AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – September 2021

Report this content

NYCKELTAL OCH HÄNDELSER

2021 2021 2020
MSEK Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 3
Omsättning (från försäljning) 3.4 2.7 2.7
Rörelseresultat före avskrivningar +1.0 +1.0 -0.2
Nettoresultat +0.2 +0.3 -0.6
Nettoresultat per aktie, SEK +0.004 +0.006 -0.011
Kassaflöde +0.7 +1.3 -2.6
Koncernens Likvida medel 9.8 9.1 10.2
Eget kapital 25.0 24.8 28.1
Eget kapital per aktie, SEK 0.44 0.44 0.50
Koncernens Soliditet, % 90.1% 91.5% 94.4%

  • Omsättningen har under det tredje kvartalet ökat i samband med sommarens fortsatta återhämtning i flygtrafiken.
  • Positivt nettoresultat och kassaflöde för kvartalet.
  • AVTECH och Southwest Airlines ingick i början av perioden ett avtal om en 3-månaders utvärdering av tjänsten Aventus Enroute Winds, med förväntad start under fjärde kvartalet 2021. Avtalet omfattar även en option att övergå till ett 17-månaders kommersiellt serviceavtal under första kvartalet 2022 med ett förväntat värde på mellan 3,5 och 7 MSEK, beroende på antal flygningar och USD-valutakurs.

    Aventus Enroute Winds-tjänsten tillhandahåller, som ett tillägg till den befintliga Aventus Descent Winds-tjänsten, mycket exakt och skräddarsydd  vindinformation i realtid till alla Southwest Airlines flygplan och rutter. Detta leder till förbättrat utförande av flygningen, ökad situationsmedvetenhet och  minskad arbetsbelastning för piloterna. Användningen av optimala Aventus vinddata positionerar även Southwest inför fortsatta NextGen-initiativ, med krav på tex. tidsstyrning.


För mer information, vänligen kontakta
David Rytter, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Christina Zetterlund, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

Denna information är sådan information som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021, 08.30 CET.
www.avtech.aero/press-release-swedish
 

Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report.


Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@redeye.se och telefon: 08-121 576 90.

Dokument & länkar