Ny klinisk studie ska hjälpa ryggmärgsskadade

Återkommande infektioner och upprepade antibiotikabehandlingar är en smärtsam vardag för många ryggmärgsskadade, som använder urinvägskatetrar. Nu inleder Spinaliskliniken tillsammans med Bactiguard en ny klinisk studie som ska hjälpa dessa patienter till en ökad livskvalitet.

”Vi är förväntansfulla inför studien och möjligheten att kunna förbättra patienternas livskvalitet. Ryggmärgsskadade patienter löper ofta stor risk att ständigt drabbas av smärtsamma urinvägsinfektioner, som kan vara starkt begränsande”, säger Lena Lindbo, uroterapeut och operativ chef på Spinaliskliniken och professor Åke Seiger, läkare och FoU-chef på Rehab Station Stockholm.

Många ryggmärgsskadade patienter har svårigheter att tömma urinblåsan på naturlig väg och använder därför kvarliggande suprapubisk urinvägskateter. En stor andel av dessa patienter drabbas av återkommande urinvägsinfektioner som kräver antibiotikabehandlingar och sänker patientens livskvalitet. I syfte att minska andelen infektioner och lidandet för dessa patienter, inleder Bactiguard en klinisk studie i samarbete med Sveriges ledande klinik för ryggmärgsskadade, Spinaliskliniken vid Rehab Station Stockholm.

”Vi vill göra skillnad för dessa patienter och minska det lidande en urinvägsinfektion innebär. I enskilda dokumenterade patientfall inom denna patientgrupp, har det redan framkommit att Bactiguards infektionshämmande katetrar minskar risken för urinvägsinfektioner avsevärt. Nu hoppas vi kunna verifiera det ytterligare i en mer omfattande, högkvalitativ studie”, säger Dorota Johansson, chef för forskning- & utveckling och kliniska prövningar på Bactiguard.

Syftet med studien är att utvärdera vilken effekt Bactiguards infektionshämmande urinvägskatetrar (BIP Foley Catheters) har när det gäller att minska risken för kateterrelaterade urinvägsinfektioner och behovet av antibiotikabehandling hos ryggmärgsskadade patienter med suprapubisk kvarliggande kateter. De personer som är aktuella för studien är så kallade högriskpatienter, med minst tre urinvägsinfektioner under det gångna året. För varje patient jämförs utfallet vid användande av standardkateter mot användande av Bactiguards urinvägskateter under vardera cirka sex månader.  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Berglund, Head of External Affairs, mobil: 0708 800 407

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro, som erbjuder en infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta bakterier, som är ett växande problem världen över. Vi räddar liv, höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som motverkar att bakterier fäster och växer. Ytskiktet kan appliceras på i stort sett alla medicintekniska produkter. Urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och företaget har även en egen produktportfölj som består av urinvägskatetrar, centrala venkatetrar och endotrakealtuber. Bactiguard är ett tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och Latinamerika. Företaget har omkring 70 medarbetare runt om i världen, främst på huvudkontoret i Stockholm och produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. I Bactiguards produktportfölj finns också Hydrocyn® aqua, en alkoholfri och pH-neutral produktlinje som innehåller hypoklorsyra, samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Hydrocyn dödar effektivt virus, bakterier och svamp utan att irritera eller vara retande för huden eller kroppen i övrigt. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bactiguard har cirka 180 medarbetare runt om i världen. Huvudkontoret och en av tre produktions-anläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Återkommande infektioner och upprepade antibiotikabehandlingar är en smärtsam vardag för många ryggmärgsskadade, som ofta använder urinvägskatetrar. Nu inleder Spinaliskliniken tillsammans med Bactiguard en ny klinisk studie som ska hjälpa dessa patienter till en ökad livskvalitet.
Twittra det här

Citat

Vi är förväntansfulla inför studien och möjligheten att kunna förbättra patienternas livskvalitet.
Lena Lindbo, uroterapeut och operativ chef på Spinaliskliniken och Professor Åke Seiger, läkare och FoU-chef på Rehab Station Stockholm.
Vi vill göra skillnad för dessa patienter och minska det lidande en urinvägsinfektion innebär.
Dorota Johansson, chef för forskning- & utveckling och kliniska prövningar på Bactiguard.