Dela

Om oss

Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. http://www.av.se/

Kontakt

 • Arbetsmiljöverket
  Lindhagensgatan 133 112 79 Stockholm
  010-730 9155
  http://www.av.se
 • Helena Sundman

  pressekreterare


  010-730 94 76
  0725-36 40 75
  https://www.av.se/om-oss/press/
 • Sonya Aho

  Pressekreterare


  010-730 98 04
  0700-92 98 04
  https://www.av.se/om-oss/press/
 • Anette Niska-Andersson

  Pressekreterare


  010-730 9524
  0739573535
 • Viktor Sandqvist

  (Tjänstledig) Pressekreterare


  010-730 91 62
  https://www.av.se/om-oss/press/
 • Citat

  Det finns uppenbara svårigheter att hantera den alltför höga arbetsbelastningen och balansen mellan krav och resurser, vilket påverkar arbetsmiljön för socialsekreterare negativt.
  Eva Karsten
  Socialsekreterare drar sig för att rapportera om händelserna av rädsla för att göra sina egna tillkortakommanden synliga. Under inspektionerna har vi fått höra att ”Lite ska man tåla – det ingår i arbetet”. Under inga omständigheter är det acceptabelt att bli utsatt för hot eller våld i jobbet.
  Eva Karsten
  Undersökningen av arbetsorsakade besvär ger oss som arbetsgivare en viktig signal om vad i jobbet som kan upplevas besvärligt. Ingen ska behöva känna besvär, bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete.
  Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
  Besvären kan uttrycka sig i form av oro eller ångest, depression, problem med minne, koncentration och tankeförmåga, huvudvärk och sömnstörningar som också är vanligare i åldern 30-49 år.
  Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
  Arbetsgivaren ska se till att hantera farliga ämnen på ett säkert sätt så att ingen kommer till skada. De ska ha koll på och dokumentera vilka farliga ämnen som finns på arbetsplatsen
  Pernilla Pehrson Niia, chef Region Väst
  Det är viktigt att tänka på att kemikalier och farliga ämnen finns över allt och kan förekomma i många olika former, som exempelvis vätska, pulver, damm eller gas. Farliga ämnen kan också bildas, exempelvis svetsrök, avgaser och slipdamm.
  Pernilla Pehrson Niia, chef Region Väst
  Samtidigt ser vi på en rad punkter, betydande skillnader mellan hur tidsbegränsat och fast anställda har det på jobbet. Det finns anledning för arbetsgivarna att uppmärksamma risker i arbetsmiljön som kan vara kopplade till anställningsform och åtgärda dem.
  Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket
  Cheferna brinner för sitt arbete. De tar ett stort ansvar för att verksamheten ska fungera för både patienter och personal. Men deras arbetsbelastning är hög och när stödresurser saknas har allt fler arbetsuppgifter lagts på dem.
  Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
  Det behövs strukturer för att följa upp chefernas arbetsbelastning och förtydliga vilket stöd som finns för att avlasta dem. De behöver bland annat få hjälp att prioritera arbetsuppgifterna för att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag, annars är risken stor att de drabbas av ohälsa och inte orkar arbeta kvar. Vi har tyvärr också sett att många chefer slutar.
  Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
  Det förebyggande arbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten både hos bemanningsföretaget som har arbetsgivarrollen och kundföretaget eftersom de har arbetsledaransvaret och det konkreta arbetet utförs hos dem. Bemanningsföretagen behöver även ha kunskap om kundföretagens arbetsplatser och säkerställa att bemanningsanställda får en god introduktion samt att arbetsuppgifterna är undersökta och riskbedömda.
  Erna Zelmin-Ekenhem
  Utöver bristerna i det förebyggande arbetsmiljöarbetet var det också vanligt att man hoppar över eller kortar ner introduktionen av rutiner och risker i arbetet för de bemanningsanställda.
  Heli Aarnipuro, nationell samordnare för inspektionsinsatsen.
  Denna typ av gemensamma arbetsplatskontroller sänder en stark och viktig signal till arbetsgivare och deras organisationer att förebygga åtgärder mot arbetskraftsexploatering och människohandel mot tvångsarbete.
  Per Englund, kriminalinspektör vid människohandelsgruppen på Polisens nationella operativa avdelning
  Det är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som dessutom ökar i omfattning. Utvecklingen är oroväckande. Arbetsgivare inom HVB och LSS-boenden måste ta problemen på större allvar och sätta in förebyggande åtgärder mot hot och våld.
  Peter Burman som är projektägare för inspektionsinsatsen.
  Inspektionerna startar i mars och pågår året ut. Vi inspekterar byggarbetsplatser med mellan 6 och 50 anställda. Vi gör cirka 1 850 besök med fokus på riskerna för exponering av asbest- och kvarts. Allt färre drabbas till exempel av sjukdomen stendammslunga men fortfarande kan mer göras för att förebygga och skydda mot exponering både för asbest och kvarts.
  Lena Lindskog, projektledare, Arbetsmiljöverket
  Arbetsmiljön för platschefer inom byggverksamhet är ett rätt outforskat område. Nu vill vi se hur arbetsgivarna sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet när det gäller den här gruppen. Hur ser det ut i bodarna där arbetsledarna sitter, hur är belysningen och hur sker datorarbetet?
  Projektledare Lena Lindskog, Arbetsmiljöverket
  Arbetsgivare behöver ha överblick över balansen mellan krav och resurser, säger Nanna Gillberg. De ska uppmuntra arbetstagare att rapportera hur de upplever arbetssituationen, genom arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal och bjuda in dem till att vara delaktiga i problemlösning. Det är sättet att uppnå ett psykosocialt hållbart arbetsliv.
  Nanna Gillberg, från Gothenburg Research Institute vid Handelshögskolan i Göteborg.
  Individen behöver allt oftare kunna formulera ett nej för att inte ständigt få för mycket att göra. Ett socialt stöd från chefer för att hantera krav är viktigt. Både ur ett produktions- och ett humanitärt perspektiv vinner chefer på att skydda sina arbetstagare.
  Gunnar Aronsson, Psykologiska institutionen på Stockholms universitet.
  •Ingen ska behöva bli sjuk eller skadas på grund av sitt jobb. Därför vill vi att fler arbetsgivare tar ansvar för att man i samverkan med sina anställda bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt det regelverk som finns. Då kan man förebygga ohälsa och olyckor på jobbet.
  Projektledare Fredrik Hedlund
  Det ska vara enklare att förstå och följa reglerna. Strukturen ska på ett bättre sätt visa hur de olika föreskrifterna hänger ihop, ge stöd för att minska dubbelregleringar och överlappningar och hantera frågor som vi möter i det moderna arbetslivet.
  Torben Vincentsen, ansvarig för regelförnyelsearbetet på Arbetsmiljöverket.
  Tydliga och pedagogiska ingångar till reglerna är viktigt för att göra det överskådligt och lätt att hitta i regelverket vad som gäller för exempelvis arbetsgivare eller byggherrar.
  Jonas Hamark, jurist på Arbetsmiljöverket.
  – Vi gjorde många besök i detaljhandeln och det visade sig att de stora kedjorna har kommit väldigt långt. Många av de mindre butikerna däremot behöver förbättra sitt arbetsmiljöarbete.
  Lena Lindskog, projektledare för inspektionsinsatsen
  Arbetsgivarna ska bli bättre på att hitta riskerna för att kunna skydda arbetstagare i alla åldrar. Ingen ska behöva sluta sitt jobb i förtid för att det slarvas med det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
  Peter Burman, ägare till kampanjen på Arbetsmiljöverket.
  De höga sjuktalen är en utmaning för hela samhället. En sjukdom eller en skada påverkar inte bara en person utan även familjen, kollegorna och arbetsplatsen. För att undvika tidig utslagning från arbetslivet måste arbetsgivare skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö.
  Peter Burman, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket
  Vi kommer att inspektera det förebyggande arbetsmiljöarbete för att kontrollera att det genomförs på ett tillfredställande sätt i förhållande till de lagar och regler som gäller. Vi ska särskilt titta på hur arbetet är organiserat och arbetsmiljöfrågorna som rör stress, hot och våld och belastningsbesvär, eftersom de är framträdande orsaker till att arbetssjukdomar ökar
  Peter Burman
  Ledningens stöd till chefer och arbetsledare är viktigt för att det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska fungera. Arbetsgivaren har också ansvar för att ge personalen rätt stöd och resurser så att det på arbetsplatserna finns förutsättningar till en mer jämställd arbetsmiljö.
  Peter Burman
  Vi vet att arbetsmiljön är ojämställd inom de sektorer där många kvinnor arbetar. Det är viktigt att synliggöra och reflektera över genusskillnaderna och förebygga kvinnors ohälsa.
  Minke Wersäll, sakkunnig handläggare på Arbetsmiljöverket
  Nu har vi en bättre bild av attityder och beteenden om osund konkurrens. Det ligger ett stort ansvar på oss myndigheter, arbetsmarknadens parter och enskilda arbetsgivare att påverka situationen. Vårt mål är att risken för upptäckt ska öka.
  Kicki Höök, leder arbetet mot osund konkurrens på Arbetsmiljöverket
  Arbetsgivare som hyr in personal har ett särskilt arbetsmiljöansvar eftersom de har arbetsledaransvaret och det konkreta arbetet utförs hos dem. Men i många fall görs ingen tillräcklig riskgenomgång när ny personal kommer in på en arbetsplats.
  Heli Aarnipuro, nationell samordnare för Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats.
  Vi har hittat kundföretag som inte informerar de inhyrda om risker i arbetet eller vart de ska vända sig om något brister i arbetsmiljön. Kundföretagen behöver ha ett tätt samarbete med bemanningsföretagen innan, under och efter en uthyrningsperiod.
  Heli Aarnipuro
  Arbete med kvartshaltigt material, som finns på arbetsplatser där sten krossas eller sågas, ska vara säkert och tryggt för personalen. Därför är det viktigt att undersöka hur föreskriften följs i praktiken.
  Fredrik Hedlund, nationell projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.
  Myndigheterna har olika uppdrag, regler, kunskap och metoder. Genom samarbete kan vi från olika håll komma åt företag som bryter mot regelverken i olika branscher.
  Patrik Hemmingsson, projektledare på Arbetsmiljöverket för inspektion inom arbetet mot osund konkurrens
  Polisens fokus har varit att ingripa mot verksamhet som innebär en otillbörlig exploatering av arbetskraft.
  Emil Eisersjö, nationella operativa avdelningen vid Polisen
  Oannonserade kontroller ökar möjligheten att i ett tidigt skede upptäcka oseriösa företag. Genom att tumma på olika regler skadar oseriösa företag förutsättningarna för sund konkurrens inom byggbranschen.
  Conny Svensson, nationell samordnare, Skatteverket
  Forskningen visar att det i vissa fall kan handla om köns- och yrkesideal från en industriarbetartradition, där fysisk styrka, uthållighet, förmåga att utstå smärta och praktisk kompetens är viktiga ingredienser. Därför är det viktigt att arbetsgivare i styrning och ledning har ett genustänk i sitt arbete för att se vilka specifika risker det finns.
  Erna Zelmin-Ekenhem
  Att könsfördelningen ser ut som den gör beror på att män i högre grad än kvinnor finns i de branscher där olycksfrekvensen är hög. Vi behöver öka kunskapen om vilka riskfaktorerna är och hur arbetsgivare tillsammans med de anställda kan förebygga och minimera antalet arbetsrelaterade dödsfall.
  Erna Zelmin-Ekenhem
  – Det är viktigt att kontrollera att vindkraftverk är säkra arbetsplatser så att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av sitt arbete. Därför är det angeläget att säkerhetsregler följs.
  Monica Torgrip, chef för teknikenheten på Arbetsmiljöverket
  Vi har kontaktat tillverkarna samt ägarna av de inspekterade vindkraftverken och meddelat dem vilka brister vi upptäckt. Ägarna och tillverkarna har skickat in åtgärdsplaner där det framgår hur de planerar att rätta till bristerna. De visar intresse för att förbättra säkerheten enligt de krav vi ställer, vilket leder till förbättringar i hela branschen.
  Monica Torgrip, chef för teknikenheten på Arbetsmiljöverket
  De nya föreskrifterna har hjälpt vår tillsyn. Belastningsskador inom vården hör ihop med stress. Vi kan se brister i hur arbetet organiseras inom hemtjänst och särskilda boenden. Vid hög arbetsbelastning och brist på personal, är risken stor att man chansar och förflyttar patienter utan hjälpmedel.
  Marianne Tiborn, arbetsmiljöinspektör inom vård och omsorg med fokus på ergonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete
  Idag måste enhetschefer inom vård och omsorg fixa med glödlampor och IT-utrustning. Då hinner de inte med sina ordinarie arbetsuppgifter. Genom föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kan vi nu kräva att arbetsgivare ska vara med och prioritera, för att påverka enhetschefernas arbetsbelastning.
  Lise-Lotte Hamfelt, arbetsmiljöinspektör inom tillsynen för enhetschefer inom vård och omsorg
  De nya föreskrifterna har fått arbetsgivarna att inse att de måste undersöka orsakerna bakom obalans mellan krav och resurser. Ökad bemanning är inte svaret på allt; lösningen kan vara bättre introduktion av nyanställda eller tydligare förväntningar. Ibland är ”good enough” den nivån som krävs.
  Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör inom tillsynsprojekt riktat mot socialsekreterare
  Nu är det upp till politiker och de högsta cheferna inom skolan att ta sitt arbetsgivaransvar för resterande 70 procent av grund- och gymnasieskolor i landet. Eleverna är våra framtida arbetstagare och skolan är en av deras första arbetsplatser och bör kännetecknas av en sund och säker arbetsmiljö för både lärare och elever.
  Pia Zätterström, tillsynschef vid Arbetsmiljöverket.
  Vi kan konstatera att det inom skolan ofta finns brister när det gäller riskbedömningar och handlingsplaner. Skolornas egna system för att skapa en god arbetsmiljö måste kunna överleva långsiktigt. Det är en grundförutsättning för att förebygga arbetsolyckor och -sjukdomar och skapa en trygg arbetsplats och skolmiljö.
  Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör och projektledare för tillsynen inom skolan.
  Den dåliga luften är i många fall ett resultat av överfulla klassrum. Här behöver skolansvarig och fastighetsupplåtare föra en tydlig dialog om skolans behov och lokalernas begränsningar. En god arbetsmiljö skapar också en god läromiljö.
  Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör och projektledare för tillsynen inom skolan.
  Arbetsmiljöverkets slutsats är att det krävs större förändringar än vad som hittills skett på arbetsplatserna vad gäller styrning, ledning, organisering och fördelning av resurser. I synnerhet inom kvinnodominerade verksamheter. Bara så kan vi i grunden påverka kvinnors och mäns arbetsvillkor och arbetsmiljö.
  Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
  Det krävs ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete för att komma tillrätta med strukturerna bakom kvinnors ökade ohälsa. Vi har nu ett bra kunskapsunderlag som kan användas. Frågorna behöver hanteras på ledningsnivå, där resurser fördelas och arbetet organiseras, inte på individnivå.
  Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
  Den ojämställdhet som råder i samhället återfinns även i arbetslivet. Kvinnors arbete värderas lägre, det råder obalans mellan krav och resurser och möjligheten till egenkontroll och återhämtning är liten i kvinnodominerade arbeten. Det resulterar i olika villkor och arbetsmiljörisker i kvinno- och mansdominerade arbeten.
  Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
  Arbetsgivare behöver bli mycket bättre på att kritiskt undersöka vilka arbetsuppgifter som kvinnor och män utför och analysera riskerna med olika arbetsmoment. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att kraven i arbetet balanseras med rätt sorts resurser. Då blir arbetsmiljön bättre för både kvinnor och män.
  Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
  Klienters hotfulla språk sätter sig djupt och är en viktig del i den psykiska ohälsan för socialsekreterarna.
  Eva Karsten, projektledare för den nationella inspektionsinsatsen för socialsekreterare, Arbetsmiljöverket
  Det har visat sig att också män som arbetar under samma villkor; såsom hög arbetsbelastning, brister på resurser, ohälsosamma arbetstider och kränkande särbehandling, drabbas i samma utsträckning som kvinnor.
  Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket
  För att kunna angripa arbetsrelaterad psykisk påfrestning, både bland kvinnor och män, behöver arbetsgivare arbeta förebyggande, på samma systematiska sätt som man gör med den fysiska belastningen. Orsakerna finns främst i hur arbetsgivaren organiserar arbetet och i det sociala samspelet på jobbet.
  Erna Zelmin-Ekenhem
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp