Delårsrapport januari-mars 2018

Första kvartalet 2018 jämfört med första kvartalet 2017

  • Kundtillväxten uppgick till 42 400 (38 400), vilket gör den till den näst högsta någonsin för ett enskilt kvartal
  • Nettoinflödet under kvartalet var 7 960 MSEK, en minskning med 8 procent
  • Rörelseintäkterna ökade med 11 procent, främst till följd av högre fondvolymer och därmed ökade fondprovisioner. Även posten övriga intäkter ökade, främst ett resultat av ökad utlandshandel och högre intäkter från Avanza Markets
  • Rörelsekostnaderna ökade med 23 procent. Kostnadsökningarna är främst en följd av utökad utvecklingskapacitet för fortsatt tillväxt. Kostnadsökningen under första kvartalet är enligt plan och uppskattningen om en kostnadsökning på 8-10 procent för helåret kvarstår
  • Resultatet efter skatt uppgick till 104 MSEK, vilket var i linje med föregående år
  • På årsstämman den 20 mars 2018 beslutades om omval av samtliga styrelseledamöter och nyval av Viktor Fritzén. Utdelningen beslutades enligt förslag till 10,50 SEK per aktie, motsvarande 83 procent av vinsten
  • Avanza har Sveriges nöjdaste bankkunder och är den i särklass bästa aktiemäklaren i Sverige enligt en kundundersökning utförd av Nordic Bench

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza

”Aktiviteten under kvartalet har varit blandad – rekordhög inledningsvis men avtagande under senare hälften. Volatiliteten i courtageintäkterna är hög, men fondkapitalet växer och kommer att ge oss stabilare intäkter på sikt. Samtidigt ger implementeringen av Mifid2 oss goda tillväxtförutsättningar när prismedvetenheten ökar bland kunder. Kraften i vårt erbjudande kommer att tydliggöras – inte minst inom pensionsområdet.”

Kv-1 Kv-4  förändr Kv-1  förändr
2018 2017 % 2017 %
Rörelsens intäkter, MSEK 271 271 0 244 11
Rörelsens kostnader, MSEK -152 -157 -3 -124 23
Rörelseresultat, MSEK 120 114 5 121 -1
Resultat efter skatt, MSEK 104 98 6 103 0
Resultat per aktie, SEK 3,45 3,27 6 3,46 0
Rörelsemarginal, % 44 42 2 49 -5
Nettoinflöde, MSEK 7 960 3 550 124 8 620 -8
Nykundsinflöde (netto), st 42 400 42 500 0 38 400 11
Sparkapital vid periodens slut, MSEK   288 700  282 900 2  255 100 13

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2018 kl. 08.15 (CEST).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Birgitta Hagenfeldt, CFO och vice VD
073-661 80 04
birgitta.hagenfeldt@avanza.se

Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 750 000 kunder med mer än 280 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 850 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera

Citat

Aktiviteten under kvartalet har varit blandad – rekordhög inledningsvis men avtagande under senare hälften. Volatiliteten i courtageintäkterna är hög, men fondkapitalet växer och kommer att ge oss stabilare intäkter på sikt. Samtidigt ger implementeringen av Mifid2 oss goda tillväxtförutsättningar när prismedvetenheten ökar bland kunder. Kraften i vårt erbjudande kommer att tydliggöras – inte minst inom pensionsområdet.
Rikard Josefson, VD Avanza