Kommuniké från årsstämman i AVTECH

Report this content

Årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 20 maj 2021 genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen 22 § (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, fattade följande beslut:

 • att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2020.
 • att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
 • att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget.
 • att arvode till styrelsen skall utgå med ett årligt belopp om 200 000 kronor, varav 50 000 vardera till samtliga ordinarie ledamöter samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
 • att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fyra (4) ordinarie och inga suppleanter samt att antalet revisorer skall vara en (1) med en (1) revisorssuppleant.
 • omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Christer Fehrling, Ingvar Zöögling, Johnny Olsson och Bo Redeborn.
 • omval av Bolagets revisor Camilla Beijron, R3 Revisionsbyrå KB.
 • omval av Bolagets revisorssuppleant Benny Svensson, R3 Revisionsbyrå KB.
 • omval av Bo Redeborn som styrelseordförande.
 • beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
   

Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl 10.45 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Bo Redeborn, Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80
David Rytter, Verkställande direktör, +46 (0) 8 544 104 80

https://www.avtech.aero/press-release-swedish
 

Om AVTECH Sweden AB (publ) 
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.