Viss ljusning på arbetsmarknaden – men långtidsarbetslösheten kräver fokus

Report this content

Arbetslösheten har nått kulmen men är fortsatt hög. Enligt Arbetsförmedlingens nya bedömning kommer i genomsnitt 434 000 personer vara inskrivna arbetslösa under 2021. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,3 procent, jämfört med 9,1 procent som var bedömningen från december.

Trots det fortsatt allvarliga läget har utvecklingen på arbetsmarknaden varit bättre än vad som bedömdes i december 2020. En förklaring är att svensk ekonomi utvecklats bättre än förväntat, en annan är att stödåtgärderna har förlängts och förstärkts.

Antalet nyinskrivna arbetssökande har varit högt, men något lägre än väntat. Det väntas fortsätta vara något högre än de senaste årens genomsnitt. Samtidigt fortsätter ett stort antal av de inskrivna arbetslösa att lämna Arbetsförmedlingen för arbete eller studier. Arbetsmarknadens utveckling är fortsatt svårbedömd, men Arbetsförmedlingens senaste bedömning för 2021 är en genomsnittlig arbetslöshetsnivå på 8,3 procent (9,1 procent enligt bedömningen i december), vilket motsvarar 434 000 personer (476 000).

– Arbetslösheten bedöms ligga ganska stabilt kring den här nivån under året. Trots en viss ljusning blir effekterna av pandemin långvariga, framför allt för att långtidsarbetslösheten har ökat mycket, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Antal inskrivna arbetslösa 16–64 år Arbetslöshetsnivå
2019                     349 000                     7,0
2020                     437 000                     8,5
P2021                     434 000 (476 000)                     8,3 (9,1)
P2022                     407 000 (447 000)                     7,9 (8,6)

 

Årsmedeltal av arbetslösheten, bedömningarna som gjordes i december 2020 inom parentes.
 

Även arbetslösheten bland ungdomar 18–24 år revideras och antalet bedöms nu uppgå till 55 000 personer som mest (71 000 enligt bedömning i december), vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 10,7 procent (13,2 procent).

Pandemin påskyndar strukturomvandlingen 

Långtidsarbetslösheten i slutet av april uppgår till 188 000 personer och den tidigare bedömningen att den riskerar att stiga till över 200 000 personer under året ligger kvar. Flera av dem som nu blir långtidsarbetslösa har gymnasieutbildning. Därmed har de en bättre ställning på arbetsmarknaden än dem som redan före pandemin var långtidsarbetslösa där många saknar en gymnasieutbildning. 

– Läget på arbetsmarknaden är allvarligt. Vårt viktigaste fokus är långtidsarbetslösheten. Att motverka och bryta den är helt centralt. Kompetensutvecklingen är nyckeln men de långtidsarbetslösa är inte en homogen grupp där alla är i behov av samma stöd, säger Maria Mindhammar, generaldirektör Arbetsförmedlingen. 

Pandemin påskyndar strukturomvandlingen och ökar behovet av omställning. För att öka chanserna till arbete är det viktigt att fler, framförallt de som riskerar långtidsarbetslöshet, byter yrkesbana till exempel genom arbetsmarknadsutbildningar. Även praktik och matchningstjänster hos fristående aktörer och nystartsjobb är bra stöd. De som har varit arbetslösa länge och därmed står längre ifrån arbetsmarknaden har ofta behov av en kombination av insatser. Det kan vara utbildning, arbetspraktik och extratjänster men också matchningstjänster. 
 

Fakta om statistiken          

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Kompetensutvecklingen är nyckeln men de långtidsarbetslösa är inte en homogen grupp där alla är i behov av samma stöd
Maria Mindhammar, generaldirektör