Koncernledningen investerar i Bactiguard

Koncernledningen i Bactiguard har erbjudits en möjlighet att investera i bolaget genom att köpa varsin större aktiepost. 

Koncernledningen i Bactiguard har erbjudits en möjlighet att investera i bolaget genom att köpa varsin större aktiepost. Även övriga ledande befattningshavare i Bactiguard har erbjudits möjligheten att förvärva aktier.

Transaktionen möjliggörs av att de två huvudägarna Christian Kinch och Thomas von Koch erbjudit ledningen att köpa totalt 751 013 B-aktier till ett värde av ca 9,2 miljoner kronor. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 33 302 373. Efter transaktionen äger de två huvudaktieägarna vardera aktier motsvarande 29,4 procent av kapitalet och 40,1 procent av rösterna i bolaget.

”Det är väldigt roligt att få en sådan här möjlighet att investera i företaget, som vi alla är med och bygger för framtiden”, säger Nina Nilsson, som är global marknadsdirektör och del av koncernledningen.

Ledningens investering omfattar totalt 751 013 B-aktier och har skett till en aktiekurs om 12,25 kr (snittkursen vid börsens stängning under fem dagar före och fem dagar efter dagen för offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2016, den 12 maj). Förvärven gjordes efter börsens stängning den 19 maj.

"Vi har velat erbjuda ledande befattningshavare en möjlighet att ta del av bolagets framtida utveckling som aktieägare. Det är därför väldigt glädjande att vi mötts av ett så stort intresse, där ledningen visar sitt engagemang i företaget genom att göra en investering av den här storleken", säger företagets huvudägare Christian Kinch och Thomas von Koch. 

De ledande befattningshavare som har valt att köpa aktier av huvudägarna har förbundit sig att behålla investeringen i minst ett år.

Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-05-20 kl 08.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Berglund, Head of External Affairs, mobil: 0708 800 407

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro, som erbjuder en infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta bakterier, som är ett växande problem världen över. Vi räddar liv, höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som motverkar att bakterier fäster och växer. Ytskiktet kan appliceras på i stort sett alla medicintekniska produkter. Urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och företaget har även en egen produktportfölj som består av urinvägskatetrar, centrala venkatetrar och endotrakealtuber. Bactiguard är ett tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och Latinamerika. Företaget har omkring 60 medarbetare runt om i världen, främst på huvudkontoret i Stockholm och produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. I Bactiguards produktportfölj finns också Hydrocyn® aqua, en alkoholfri och pH-neutral produktlinje som innehåller hypoklorsyra, samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Hydrocyn dödar effektivt virus, bakterier och svamp utan att irritera eller vara retande för huden eller kroppen i övrigt. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bactiguard har cirka 180 medarbetare runt om i världen. Huvudkontoret och en av tre produktions-anläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Koncernledningen i Bactiguard har erbjudits en möjlighet att investera i bolaget genom att köpa varsin större aktiepost.
Twittra det här

Citat

”Det är väldigt roligt att få en sådan här möjlighet att investera i företaget, som vi alla är med och bygger för framtiden”
Nina Nilsson, global marknadsdirektör Bactiguard