Sex av tio varslade har blivit uppsagda

Report this content

Efter snart ett år med Coronapandemin har 58 procent av dem som varslades i mars-juni blivit uppsagda efter ett halvår. Men det är stor variation mellan olika branscher.

Coronakrisen har snart pågått i ett år och uppföljning efter sex månader visar hur många varsel som hittills har lett till uppsägningar. Under mars till och med juni varslades 89 093 personer om uppsägning. Sex månader senare hade närmare 52 000 personer eller 58 procent blivit uppsagda. Under finanskrisen var motsvarande siffra 64 procent.
Alla som varslas och sägs upp går inte ut i arbetslösheten. Men 23 000 personer eller 26 procent av de varslade har varit arbetslösa någon gång under de sex efterföljande månaderna från lagt varsel. Under finanskrisen var det 30 procent. 

Andelen som blivit uppsagda och arbetslösa varierar mellan olika branscher.

– Tudelningen är väldigt tydlig och krisen är i högre grad koncentrerad till vissa näringsgrenar. Det är främst inom privata tjänstesektorn så som hotell- och restaurang- och kulturbranschen den lett till uppsägningar, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.  

I spåren av pandemin har arbetslösheten ökat för samtliga län. Arbetslösheten har dock ökat förhållandevis mest i storstadslänen, framför allt Stockholms och Västra Götalands län. Men även i län med en utbredd tjänstesektor som Uppsala och Hallands län. 

Vår uppföljning visar också att en stor andel som varit arbetslösa under perioden återfinns inom hotell, restaurang, besöksnäring och handel. I dessa branscher är det dessutom vanligt med tillfälligt anställda och de ingår inte i varselstatistiken.

– Det här handlar om personer i branscher där det snabbt går ner men också snabbt kan uppstå behov när det vänder. Under tiden är vår roll att motivera de arbetslösa att bygga på och bredda sin kompetens så att de är redo att ta de jobb som kommer att finnas, säger Annika Sundén.

Arbetsförmedlingen fortsätter att följa utvecklingen på arbetsmarknaden under krisen. Under vecka 3 skrev 10 095 personer in sig som arbetssökande. Det är något färre än föregående vecka. Andelen arbetslösa minskade till 8,8 procent, då fler lämnar Arbetsförmedlingen för arbete och utbildning. 

Den gångna veckan varslades 958 personer om uppsägning. Hittills i år har 2 766 personer varslats. Totalt har 119 753 personer varslats sedan i början av mars 2020.


Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2021-01-24, per län

1 mars – 24 januari 2021
Stockholms län 59 495
Uppsala län 1 662
Södermanlands län 1 773
Östergötlands län 3 784
Jönköpings län 4 094
Kronobergs län 1 010
Kalmar län 2 024
Gotlands län 279
Blekinge län 720
Skåne län 7 470
Hallands län 1 917
Västra Götalands län 20 824
Värmlands län 1 541
Örebro län 1 688
Västmanlands län 1 557
Dalarnas län 1 846
Gävleborgs län 2 070
Västernorrlands län 1 483
Jämtlands län 949
Västerbottens län 1 321
Norrbottens län 1 950
Ingen uppgift 296
Riket 119 753
 

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2021-01-24, per näringsgren

Näringsgren 1 mars – 24 januari 2021
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 18 758
Försörjning av el, gas, värme och kyla 26
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 726
Byggverksamhet 7 549
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 12 797
Transport och magasinering 14 106
Hotell- och restaurangverksamhet 20 824
Informations- och kommunikationsverksamhet 6 301
Finans- och försäkringsverksamhet 767
Fastighetsverksamhet 437
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 8 283
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 16 216
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 210
Utbildning 1 599
Vård och omsorg; sociala tjänster 2 941
Kultur, nöje och fritid 6 606
Annan serviceverksamhet 1 529
Uppgift saknas 40
Summa 119 753

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.

 

Veckostatistiken, inklusive varsel, publiceras nästa gång måndag 1 februari kl. 12.00.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Varsel 2020 och mer statistik på vecko- och månadsbasis

Varselstatistik 1992–2019

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Tudelningen är väldigt tydlig och krisen är i högre grad koncentrerad till vissa näringsgrenar
Annika Sundén, analyschef