Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 15 maj 2019 fattades följande beslut:

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2018 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2018 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning.

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

Ett årligt arvode om 400 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kr till var och en av de övriga externa styrelseledamöterna, med undantag för Thomas von Koch som inte ska erhålla arvode. Inget ytterligare arvode ska utgå för utskottsarbete, med undantag för ordförande i revisionsutskottet som ska erhålla 100 000 kr i arvode.

Styrelseordförande Jan Ståhlberg och styrelseledamöterna Mia Arnhult och Christian Kinch omvaldes. Anna Martling och Thomas von Koch valdes in som nya styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade att omvälja Deloitte AB som revisor, samt att arvodet för bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 72 226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se