Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Report this content

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 28 april 2020 fattades följande beslut:

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2019 och beslutade att ingen vinstutdelning lämnas. Överkursfond, balanserade vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning.

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets ange­lägenheter under räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade därefter att arvodet för den kommande mandatperioden ska utgå med 2 000 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga ledamöter, samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete med undantag för ordföranden i revisionsutskottet som ska erhålla 100 000 kronor i arvode för utskottsarbetet.

Årsstämman beslutade om omval av Jan Ståhlberg, Christian Kinch, Anna Martling och Thomas von Koch samt nyval av Cecilia Edström som ordinarie styrelseledamöter. Christian Kinch valdes till styrelsens ordförande.

Deloitte AB omvaldes av stämman som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma och beslut togs att arvodet för bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade även, med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens förslag, om kvittningsemission med anledning av förvärvet av Vigilenz, innebärande att del av köpeskillingen för Vigilenz, 19 320 960 kronor, erläggs genom betalning med 241 512 nyemitterade B-aktier i Bactiguard Holding AB.

Även styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, bifölls med erforderlig majoritet.

Avslutningsvis beslutade årsstämman om uppdaterad instruktion för valberedningen enligt valberedningens förslag.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CEO, telefon: +46 8 440 58 80

 

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Nyligen fullföljdes förvärvet av malaysiska Vigilenz, en tillverkare och leverantör av medicintekniska produkter och förbrukningsartiklar, främst inom sårvård och infektionsprevention.

Bactiguard har efter förvärvet cirka 180 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia.

Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

Taggar: