledare webbinar och poddar
Det är tydligt att pandemin har försvårat arbetsmarknadsläget ytterligare för allt fler grupper inskrivna arbetslösa
Annika Sundén, analyschef
Vår bedömning är att arbetslösheten bland unga kommer ligga på 13 procent i år och strax över 15 procent år 2021
Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker
Många slutar skolan nu och skriver in sig på Arbetsförmedlingen
Annika Sundén, analyschef
Det går snabbare än under finanskrisen och indikerar allvaret på den svenska arbetsmarknaden
Annika Sundén, analyschef
Har man funderat på att vidareutbilda sig så kan det vara ett bra tillfälle nu
Annika Sundén, analyschef
Sverige är ett exportberoende land och hur krisen fortsätter att slå mot industrin kommer att vara viktigt för utvecklingen på arbetsmarknaden
Annika Sundén, analyschef
De branscher som drabbats har många ingångsjobb där ungdomar arbetar
Annika Sundén, analyschef
Vi står inför en oerhört stor utmaning, men jag känner en trygghet i alla professionella medarbetare och att regeringen noga följer utvecklingen och även fortsatt ger myndigheten förutsättningar att hantera situationen
Maria Mindhammar, generaldirektör
Den senaste veckans varsel kommer framför allt från transport och industri
Annika Sundén, analyschef
Arbetslösheten ökar nu på bred front – både geografiskt och bland olika grupper av arbetslösa
Annika Sundén, analyschef
Framöver bedömer vi att arbetslösheten fortsätter öka
Annika Sundén, analyschef