Delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Report this content

Kapitalinjektion inleder ny fas för accelererad expansion

Tredje kvartalet (juli-september 2021) 

 • Intäkterna uppgick till 45,2 (34,1) MSEK, en ökning med 32%. Justerat för valuta ökade intäkterna med 36%.
 • EBITDA uppgick till 1,2 (-3,1) MSEK, med en EBITDA-marginal på 3% (-9%).
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,7 (-14,3) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -10,8 (-16,1) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,48) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14,3 (-3,3) MSEK motsvarande 0,41 (-0,10) SEK per aktie.

 Perioden (januari-september 2021) 

 • Intäkterna uppgick till 133,0 (130,5) MSEK, en ökning med 2%. Valutakursjusterat var ökningen 10%.
 • EBITDA uppgick till 4,9 (21,8) MSEK, med en EBITDA-marginal på 4% (17%).
 • Rörelseresultatet uppgick till -30,4 (-11,2) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -33,4 (-27,6) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,95 (-0,82) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18,9 (-3,2) MSEK motsvarande 0,54 (-0,10) SEK per aktie.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Styrelsen i Bactiguard utsåg Anders Göransson till ny verkställande direktör fr o m 1 oktober.
 • Genom en riktad nyemission till AMF, tillfördes Bactiguard ca 228 MSEK i nytt kapital före emissionskostnader.
 • Carl Johan Fredin rekryterades till rollen som Chief Licensing Officer och tillträdde i oktober.
 • Aniocyn, sårvårdsprodukten för djur lanserades och finns nu till försäljning i Sverige, Norge och Finland.
 • Bactiguards kontrakt för sårvårdsprodukter med den offentliga sektorn i Malaysia förlängdes med ytterligare ett år samtidigt som volymen utökades.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • Ny klinisk studie visar 53% reduktion av ventilator-associerad lunginflammation med Bactiguards endotrakealtub.

Covid-19 effekter

Den globala utrullningen av vaccin och färre nya smittade har successivt haft en positiv effekt på återgången till en mer normal situation för sjukvården i de flesta regionerna. Under tredje kvartalet såg vi en fortsatt stabilisering av licensintäkterna från BD. Samtidigt har en global vårdskuld byggts upp och behöver bearbetas. I det perspektivet ser vi ett stort behov av infektionsprevention, vilket är positivt för både licens- och BIP-affärerna. Utvecklingen i närtid är emellertid fortsatt svårbedömd, då nya virusutbrott inte kan uteslutas.

VD kommenterar tredje kvartalet

Kapitalinjektion inleder ny fas för accelererad expansion

Vi såg en ökning i licensintäkterna från BD under kvartalet och utrullningen av Zimmer Biomets ortopediska traumaimplantat (ZNN Bactiguard) pågår i Europa. Samtidigt har intensiteten i dialogen med nya potentiella licenspartners ökat – ett kvitto på att infektionsprevention aldrig varit viktigare och att Bactiguards teknologi är effektiv.

Försäljningen av BIP-produkter påverkas alltjämt av pandemin, men vi har sett en återhämtning under året. Jämfört med tredje kvartalet 2020 då påverkan var som störst ser vi en tydlig förbättring. Aktivitetsnivån i våra regioner har ökat rejält och det är ett gott tecken.

Med kapitaltillskottet på 228 MSEK före emissionskostnader från AMF har vi de finansiella muskler vi behöver för att fortsätta utveckla bolaget och accelerera tillväxten. Bactiguard står idag starkare än någonsin och är på väg in i en ny spännande tillväxtfas.

Licensaffären

Intäkterna från Becton, Dickinson & Company (BD) har successivt återhämtat sig sedan andra halvåret 2020 då pandemin slog som hårdast mot sjukvården. Under tredje kvartalet såg vi en ökning som speglar att BDs försäljning nu återgått till mer normala nivåer och att de har behov av lite större säkerhetsmarginaler. Den underliggande licensaffären med BD är stabil och vi är tillbaka på den årliga nivå som rådde innan pandemin.

Samarbetet med Zimmer Biomet fortsätter att utvecklas mycket positivt. I bland annat Italien och Sydafrika har de första patienterna redan opererats med Zimmer® Natural Nail® (ZNN) Bactiguard-implantat. Lanseringen pågår i bland annat Spanien, Storbritannien och Tyskland och arbetet med att registrera produkterna i USA har intensifierats.  Den stora kliniska studie som Zimmer Biomet beslutat genomföra för att ytterligare stärka evidensen att Bactiguard-teknologin minskar postoperativa infektioner inleds under hösten.

I takt med att ZNN Bactiguard successivt når fler patienter kommer Bactiguards licensintäkter att öka. Behovet av implantat som minskar vårdrelaterade infektioner växer globalt. Jag ser därför att samarbetet med Zimmer Biomet, ett av världens ledande medicinteknikföretag, kommer att skapa nya möjligheter för Bactiguard och expandera vår licensaffär avsevärt framöver.

BIP-sårvårdsprodukter lanseras i Europa

Försäljningen av vår egen portfölj för infektionsprevention (BIP-produkterna) har fortsatt påverkats negativt av pandemin, men vid en jämförelse med tredje kvartalet förra året ser vi en positiv utveckling. Sjukvården i flertalet regioner återgår successivt till mer normal aktivitet men det finns fortfarande en osäkerhet kring eventuella nya utbrott av coronaviruset. I de länder och regioner där vi har en egen säljstyrka, Sverige, Indien, Mellanöstern och Malaysia har aktivitetsnivån ökat avsevärt. Vår bedömning är att efterfrågan på BIP-produkterna kommer att öka i takt med att vi ser en förbättring av det pandemiska läget.

Förvärvet av malaysiska Vigilenz (numera Bactiguard South East Asia) i februari 2020 har utökat Bactiguards produktportfölj med effektiva produkter för sårvård och infektionsprevention. Under 2021 har vi etablerat flera nya samarbeten med ledande apotekskedjor och distributörer inom infektionsprevention i bland annat Spanien, Sverige och Tyskland. I Sverige är sår- och djurvårdsprodukterna redan tillgängliga för konsument och vi har fått bra respons från marknaden. I Tyskland och Spanien är lanseringen något fördröjd pga pandemin och vi räknar med att försäljningen tar fart i början av nästa år.

Ny stark klinisk data för Bactiguards teknologi

På kongressen European Society of Intensive Care Medicine i oktober presenterades primära data från en ny studie som visar att Bactiguards endotrakealtuber minskar risken för lunginflammation hos allvarligt sjuka intensivvårdspatienter med över 50 procent. Detta stärker vår kliniska evidens inom ytterligare ett applikationsområde.

Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) är en allvarlig komplikation som kan drabba intuberade patienter som får stöd med andningen av en respirator. Under pandemin har data från ett flertal länder visat att risken för VAP ökat. En nyligen publicerad amerikansk studie visar att samtliga huvudtyper av vårdrelaterade infektioner ökade under 2020, där VAP ökade med nära 45%. Det är allvarligt eftersom VAP leder till förlängd vårdtid, ökade kostnader och framförallt risk för ökad dödlighet.

Resultatet från Bactiguards nya studie är en viktig förstärkning av den redan goda evidensen som finns och motiverar ett bredare införande av Bactiguards teknologi.

Rätt förutsättningar för expansion genom stärkt ledningsgrupp och riktad nyemission 

I september genomfördes en riktad nyemission till den svenska pensionsfonden AMF, som tillförde Bactiguard 228 miljoner kronor före emissionskostnader i nytt kapital. Det ger oss finansiella muskler att genomföra nya investeringar i marknads-, försäljnings- och licensorganisationen samt för att förbättra vår operationella kapacitet, i syfte att accelerera tillväxten.

Bactiguard har under de senaste tolv månaderna förstärkt teamet och utökat ledningsgruppen. Den senaste rekryteringen av Carl Johan Fredin som Chief Licensing Officer betyder att vi sätter än mer fokus på den växande licensaffären och det starka intresse vi möter för vår teknologi. Idag är antalet licensdiskussioner rekordmånga och målet att teckna 1–2 nya licensaffärer per år ligger fast.

Stort globalt behov av Bactiguards teknologi

Under min första månad har jag haft förmånen att träffa och lyssna på våra licenspartners, sjukvårdspersonal och patienter om hur de uppfattar våra produkter. Jag har även fått möjlighet att personligen träffa samtliga team i både Sverige och Malaysia och diskuterat infektions-prevention och vår passion att rädda liv. Jag kan därmed med fog säga att Bactiguard är mycket väl positionerat och att behovet av infektionsprevention aldrig har varit större. Pandemin har ännu tydligare satt fokus på problemet med antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Bactiguard och vår unika teknologi har därmed en viktig roll att fylla.

Jag är stolt och glad över att få leda Bactiguard i denna spännande fas av bolagets utveckling. Vi investerar nu för att accelerera tillväxten och ta Bactiguard till nästa nivå.

Avslutningsvis vill jag tacka min företrädare Cecilia Edström för hennes betydelsefulla insatser i Bactiguard. Cecilia har stärkt organisationen, etablerat nya strategiska licensaffärer och byggt en bredare och starkare plattform för fortsatt expansion. Det känns betryggande att Cecilia fortsätter stötta Bactiguard i sin nya roll som senior advisor och aktiv medlem i styrelsen.

Anders Göransson, VD


Delårsrapporten för Bactiguard Holding AB (publ) för perioden juli – september 2021 finns nu tillgänglig som PDF på www.bactiguard.com.  

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-28, kl. 08.00. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49

Presentation av Q3

En audiocast på engelska för investerare, analytiker och media kommer att hållas idag klockan 10.00 där VD Anders Göransson och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar och kommenterar delårsrapporten, samt svarar på frågor. 

Rapporten och presentationsmaterial för webcasten kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida www.bactiguard.com.

För att delta i webcasten, använd denna länk: https://tv.streamfabriken.com/bactiguard-q3-2021

För att enbart delta via telefonkonferens, ring: SE: +46850558358 UK: +443333009273 US: +16467224904
 

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. I Bactiguards produktportfölj finns också en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Den dödar effektivt virus, bakterier och svamp samtidigt som den är biokompatibel, pH-neutral och vävnadsvänlig. Det verksamma ämnet hypoklorsyra är samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien, Mellanöstern och Sydostasien via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bolaget har cirka 210 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com