Bambusers företrädesemission övertecknad

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

Resultatet av företrädesemissionen i Bambuser AB (”Bambuser” eller ”Bolaget”), där teckningsperioden löpte ut den 15 april 2020, visar att företrädesemissionen är övertecknad. 40 062 963 aktier, motsvarande cirka 99,1 procent av företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har 14 666 782 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen har således tecknats till cirka 135,3 procent. Återstående 375 282 aktier i företrädesemissionen, motsvarande cirka 0,9 procent, har tilldelats investerare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Bambuser tillförs genom företrädesemissionen cirka 101,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

 

  • Utfallet av företrädesemissionen av högst 40 438 245 aktier visar att 40 062 963 nya aktier, motsvarande cirka 99,1 procent av företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har 375 282 aktier tecknats av investerare som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,9 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad.  
  • Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med beslutade tilldelningsprinciper. Meddelande – genom avräkningsnota – om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skickas endast till de som tilldelats aktier. Betalning ska ske i enlighet med instruktion på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 
  • Genom företrädesemissionen ökar Bambusers aktiekapital med 2 021 912,25 SEK, från 3 369 853,85 SEK till 5 391 766,10 SEK, och antalet aktier kommer att öka med 40 438 245 aktier, från 67 397 077 aktier till 107 835 322 aktier. 
  • De aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 17 april 2020 och beräknas börja handlas på Nasdaq First North Growth Market den 22 april 2020. 
  • De aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 23 april 2020 och beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market omkring den 4 maj 2020.

 

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner och Ramberg Advokater KB agerar legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maryam Ghahremani, vd | 08-400 160 02 | maryam@bambuser.com 

Denna information är sådan information som Bambuser AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2020 klockan 08:30.

Certified Advisor

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB | 011-32 30 732 | ca@skmg.se 

Om Bambuser AB 

Bambuser grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil livevideosändning och är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har huvudkontor i Stockholm.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bambuser AB (”Bambuser”) i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bambusers aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”ser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Dokument & länkar