Beslut på Avanzas årsstämma

Report this content

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från dagens årsstämma i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls i Stockholm under Sven Hagströmers ordförandeskap.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till tio kronor och femtio öre (10,50 SEK) per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 22 mars 2018. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 27 mars.

Val till styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Sophia Bendz, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche, Hans Toll och Jacqueline Winberg. Viktor Fritzén valdes in i styrelsen. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor. Helena Kaiser de Carolis är huvudansvarig revisor.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om ett nytt incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet löper på tre år. Teckningsoptionsprogrammet omfattar högst 450 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av lika många aktier. Om samtliga optioner utnyttjas ger det en utspädning om cirka 1,5 procent.

Återköpsprogram

Årsstämman beslutade om ett nytt bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2018 klockan 17:30 (CET)."

För mer information:
Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza, telefon 070-728 81 92

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 700 000 kunder med mer än 280 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Dokument & länkar