Dela

Om oss

Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. http://www.av.se/

Citat

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet måste stärkas, ingen ska behöva bli sjuk eller skadas av jobbet. Det här är allvarligt och nu måste en förbättring ske
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
Vi är fortfarande mitt i en pandemi och spridningen av det virus som orsakar covid-19 pågår alltjämt. Därför är det viktigt att vi kan bidra till att säkerställa en god tillgång på personlig skyddsutrustning för vård, omsorg och andra som arbetar med att begränsa smittspridningen.
Torben Vincentsen, enhetschef på Arbetsmiljöverket.
Barriärskydd av plast ska skydda chauffören mot droppsmitta. Därför är det avgörande hur det är utformat och placerat i förhållande till var busschauffören och passagerarna befinner sig
Ulrika Scholander, sektionschef på Arbetsmiljöverket. 
Resultatet är oroväckande. Nu är det viktigt att arbetsgivarna vidtar åtgärder för att så många som möjligt ska hålla ett helt arbetsliv. Ingen ska behöva bli sjuk eller skadad på grund av sitt jobb
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.
Den kraftiga ökningen beror på coronarelaterade anmälningar. Vi har uppmanat arbetsgivare att anmäla eventuell smitta av covid-19 i vård och omsorg
Ulrika Scholander, sektionschef på Arbetsmiljöverket.
För att så många som möjligt ska hålla ett helt arbetsliv behöver arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud ökade kunskaper om hur de kan förebygga belastningsskador.
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.
-Det är helt oacceptabelt att vi har människor som riskerar liv och hälsa på sina arbeten. Resultaten visar att vi behöver fortsätta att göra nationella insatser, där flera myndigheter jobbar tillsammans för att driva bort de oseriösa företagen.
Arne Alfredsson, tf. chef på avdelningen för myndighetsgemensam kontroll vid Arbetsmiljöverket.
Det är viktigt att var och en tar ansvar och stannar hemma om man känner symptom av covid-19. Tänk på att din semester är någon annans arbetsmiljö.
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket
Coronaviruset är ett nytt och verkligt hot mot liv och hälsa. Personalens säkerhet ska alltid vara högsta prioritet. Att de som ska ta hand om både svårt sjuka men också de äldre och sköra, har en trygg och säker arbetsmiljö, är helt avgörande för att vi ska klara kriser som den vi har nu.
Pia Zätterström, tillsynschef på Arbetsmiljöverket.
Det är viktigt att personlig skyddsutrustning ger ett fullgott skydd och att endast skyddsutrustning som är testad och ger det skydd den förväntas ge används. De som jobbar ska inte invaggas i någon falsk trygghet.
Pia Zätterström, tillsynschef på Arbetsmiljöverket.
Brist på eller undermålig skyddsutrustning är ett allvarligt hot mot både patientsäkerheten och mot personalens hälsa. Genom att endast testad och bedömd skyddsutrustning används hoppas vi kunna bidra till en säkrare arbetsmiljö för personalen inom vård och omsorg. Det är en självklarhet att personalen ska kunna utföra sitt arbete på ett trygga och säkert sätt.
Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.
Det här förstärker vår bild av att många kvinnodominerade verksamheter har en tung arbetsmiljö. Coronapandemin ökar pressen ytterligare, inte minst inom vård och omsorg. Det finns en oro, inte bara för smittorisk. Många undrar hur de ska orka, utan tid till återhämtning eller semester. Det här måste arbetsgivarna vara uppmärksamma på. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete
Erna Zelmin-Ekenhem, GD, Arbetsmiljöverket
Vi ser positivt på att kommissionen nu har öppnat denna möjlighet, som tidigare inte fanns. Samtidigt blir det då extra viktigt att säkerställa att den skyddsutrustning man använder är säker och lämplig för ändamålet. Här får arbetsgivare som köper in eller distribuerar utrustning en oerhört viktig uppgift i att säkerställa att de väljer utrustning som verkligen skyddar personalen.
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
Det innebär en öppning för oss att tillåta hälso- och sjukvårdspersonal att använda skyddsmask 90 med tillhörande filter. Vårt uppdrag är att värna arbetstagares hälsa. Arbetsgivaren är ansvarig för att skyddsutrustning ger personalen tillräckligt skydd för att de ska kunna arbeta på ett säkert sätt.
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
Precis som tidigare år är byggnadsarbetare den största gruppen utstationerade i Sverige. Det speglar den höga aktivitet vi kan se på byggmarknaden inte minst i storstäderna.
Arne Alfredsson, tf. avdelningschef på Arbetsmiljöverket.
Reglerna om utstationering finns till för att skapa lika rättigheter för alla arbetstagare i Sverige. De stärker de utstationerade arbetstagarnas rättigheter samtidigt som de underlättar för människor att arbeta i andra länder och för företag att erbjuda sina tjänster över gränserna.
Arne Alfredsson, tf. avdelningschef på Arbetsmiljöverket.
Störst brist ser vi i att arbetsgivare inte regelbundet undersöker, riskbedömer och åtgärdar risker i personalens arbete. Det är en riskfylld arbetsmiljö, ofta med en orimlig obalans mellan krav och resurser. Ett regelbundet och systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete är avgörande för att personalen ska orka arbeta och säkra kompetensförsörjningen i framtiden.
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
Många upplever att de inte kan påverka sin arbetssituation. Oväntade och påfrestande situationer som uppstår mer eller mindre hela tiden hos brukare eller mellan brukare och besparingar är faktorer som påverkar arbetsbelastningen mycket. Därför är möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation, få tid för återhämtning samt stöd från chef och kolleger viktiga faktorer för att minska ohälsan.
Britt-Marie Henriksson, inspektör och projektledare för inspektionen på Arbetsmiljöverket.
Bussförare och personal som jobbar ombord på tåg är utsatta för situationer som är särskilt riskfyllda. De ska arbeta i alla områden under alla tider, även stökiga helgnätter, och kontrollera biljetter. Därför är det viktigt att arbetsgivarna minimerar riskerna. Ingen ska behöva utsattas för hot eller våld på sitt arbete
Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör och projektledare.
Arbetet mot brott i arbetslivet och välfärden är oerhört viktigt. Våra kontroller visar hur brott mot exempelvis skatt- och bidragsregler är nära kopplat till regelöverträdelser i arbetsmiljön, till utnyttjande av människor. Vårt samarbete är en viktig förutsättning för att sätta stopp för företag som på ett eller annat sätt bryter mot lagen.
Arne Alfredsson tf. chef för avdelningen för myndighetsgemensamma kontroller på Arbetsmiljöverket.
Vi möter ofta utländska arbetstagare vars förhållanden kraftigt skiljer sig från deras svenska kollegors. Det gäller allt från arbetsförhållanden, risker i arbetsmiljön till beroendeförhållandet till arbetsgivare och rätten att få arbeta i landet. Det är en komplex problematik som är resurskrävande.
Johan Winberg, poliskommissarie på Polismyndigheten.
Regelöverträdelser och annan brottslighet mot välfärdssystemet möjliggörs då information som en myndighet har inte får överföras till en annan på grund av sekretesshinder. Det leder till att företag som lever upp till lagens krav slås ut och välfärden urholkas då pengar hamnar i kriminellas fickor.
Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket.
Vi ser att unga butikskassörer får belastningsbesvär tidigt, redan som 18-24-åringar, och det är allvarligt.  Alla ska ha en säker start, ett hållbart arbetsliv och kunna arbeta fram till pensionen.
Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och projektledare vid Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljö är ytterst ett ansvar för arbetsgivaren, men den här undersökningen visar glädjande nog att väldigt många bryr sig om sin arbetsmiljö och både kan och vill engagera sig. Det är oerhört viktigt för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete.
Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket.
Det är viktigt att ta vara på den vilja till engagemang som finns på arbetsplatsen. En dålig arbetsmiljö kan i värsta fall leda till dödsfall, men även till skador och sjukdomar.
Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket.
- Arbetsgivarna behöver ta tag i det förebyggande arbetet för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete. Det här är högriskföretag som kan jobba hårt med att uppfylla lagkraven som skyddar mot stora kemikalieolyckor. Men många har inte koll på de risker som arbetstagarna utsätts för och lever då inte upp till arbetsmiljölagen, det är allvarligt.
Sabiha Hajdarevic, projektledare vid Arbetsmiljöverket
De utrymmen där man hanterar paket i butiker och på andra utlämningsställen är dessutom ofta för trånga under Black Friday och julen, då det blir många fler paket att hantera.
Eric Storbjörk, arbetsmiljöinspektör och projektledare för Arbetsmiljöverkets pågående inspektionsinsats av e-handeln.
- Vi behöver öka medvetenheten om vilka kemiska risker som finns på arbetsplatserna. En del arbetsgivare har koll på de kemikalier som är märkta med varningssymboler, men missar de risker som uppstår i verksamheten och som kan vara hälsofarliga. Det kan vara avgaser, slipdamm, mjöldamm eller kvartsdamm.
Elin Löfström-Engdahl, projektledare Arbetsmiljöverket
Medicinska kontroller i arbetslivet har en viktig funktion både när det gäller att upptäcka tidiga tecken på ohälsa, sjukdom eller skada hos arbetstagaren, som beror på arbetsmiljön. Resultatet från den medicinska kontrollen kan även ge en återkoppling till arbetsgivaren om hur arbetsmiljöarbetet fungerar på arbetsplatsen.
Ingemar Rödin, överläkare på Arbetsmiljöverket.
- Det är viktigt att skydda hjärnan mot all negativ påverkan i arbetslivet och vara medveten om de kemiska risker som finns.
Mirja Johansson, Arbetsmiljöverkets specialist i neuropsykologi
Företag ska konkurrera på lika villkor och ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Våra kontroller handlar också om att värna vår gemensamma välfärd och de företag som vill agera seriöst. Det är oroväckande att dessa företag ska behöva tävla mot de här företagen som på ett eller annat sätt inte följer reglerna.
Arne Alfredsson, tillförordnad chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.
Vi kontrollerar att personerna på byggena har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vi lagför de arbetsgivare som anställer illegal arbetskraft eller på annat sätt ägnar sig åt brottslighet i arbetslivet.
Johan Winberg, poliskommissarie på Polisen.
Vi kan konstatera att andelen företag som får kontrollavgifter är hög vilket visar att det finns ett stort behov av den här typen av myndighetsgemensamma kontroller.
Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket.
- Kemiska risker på jobbet är vanligare än man kan tro, därför är det viktigt att höja medvetandet om att de måste hanteras på ett säkert sätt. Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga risker i arbete så att ingen behöver utsättas i onödan
Elin Löfström-Engdahl, projektledare på Arbetsmiljöverket.
Vår studie pekar på att Arbetsmiljöverkets inspektioner bidrar till att arbetsmiljön utvecklas i rätt riktning. Analyserna ger oss bättre förståelse för vilken roll arbetsmiljöinspektioner har i arbetsmiljöarbetet.
Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket
Det blir ofta det företag som lämnar det billigaste anbudet som vinner upphandlingen. Att inte ha med arbetsmiljö som en parameter i upphandlingarna kan försämra arbetsförhållandena för lokalvårdarna.
Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.
Det är oroväckande att unga män är överrepresenterade när det gäller anmälda arbetsolyckor. Statistiken ger ingen klar bild av vilka som är de bakomliggande faktorerna och för att förstå det krävs ytterligare analyser.
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket
Statistiken visar att de anmälda arbetssjukdomarna minskar på bred front i flera branscher. Minskningen gäller både bland kvinnor och män.
Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.
Dödsolyckor på jobbet är alltid dramatiska och får mycket uppmärksamhet. Men i skymundan av olyckorna dör åtskilligt fler människor av sjukdomar som kan kopplas till arbetet. Ofta sker dödsfallen långt senare, ibland 20-30 år efter att man varit på den farliga arbetsplatsen. Arbetsgivare måste systematiskt förebygga både dödsolyckor och de arbetsmiljörisker som leder till ohälsa på längre sikt.
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket
Det är en oerhört viktig kunskap, eftersom det handlar om flera tusen människor som får sina liv förkortade på grund av orsaker som vi kan förebygga. Vi lyfter fram vissa nya risker för dödlighet där kunskapen är mer osäker men där effekten av förebyggande insatser kan vara stora som exempelvis ihållande fysiskt tungt arbete och hörselskadande buller.
Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.
För arbetsgivare, arkitekter och projektörer är sammanställningen viktig. Man ska planera utformningen och användandet av arbetsplatser så att medarbetare får bra dagsljusförhållande. Men man ska också ta del av ny teknik för att kompensera bristen på dagsljusljus vid de mörka årstiderna.
Gunnar Åhlander, handläggare på Arbetsmiljöverket.
Vi har ett stort och växande hälsoproblem i samhället. Stress och psykisk ohälsa ligger på en oroväckande hög nivå. Ökad inomhusvistelse och brist på dagsljus är definitivt ett av de viktigaste orsakssambanden, även om det behövs mer forskningsbelägg för orsakssambandet mellan ljuspåverkan och utveckling av mental ohälsa, speciellt depressiva besvär inklusive årstidsbunden depression.
Arne Lowden, forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.
– De här kontrollerna signalerar inte bara till arbetsgivare att myndigheterna nu samlar gemensamma krafter för att förhindra arbetskraftsexploatering, människohandel och människoexploatering, utan också till de som efterfrågar skönhetsvård till en billig penning.
Per Englund, på underrättelseenheten vid Polisens nationella operativa avdelning.
Arbetsgivarna måste ha stenkoll på de här riskerna. Ingen arbetstagare ska få utsättas för de starka tryckvågor och delar som kan slängas ut om trycksatta luftbehållare, tryckkokare, gasflaskor och anordningar som bär högt tryck exploderar.
Enver Berisha
Bristerna vi sett handlar framför allt om dålig ergonomi med olämpliga arbetsställningar som kan ge belastningsskador.
Fredrik Hedlund, projektägare för inspektionsinsatsen inom däck- och städyrken
En sjukdom eller en olycka påverkar inte bara en person utan även familjen, kollegorna och arbetsplatsen. Exempelvis kan stress på grund av för hög arbetsbelastning öka risken för att medarbetare utför arbetsuppgifter på ett riskfyllt sätt så att de skadar sig allvarligt.
Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket och ansvarig för inspektionsinsatsen.
Många upplever att arbetsbelastningen är för hög i förhållande till de resurser som finns, att tempot är högt och att tiden inte räcker till. Arbetsgivare ska ha koll på och undersöka vilka krav som ställs på arbetstagarna, om resurserna är tillräckliga och om vissa uppgifter eller arbetssituationer är psykiskt påfrestande och åtgärda det.
Peter Burman
För hög arbetsbelastning kan leda till utmattningssyndrom. Samtidigt kan för hög arbetsbelastning leda till dåliga relationer på arbetsplatsen. Dessutom, är arbetsbelastningen för hög kanske man skyndar sig, halkar och skadar sig. Arbetsgivarna ska se arbetsmiljön som en helhet.
Peter Burman, regionschef vid Arbetsmiljöverket
Trenden från föregående år håller i sig, när det gäller vanligast förekommande länder och branscher. Efter sex år med registret kan vi se att antalet anmälningar ökat stadigt och rejält. Men om det är anmälningsbenägenheten som ökat eller en faktisk ökning av utstationerade är svårt att säga.
Arne Alfredsson, t.f. avdelningschef på Arbetsmiljöverket.
Reglerna om utstationering finns till för att skapa lika rättigheter för alla arbetstagare i Sverige. Företag ska inte kunna utnyttja skillnader i arbets- och anställningsvillkor för att vinna konkurrensfördelar.
Arne Alfredsson, t.f. avdelningschef på Arbetsmiljöverket.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp