Valberedningen föreslår Professor Anna Martling och Thomas von Koch som nya styrelseledamöter

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) (Bactiguard) föreslår inför årsstämman 2019 Professor Anna Martling och Thomas von Koch som nya styrelseledamöter.

Anna Martling är Professor i kirurgi och Dekan för Campus Nord vid Karolinska Institutet och samtidigt verksam som överläkare inom Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Anna Martling har disputerat vid Karolinska Institutet och har en bred erfarenhet av både kliniskt arbete och forskning, framförallt inom cancersjukdomar. Anna Martlings forskning är flerfaldigt prisbelönad bl.a av Kungliga Vetenskaps Akademin och Svensk Kirurgisk Förening. Sedan 2019 ingår Anna Martling i ledningen för Karolinska Institutet.

Anna Martling har ett innehav av 823 B-aktier i Bactiguard.

Thomas von Koch är en av två grundare och huvudägare i Bactiguard och var styrelseordförande i bolaget under perioden 2005 till 2014. I samband med att han utsågs till VD för EQT Partners AB (EQT) lämnade Thomas von Koch sitt uppdrag i styrelsen för Bactiguard i mars 2014. I slutet av 2018 lämnade han VD-rollen i EQT och har därmed frigjort mer utrymme för andra uppdrag.

Thomas von Koch är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har gedigen erfarenhet av styrelsearbete, investeringar, strukturaffärer och strategiska allianser inom flertalet olika branscher.

Thomas von Koch har ett aktieinnehav om totalt 2 000 000 A-aktier och 4 125 878
B-aktier i Bactiguard (direkt och via bolag), motsvarande 18,4 procent av kapitalet och 34,8 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Mia Arnhult, Christian Kinch och Jan Ståhlberg, tillika omval som ordförande. Marie Wickman-Chantereau och Svante Östblom har båda avböjt omval. 

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 och på bolagets hemsida vid samma tidpunkt. 

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-04-12, kl. 14.00

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO, tel: 46 722 262 328

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

Taggar: