Dela

Om oss

Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. http://www.av.se/

Citat

Det ska vara enklare att förstå och följa reglerna. Strukturen ska på ett bättre sätt visa hur de olika föreskrifterna hänger ihop, ge stöd för att minska dubbelregleringar och överlappningar och hantera frågor som vi möter i det moderna arbetslivet.
Torben Vincentsen, ansvarig för regelförnyelsearbetet på Arbetsmiljöverket.
Tydliga och pedagogiska ingångar till reglerna är viktigt för att göra det överskådligt och lätt att hitta i regelverket vad som gäller för exempelvis arbetsgivare eller byggherrar.
Jonas Hamark, jurist på Arbetsmiljöverket.
– Vi gjorde många besök i detaljhandeln och det visade sig att de stora kedjorna har kommit väldigt långt. Många av de mindre butikerna däremot behöver förbättra sitt arbetsmiljöarbete.
Lena Lindskog, projektledare för inspektionsinsatsen
Arbetsgivarna ska bli bättre på att hitta riskerna för att kunna skydda arbetstagare i alla åldrar. Ingen ska behöva sluta sitt jobb i förtid för att det slarvas med det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
Peter Burman, ägare till kampanjen på Arbetsmiljöverket.
De höga sjuktalen är en utmaning för hela samhället. En sjukdom eller en skada påverkar inte bara en person utan även familjen, kollegorna och arbetsplatsen. För att undvika tidig utslagning från arbetslivet måste arbetsgivare skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö.
Peter Burman, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket
Vi kommer att inspektera det förebyggande arbetsmiljöarbete för att kontrollera att det genomförs på ett tillfredställande sätt i förhållande till de lagar och regler som gäller. Vi ska särskilt titta på hur arbetet är organiserat och arbetsmiljöfrågorna som rör stress, hot och våld och belastningsbesvär, eftersom de är framträdande orsaker till att arbetssjukdomar ökar
Peter Burman
Ledningens stöd till chefer och arbetsledare är viktigt för att det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska fungera. Arbetsgivaren har också ansvar för att ge personalen rätt stöd och resurser så att det på arbetsplatserna finns förutsättningar till en mer jämställd arbetsmiljö.
Peter Burman
Vi vet att arbetsmiljön är ojämställd inom de sektorer där många kvinnor arbetar. Det är viktigt att synliggöra och reflektera över genusskillnaderna och förebygga kvinnors ohälsa.
Minke Wersäll, sakkunnig handläggare på Arbetsmiljöverket
Nu har vi en bättre bild av attityder och beteenden om osund konkurrens. Det ligger ett stort ansvar på oss myndigheter, arbetsmarknadens parter och enskilda arbetsgivare att påverka situationen. Vårt mål är att risken för upptäckt ska öka.
Kicki Höök, leder arbetet mot osund konkurrens på Arbetsmiljöverket
Arbetsgivare som hyr in personal har ett särskilt arbetsmiljöansvar eftersom de har arbetsledaransvaret och det konkreta arbetet utförs hos dem. Men i många fall görs ingen tillräcklig riskgenomgång när ny personal kommer in på en arbetsplats.
Heli Aarnipuro, nationell samordnare för Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats.
Vi har hittat kundföretag som inte informerar de inhyrda om risker i arbetet eller vart de ska vända sig om något brister i arbetsmiljön. Kundföretagen behöver ha ett tätt samarbete med bemanningsföretagen innan, under och efter en uthyrningsperiod.
Heli Aarnipuro
Arbete med kvartshaltigt material, som finns på arbetsplatser där sten krossas eller sågas, ska vara säkert och tryggt för personalen. Därför är det viktigt att undersöka hur föreskriften följs i praktiken.
Fredrik Hedlund, nationell projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.
Myndigheterna har olika uppdrag, regler, kunskap och metoder. Genom samarbete kan vi från olika håll komma åt företag som bryter mot regelverken i olika branscher.
Patrik Hemmingsson, projektledare på Arbetsmiljöverket för inspektion inom arbetet mot osund konkurrens
Polisens fokus har varit att ingripa mot verksamhet som innebär en otillbörlig exploatering av arbetskraft.
Emil Eisersjö, nationella operativa avdelningen vid Polisen
Oannonserade kontroller ökar möjligheten att i ett tidigt skede upptäcka oseriösa företag. Genom att tumma på olika regler skadar oseriösa företag förutsättningarna för sund konkurrens inom byggbranschen.
Conny Svensson, nationell samordnare, Skatteverket
Forskningen visar att det i vissa fall kan handla om köns- och yrkesideal från en industriarbetartradition, där fysisk styrka, uthållighet, förmåga att utstå smärta och praktisk kompetens är viktiga ingredienser. Därför är det viktigt att arbetsgivare i styrning och ledning har ett genustänk i sitt arbete för att se vilka specifika risker det finns.
Erna Zelmin-Ekenhem
Att könsfördelningen ser ut som den gör beror på att män i högre grad än kvinnor finns i de branscher där olycksfrekvensen är hög. Vi behöver öka kunskapen om vilka riskfaktorerna är och hur arbetsgivare tillsammans med de anställda kan förebygga och minimera antalet arbetsrelaterade dödsfall.
Erna Zelmin-Ekenhem
– Det är viktigt att kontrollera att vindkraftverk är säkra arbetsplatser så att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av sitt arbete. Därför är det angeläget att säkerhetsregler följs.
Monica Torgrip, chef för teknikenheten på Arbetsmiljöverket
Vi har kontaktat tillverkarna samt ägarna av de inspekterade vindkraftverken och meddelat dem vilka brister vi upptäckt. Ägarna och tillverkarna har skickat in åtgärdsplaner där det framgår hur de planerar att rätta till bristerna. De visar intresse för att förbättra säkerheten enligt de krav vi ställer, vilket leder till förbättringar i hela branschen.
Monica Torgrip, chef för teknikenheten på Arbetsmiljöverket
De nya föreskrifterna har hjälpt vår tillsyn. Belastningsskador inom vården hör ihop med stress. Vi kan se brister i hur arbetet organiseras inom hemtjänst och särskilda boenden. Vid hög arbetsbelastning och brist på personal, är risken stor att man chansar och förflyttar patienter utan hjälpmedel.
Marianne Tiborn, arbetsmiljöinspektör inom vård och omsorg med fokus på ergonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete
Idag måste enhetschefer inom vård och omsorg fixa med glödlampor och IT-utrustning. Då hinner de inte med sina ordinarie arbetsuppgifter. Genom föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kan vi nu kräva att arbetsgivare ska vara med och prioritera, för att påverka enhetschefernas arbetsbelastning.
Lise-Lotte Hamfelt, arbetsmiljöinspektör inom tillsynen för enhetschefer inom vård och omsorg
De nya föreskrifterna har fått arbetsgivarna att inse att de måste undersöka orsakerna bakom obalans mellan krav och resurser. Ökad bemanning är inte svaret på allt; lösningen kan vara bättre introduktion av nyanställda eller tydligare förväntningar. Ibland är ”good enough” den nivån som krävs.
Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör inom tillsynsprojekt riktat mot socialsekreterare
Nu är det upp till politiker och de högsta cheferna inom skolan att ta sitt arbetsgivaransvar för resterande 70 procent av grund- och gymnasieskolor i landet. Eleverna är våra framtida arbetstagare och skolan är en av deras första arbetsplatser och bör kännetecknas av en sund och säker arbetsmiljö för både lärare och elever.
Pia Zätterström, tillsynschef vid Arbetsmiljöverket.
Vi kan konstatera att det inom skolan ofta finns brister när det gäller riskbedömningar och handlingsplaner. Skolornas egna system för att skapa en god arbetsmiljö måste kunna överleva långsiktigt. Det är en grundförutsättning för att förebygga arbetsolyckor och -sjukdomar och skapa en trygg arbetsplats och skolmiljö.
Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör och projektledare för tillsynen inom skolan.
Den dåliga luften är i många fall ett resultat av överfulla klassrum. Här behöver skolansvarig och fastighetsupplåtare föra en tydlig dialog om skolans behov och lokalernas begränsningar. En god arbetsmiljö skapar också en god läromiljö.
Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör och projektledare för tillsynen inom skolan.
Arbetsmiljöverkets slutsats är att det krävs större förändringar än vad som hittills skett på arbetsplatserna vad gäller styrning, ledning, organisering och fördelning av resurser. I synnerhet inom kvinnodominerade verksamheter. Bara så kan vi i grunden påverka kvinnors och mäns arbetsvillkor och arbetsmiljö.
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
Det krävs ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete för att komma tillrätta med strukturerna bakom kvinnors ökade ohälsa. Vi har nu ett bra kunskapsunderlag som kan användas. Frågorna behöver hanteras på ledningsnivå, där resurser fördelas och arbetet organiseras, inte på individnivå.
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
Den ojämställdhet som råder i samhället återfinns även i arbetslivet. Kvinnors arbete värderas lägre, det råder obalans mellan krav och resurser och möjligheten till egenkontroll och återhämtning är liten i kvinnodominerade arbeten. Det resulterar i olika villkor och arbetsmiljörisker i kvinno- och mansdominerade arbeten.
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
Arbetsgivare behöver bli mycket bättre på att kritiskt undersöka vilka arbetsuppgifter som kvinnor och män utför och analysera riskerna med olika arbetsmoment. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att kraven i arbetet balanseras med rätt sorts resurser. Då blir arbetsmiljön bättre för både kvinnor och män.
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
Klienters hotfulla språk sätter sig djupt och är en viktig del i den psykiska ohälsan för socialsekreterarna.
Eva Karsten, projektledare för den nationella inspektionsinsatsen för socialsekreterare, Arbetsmiljöverket
Det har visat sig att också män som arbetar under samma villkor; såsom hög arbetsbelastning, brister på resurser, ohälsosamma arbetstider och kränkande särbehandling, drabbas i samma utsträckning som kvinnor.
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket
För att kunna angripa arbetsrelaterad psykisk påfrestning, både bland kvinnor och män, behöver arbetsgivare arbeta förebyggande, på samma systematiska sätt som man gör med den fysiska belastningen. Orsakerna finns främst i hur arbetsgivaren organiserar arbetet och i det sociala samspelet på jobbet.
Erna Zelmin-Ekenhem
Arbetsbelastning och dåliga relationer på jobbet gör människor sjuka i allt högre utsträckning vilket syns tydligt både i forskningen och i vår och andra myndigheters statistik. Nyckeln, för att komma till rätta med det, är att arbetsgivaren i förväg går igenom risker för att kvinnor och män drabbas av stress och psykisk ohälsa, och försöker åtgärda dessa.
Erna Zelmin-Ekenhem
Inhyrd personal har många gånger de tyngsta arbetsuppgifterna. De är också ofta på nya arbetsplatser och behöver en säker start för att kunna utföra sina arbetsuppgifter riskfritt. Då är en grundläggande introduktion mycket viktig.
Heli Aarnipuro, nationell samordnare för inspektionsinsatsen.
Vi tittar på brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet med inriktning på bland annat arbetsgivares introduktionsansvar.
Heli Aarnipuro
Det heter ofta att lean per automatik leder till förbättringar av arbetsmiljön. Vår genomgång visar att det inte finns något stöd för detta.
Anna-Carin Fagerlind Ståhl, medicine doktor vid Linköpings universitets Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering
Ohälsa visar sig hos individerna, men orsakerna finns främst i hur arbetsgivaren organiserar arbetet och i det sociala samspelet på jobbet
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör, Arbetsmiljöverket
Vi inspekterar arbetsplatser där statistiken över olyckor och sjukdomar står stilla, på hög nivå, alltså där risken för ohälsa är stor.
Håkan Olsson, chef för inspektionsavdelningen på Arbetsmiljöverket
– Alla, även jag, tror på att pauser, arbetsutvidgning och arbetsväxling är bra, men tron vilar egentligen på ett ganska tunt vetenskaplig underlag.
Svend Erik Mathiassen
Stress kan leda till misstag som får förödande konsekvenser
Sabiha Hajdarevic
Ansvaret att skapa balans mellan krav och resurser läggs på individen. För många skapar det osäkerhet om hur de kan uppfylla kraven. Resultatet blir att många arbetar för mycket och får för lite vila.
Jan Gulliksen, professor, människa-datorinteraktion, KTH.
Stressen innebär både många månaders sjukskrivning och stort lidande för den som drabbas, men den leder också till höga kostnader för arbetsgivare och samhället.
Britt-Marie Henriksson
– De generella rekommendationerna vad gäller fysisk aktivitet och träning för att behålla eller förbättra hälsan är att man bör utföra antingen måttligt fysiskt ansträngande aktiviteter under två och en halv timme i veckan eller mer högintensiv fysisk aktivitet en timme och en kvart i veckan.
Eleonor Fransson
Det är viktigt att komma ihåg att arbetsrelaterad stress handlar om brister i organisationen, inte om fel hos den enskilda personen.
Britt-Marie Henriksson, projektledare för Arbetsmiljöverkets kampanj om arbetsrelaterad stress
Genom att vi har inspekterat alla hallar i Sverige har vi höjt säkerhetsmedvetandet bland hallägare och Sveriges bowlinghallars förbund. Det kommer att skydda både personal och kunder från att fara illa.
Monica Torgrip
Genom att vi har inspekterat alla hallar i Sverige har vi höjt säkerhetsmedvetandet bland hallägare och Sveriges bowlinghallars förbund. Det kommer att skydda både personal och kunder från att fara illa.
Monica Torgrip
Genom att vi har inspekterat alla hallar i Sverige har vi höjt säkerhetsmedvetandet bland hallägare och Sveriges bowlinghallars förbund. Det kommer att skydda både personal och kunder från att fara illa.
Monica Torgrip, enhetschef, Arbetsmiljöverket
Det är på de platser och i de situationer olyckor sker och där risk för sjukdom finns som bevakningsbranschen behöver göra sina riskbedömningar. Annars kan de inte komma till rätta med arbetsskadorna.
Carina Johansson, projektledare för inspektionsinsatsen, region Nord, Arbetsmiljöverket
Arbetstagarna ska inte behöva bli sjuka av att vårda andra. Resultatet av insatsen visar på ett skriande behov av bättre riskbedömningar och åtgärder för att minska belastningsskadorna.
Mats Ryderheim, projektledare för Kvinnors arbetsmiljö, på Arbetsmiljöverket.
Att de anmälda arbetsskadorna ökar för fjärde året i rad bådar illa inför framtiden. Nu behöver arbetsgivare och arbetstagarorganisationer samarbeta för att trycka tillbaka trenden. Ingen är förtjänt av att människor blir sjukare och skadar sig mer på jobbet.
Håkan Olsson, avdelningschef, Arbetsmiljöverket
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp