Stor randomiserad klinisk studie visar signifikant minskning av urinvägsinfektioner

Report this content

En nyligen publicerad, randomiserad, kontrollerad multicenterstudie i Indien visar att urinkatetetrar med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi minskar risken för kateterrelaterade urinvägsinfektioner (CAUTI) med 69 %, jämfört med användning av standardkateter.

”Vi är väldigt stolta över att kunna presentera så fina resultat från den största randomiserade, kontrollerade studien som hittills gjorts på Bactiguards urinkatetrar. Nära 70 procents reduktion är en effekt som många läkemedel inte kommer i närheten av. Förutom att påvisa en generell minskning av infektionsrisken, bidrar studien med ny information om hur effektiv vår teknologi är i en miljö där andelen infektioner orsakade av multiresistenta bakterier är ett mycket stort problem,” säger Stefan Grass, Chief Medical Officer på Bactiguard.

Studien har precis blivit publicerad i den internationellt ansedda vetenskapliga tidskriften ”Antimicrobial resistance and infection control”1. Totalt 1000 patienter tilldelades slumpvis en standardkateter eller en urinkateter med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi. Gruppen som erhöll Bactiguards kateter hade totalt 69 % lägre risk att utveckla kateterrelaterad urinvägsinfektion under vårdtiden. Därutöver registrerades inga biverkningar relaterade till Bactiguards teknologi.

Kateterrelaterad urinvägsinfektion är den vanligast förekommande vårdrelaterade infektionen och orsakas ofta av kvarliggande urinkatetrar. Infektionerna kan leda till allvarliga komplikationer som orsakar stort lidande för patienten, högre dödlighet och ökade vårdkostnader. Urinkatetrar med Bactiguards unika ytskikt har en väl dokumenterad förmåga att reducera symptomatiska urinvägsinfektioner.

Länk till studien: https://doi.org/10.1186/s13756-021-00907-w
 

1. Kai-Larsen, Y., Grass, S., Mody, B. et al. Foley catheter with noble metal alloy coating for preventing catheter-associated urinary tract infections: a large, multi-center clinical trial. Antimicrob Resist Infect Control 10, 40 (2021). Publisher: Springer Nature. https://doi.org/10.1186/s13756-021-00907-w

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Stefan Grass, Chief Medical Officer och deputy CEO, mobil +46 70 725 24 48

 

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD.

I Bactiguards produktportfölj finns också Hydrocyn® aqua, en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Hydrocyn dödar effektivt virus, bakterier och svamp samtidigt som den är biokompatibel, pH-neutral och vävnadsvänlig. Det verksamma ämnet hypoklorsyra är samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden.

Bolaget har cirka 180 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Taggar: