Bokslutskommuniké 2017

Fjärde kvartalet 2017 jämfört med fjärde kvartalet 2016

 • Kundtillväxten uppgick till 42 500 (29 300), vilket var den högsta tillväxten för ett kvartal någonsin
 • Nettoinflödet under kvartalet var 3 550 MSEK, en minskning med 43 procent och till stor del en följd av några enskilda större uttag på 2 200 MSEK 
 • Rörelseintäkterna ökade med 11 procent, till följd av högre fondprovisioner och övriga intäkter. Övriga intäkter ökade framför allt till följd av högre intäkter från Corporate Finance och högre valutaintäkter
 • Rörelsekostnaderna ökade med 23 procent, främst på grund av fler medarbetare och högre övriga kostnader. Kostnadsökningen är till stor del en följd av utökad utvecklingskapacitet för fortsatt tillväxt
 • Resultatet efter skatt uppgick till 98 MSEK, en minskning med 3 procent
 • Kostnadsökningen för helåret 2017 uppgick till 20 procent, i enlighet med tidigare uppskattning. Kostnadsökningstakten på helårsbasis väntas nu återgå till 8-10 procent
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 10,50 (10,50) SEK per aktie
 • Avanza lanserade Bolån+, Sveriges billigaste bolån utan krav på övrigt engagemang
 • Avanza erhöll SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande för åttonde året i rad
 • Sparkapitalet i Avanza Auto passerade 1 miljard kronor
 • Det långsiktiga målet avseende Avanzas marknadsandel av nettoinflödet till den svenska sparmarknaden har höjts från minst 9 till minst 10 procent
 • Rikard Josefson tillträdde den 6 november som ny VD för Avanza

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza          

”Jag har aldrig under mina år upplevt en sådan passion för kunden och vilja att alltid, in i minsta detalj, försöka förbättra Avanzas erbjudande. Avanzas starka kultur har alltid varit och kommer alltid att vara avgörande för Avanzas framgång.”

Kv-4 Kv-3  förändr Kv-4  förändr jan-dec jan-dec  förändr
2017 2017 % 2016 % 2017 2016 %
Rörelsens intäkter, MSEK 274 229 20 247 11 985 919 7
Rörelsens kostnader, MSEK –160 –125 28 –130 23 –544 –453 20
Rörelseresultat, MSEK 114 104 9 117 –3 441 465 –5
Resultat efter skatt, MSEK 98 89 11 101 –3 379 399 –5
Resultat per aktie, SEK 3,27 2,97 10 3,39 –4 12,66 13,45 –6
Rörelsemarginal, % 41 45 –4 47 –6 45 51 –6
Nettoinflöde, MSEK 3 550 5 900 –40 6 210 –43 26 800 26 500 1
Nykundsinflöde (netto), st 42 500 31 200 36 29 300 45 140 000 103 000 36
Sparkapital vid periodens slut, MSEK  273 400  272 000 1  231 000 18  273 400  231 000 18

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018 kl. 08.15 (CET).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Birgitta Hagenfeldt, CFO och vice VD
073-661 80 04
birgitta.hagenfeldt@avanza.se

Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 700 000 kunder med mer än 270 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir

Prenumerera

Citat

Jag har aldrig under mina år upplevt en sådan passion för kunden och vilja att alltid, in i minsta detalj, försöka förbättra Avanzas erbjudande. Avanzas starka kultur har alltid varit och kommer alltid att vara avgörande för Avanzas framgång.
Rikard Josefson, VD Avanza