Attendo publicerar kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2017

Report this content

Attendo publicerar idag sin årsredovisning för 2017, samt en helt ny kvalitets- och hållbarhetsrapport som visar Attendos bidrag till en hållbar samhällsutveckling på viktiga områden.

- Vi vill visa på de viktigaste samhällsutmaningarna som finns inom omsorg och vård, och hur Attendo aktivt bidrar till att lösa behoven av fler platser inom äldreomsorgen och omsorgen i Norden. Att vi stått för omkring var fjärde ny plats som öppnats inom äldreomsorgen i Sverige och Finland de senaste fem åren visar tydligt att Attendo spelar en viktig roll för att samhället ska klara av den demografiska utvecklingen som väntar, säger Pertti Karjalainen, VD för Attendo.

Redan 2011 blev Attendo det första omsorgsföretaget i Norden som publicerade ett kvalitetsbokslut över företagets omsorgsarbete. För att möta nya lagkrav på hållbarhetsredovisning släpper Attendo i år ett samlat kvalitets- och hållbarhetsbokslut.

Genom en nära intressentdialog har Attendo identifierat tre områden som särskilt viktiga att belysa ur ett hållbarhetsperspektiv; Attendos bidrag till samhällsutvecklingen, kvalitet i omsorg och vård, samt nöjda medarbetare.

Rapporten innehåller en redovisning av innovationer och åtgärder som vidtagits inom respektive område, men även de viktigaste åtgärderna och utfallet inom områden som mänskliga rättigheter, antikorruption samt miljö och klimat.

Kvalitets- och hållbarhetsrapporten för 2017 finns tillgänglig på www.attendo.com.

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com 

Stefan Svanström, Kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com 

Denna information är sådan information som Attendo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom Kommunikations- och IR direktörens försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl.08.00 CET.

______________________________________________

Attendo – Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com