Bactiguard fastställer slutgiltigt pris i börsintroduktionen till 38 kronor per B-aktie – handel på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONKONG ELLER JAPAN

Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bactiguard och noteringen på NASDAQ OMX Stockholm (”Erbjudandet”).

Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland svenska och internationella investerare samt allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades och handel i Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag.

Utfall av Erbjudandet i korthet:

 • Det slutgiltiga priset i Erbjudandet har fastställts till 38 kr per B-aktie

 • Erbjudandets utfall omfattar totalt 10 922 244 B-aktier, varav 6 305 573 nyemitterade B-aktier och 4 616 671 befintliga B-aktier

 • Ytterligare 1 638 336 B-aktier kan komma att säljas av Bolagets huvudägare, Thomas von Koch genom Bactiguard B.V. samt Christian Kinch genom KK Invest AB, för att täcka övertilldelning (”Övertilldelningsoptionen”)[1]

 • I och med noteringen fullföljs kvittningserbjudandet till obligationsinnehavare i Bolaget. Totalt kvittas obligationer om motsvarande nominellt 222,5 Mkr till B-aktier

 • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 415 Mkr (cirka 477 Mkr om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo), varav cirka 240 Mkr tillförs Bolaget som emissionslikvid för de nyemitterade B-aktierna (före emissionskostnader) och cirka 175 Mkr avser B-aktier som sålts av obligationsinnehavare som valt att kvitta mot B-aktier i kvittningsemissionen

 • Huvudägarna har beslutat att reducera antalet befintliga aktier i Erbjudandet vilket minskar Erbjudandet med cirka 216 Mkr, jämfört med vad som tidigare har kommunicerats

 • Efter Erbjudandet uppgår det totala antalet B-aktier i Bactiguard till 29 302 373 och det totala antalet A-aktier till 4 000 000

 • Baserat på det slutliga priset i Erbjudandet uppgår värdet av Bactiguards samtliga aktier till cirka 1 265 Mkr

 • Aktierna har tilldelats internationella och svenska institutionella investerare samt allmänheten i Sverige

 • Efter Erbjudandet kommer Bactiguard att ha cirka 2 700 aktieägare

 • Handel i Bactiguard-aktien på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag den 19 juni 2014 under kortnamnet "BACTI"[2]

Citat från Johan Rugfelt, VD för Bactiguard:

”Bactiguards affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotikaanvändningen och rädda liv genom att utveckla och tillverka infektionshämmande produkter för sjukvården. De senaste åren har vi ägnat åt att utveckla en egen produktportfölj och bygga upp ett globalt nätverk av distributörer. Med börsnoteringen av Bactiguard faller den sista pusselbiten på plats eftersom den ger oss den finansiella styrka som behövs för att på allvar realisera den kraftiga tillväxt vi ser framför oss.”

Citat från Christian Kinch, styrelseordförande och huvudägare i Bactiguard:

”Bactiguards resa hittills har varit fantastisk, från teknisk innovation och licensförsäljning till ett internationellt medicinteknik bolag med en egen produktportfölj. Under teckningsperioden har vi mött ett stort intresse för Bactiguard, både från allmänheten och institutioner, och det är glädjande att erbjudandet övertecknats. Vi har dock erhållit önskemål från många investerare om att vi som huvudägare skulle ligga kvar med ett större ägande än det som initialt bedömdes vara lämpligt. Vi har därför beslutat att reducera antalet befintliga aktier som säljs. Vi ser en stor potential i Bactiguard och ser fram emot att tillsammans med nytillkomna aktieägare ta del av bolagets fortsatta utveckling och värdetillväxt.

Swedbank har agerat Lead Manager och Sole Bookrunner och ABG Sundal Collier har agerat Co-Lead Manager i samband börsnoteringen. Cederquist är legal rådgivare och Lenner & Partners är finansiell rådgivare till Bolaget.

Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-06-19, kl. 07.00.


[1] Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas, vid ett eller flera tillfällen, helt eller delvis, av Lead Manager som stabiliseringsansvarig, under 30 dagar från första dag för handel i Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

[2] Handeln i Bactiguard-aktien på NASDAQ OMX Stockholm till den 25 juni 2014 är villkorad av att villkoren för Erbjudandet uppfylls.                 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rugfelt - VD
johan.rugfelt@bactiguard.se
0708-724 739

Fredrik Järrsten -CFO
fredrik.jarrsten@bactiguard.se
072-550 00 89

Cecilia Edström - Kommunikationsdirektör
cecilia.edstrom@bactiguard.se
 072-226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-behandlade urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med behandlade katetrar för urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya marknader i EU, Mellanöstern, Asien och Sydamerika. Företaget omsatte 2013  ca 130 MSEK och har ca 60 anställda med huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar i Markaryd och Malaysia.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Bactiguards affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotikaanvändningen och rädda liv genom att utveckla och tillverka infektionshämmande produkter för sjukvården. De senaste åren har vi ägnat åt att utveckla en egen produktportfölj och bygga upp ett globalt nätverk av distributörer. Med börsnoteringen av Bactiguard faller den sista pusselbiten på plats eftersom den ger oss den finansiella styrka som behövs för att på allvar realisera den kraftiga tillväxt vi ser framför oss.”
Johan Rugfelt, VD Bactiguard
”Bactiguards resa hittills har varit fantastisk, från teknisk innovation och licensförsäljning till ett internationellt medicinteknik bolag med en egen produktportfölj. Under teckningsperioden har vi mött ett stort intresse för Bactiguard, både från allmänheten och institutioner, och det är glädjande att erbjudandet övertecknats. Vi har dock erhållit önskemål från många investerare om att vi som huvudägare skulle ligga kvar med ett större ägande än det som initialt bedömdes vara lämpligt. Vi har därför beslutat att reducera antalet befintliga aktier som säljs. Vi ser en stor potential i Bactiguard och ser fram emot att tillsammans med nytillkomna aktieägare ta del av bolagets fortsatta utveckling och värdetillväxt.”
Christian Kinch, Styrelseordförande och huvudägare i Bactiguard