• news.cision.com/
  • AstraZeneca/
  • Ny studie visar på förbättrad följsamhet till behandling efter hjärtinfarkt med hjälp av mobilapp

Ny studie visar på förbättrad följsamhet till behandling efter hjärtinfarkt med hjälp av mobilapp

Report this content

Idag presenterades resultaten från den svenska SUPPORT studien som undersökt effekten på följsamhet och förebyggande insatser efter hjärtinfarkt (sekundärprevention) med hjälp av en mobiltelefonapplikation (”app”).

SUPPORT-studien visade att de patienter som fick ett interaktivt patientverktyg i form av en ”app” i sin mobiltelefon i högre grad tog sitt blodproppshämmande läkemedel ticagrelor enligt läkarens ordination.

Självrapporterad följsamhet mättes med hjälp av en elektronisk dagbok installerad på telefonerna. Vidare sågs tecken till förbättringar i områden viktiga för att förebygga hjärtinfarkt, så som rökstopp och motion samt livskvalitet hos patienterna som använde appen.

Syftet med appen är att öka följsamheten till läkemedelsbehandling och motivera patienterna till viktiga livsstilsförändringar, i tillägg till de traditionella åtgärder som vidtas för att minska risken för ny hjärtinfarkt.

”Följsamheten till den förebyggande behandlingen efter hjärtinfarkt är i flera studier så låg som 50 procent och när vi i svenska kvalitetsregister mäter i vilken utsträckning våra hjärtinfarktpatienter uppnår målen för den förebyggande behandlingen är det endast 16 procent. Vi har stora utmaningar i att förbättra detta. I studien fick patienterna en unik möjlighet att vara mer aktiva i sin förebyggande behandling.” säger Christoph Varenhorst, vid Akademiska sjukhuset och Uppsala Clinical Research Center (UCR).

I SUPPORT-studien randomiserades 174 patienter från 15 svenska sjukhus till antingen ett interaktivt patientverktyg i form av en mobiltelefonapp, eller enbart en elektronisk följsamhetsdagbok. Patienterna var i genomsnitt 58 år och 85 % var män. Vid studiestart hade 13% av patienterna diabetes och 21% var rökare. Det är första gången en följsamhetsstödjande och motiverande ”app” i tillägg till traditionell sekundärprevention studerats på detta vis.

Det primära effektmåttet var en kombination av missade läkemedelsdoser och behandlingsuppehåll (s.k. icke-följsamhetshändelser) registrerat i den elektroniska dagboken. Medelvärdet av antalet icke-följsamhetshändelser var signifikant lägre hos den aktiva gruppen jämfört med kontrollgruppen (16.6 vs. 22.8 p=0.025) och följsamheten till ordinerad behandling var således signifikant högre i gruppen som använt appen.

Studien sponsrades av AstraZeneca och presenterades under den årliga kongressen ESC, European Society of Cardiology, i London den 2 september.

Vikten av god följsamhet till behandling för att undvika nya hjärthändelser

Varje år drabbas nära 30 000 svenskar av akut hjärtinfarkt. Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den dominerande dödsorsaken i Sverige. En effektiv eftervård är mycket angelägen för att

förhindra att patienterna drabbas av en ny hjärthändelse. Det svenska kvalitetsregistret SWEDEHEART har satt upp fyra mål för att förebygga en ny hjärtinfarkt; rökstopp, regelbunden träning, sänkning av blodtryck och blodfetter. Att patienter följer läkarens ordinerade läkemedelsbehandling är en del av eftervården.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

Om Uppsala Clinical Research Center, UCR

UCR är Sveriges största ARO (Academic Research Organization) och arbetar för att utveckla medicinsk kunskap och hälsa genom forskning och kvalitetsuppföljning.

UCR är landets första kompetenscentrum för Nationella Kvalitetsregister och ett ledande centrum för kvalitetskontroll och utvärdering av nya behandlingar inom svensk hälso- och sjukvård.

UCR är organiserat som ett självständigt, icke-vinstdrivande forskningscentrum inom Uppsala universitet och Uppsala läns landsting.

För mer information, se www.ucr.uu.se

Förfrågningar från media

Petra Eurenius, Kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic, telefon 0709 186 562.

Christoph Varenhorst, Huvudprövare, Akademiska sjukhuset och Uppsala Clinical Research Center, telefon 0732 01 67 67

Approval ID 867.719.011 08/2015 SE

Taggar:

Prenumerera

Media

Media