Årsredovisning för perioden 1 januari - 31 december 2020

Report this content

Baseload Capital Sweden AB (publ) rapporterar idag resultatet för perioden 1 januari – 31 december 2020

Under ett år som präglats av Covid-19 har utvecklingen av befintliga projekt fortsatt i stort sett enligt plan, och trots pandemin har bolaget lyckats etablera oss på den amerikanska marknaden utan att vara fysiskt på plats. Vi har tagit ett stort steg mot vår målsättning att bli en ledande investerare inom geotermisk energiproduktion.

Resultatet på – 71,3 MSEK jämfört med +2,5 MSEK 2019 beror delvis på den stärkta kronan som påverkat resultatet med – 22,8 MSEK. Trots att verksamheten utvecklats positivt och aktierna i portföljbolagen ökat i värde i lokal valuta innebär detta netto en nedskrivning med 6,9 MSEK. Vidare har räntekostnaderna ökat med 22,9 MSEK jämfört med föregående år, varav räntekostnaderna för obligationen står för 13,2 MSEK. Räntan har varit oförändrad under året och den ökade kostnaden beror på att bolaget under 2020 betalat ränta under 12 månader men under 2019 endast för delar av året. Resterande ökning av räntekostnaderna är hänförbar till ökade lån från moderbolaget och ytterst bolagets ägare. Det negativa resultatet är också en effekt av att bolaget valt att vara konservativ i värderingen av pågående projekt.

Under 2020 har vi bland annat:

  • Driftsatt två kraftverk i Japan. I slutet av april driftsattes det första projektet, Waita. I början på juni togs det andra kraftverket, Midori, i drift. Ryuta Hiratsuka anställdes som ny VD för Baseload Power Japan efter Ito Masahiro.
  • Fortsatt arbetet med ett antal projekt i Taiwan. I slutet av augusti påbörjades borrning för Westlake-projektet, som förväntas bli det första kommersiella geotermiska projektet i Taiwan. Projektutvecklingen försenades till följd av att en del av borrutrustningen fastnade i borrhålet på 630 meters djup, men är nu igång.
  • Konverterat det konvertibla lån som Baseload Capital ställt ut till det isländska bolaget Varmaorka. De nya aktierna gör Baseload tillstörsta ägare i bolaget. Varmaorka driftsatte Reykholts kraftverk som kommer att leverera 300 kW till elnätet. På kraftverket i Fludir installerades ett nytt kylsystem som förväntas sänka den interna elförbrukningen med upp till 15%.
  • Etablerat ett dotterbolag i USA, Baseload Power US. Bolaget påbörjade investeringarna i ett första projekt i Kalifornien genom att ta över avtal och utrustning från den befintliga ägaren. Driftsättning av kraftverket beräknas ske under andra halvåret 2021. Tre markarrendesavtal tecknades i Nevada, där det finns en stor potential för utveckling av nya geotermiska projekt.
  • Inlett ett samarbete med det nyzeeländska bolaget Geo 40. Baseload deltog i den nyemission som Geo40 genomförde under året. Geo40 har utvecklat en teknik för att extrahera kisel och andra mineraler ur geotermiskt vatten, vilket minskar driftskostnaderna för geotermiska kraftverk. Samtidigt produceras mineraler på ett hållbart sätt.
  • Omförhandlat och ändrat villkoren för den gröna obligation som bolaget emitterade under första kvartalet 2019 för att bättre passa bolagets affärsmodell. De första pengarna drogs från obligationen. Alla krav (covenants) som bolaget måste leva upp till, uppfylldes under alla kvartal 2020. I maj noterades obligationen på Nasdaq.
  • Stärkt likviditeten genom att moderbolaget Baseload Capital Holding AB under året tog upp ett konvertibelt lån om 94,2 MSEK från huvudägarna.

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 19:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Helling, CEO of Baseload Capital
alexander.helling@baseloadcap.com

Baseload Capital är ett specialiserat investmentbolag som finansierar utbyggnaden av värmekraft över hela världen.  
Våra portföljbolag på Island, Japan, Taiwan och USA arbetar lokalt tillsammans med energiföretag för att utveckla, bygga och driftsätta nya värmekraftverk.  
Värmekraft är en prisvärd form av förnybar energi som kan utvinnas antingen från geotermiska resurser eller spillvärme. Genom att tillämpa innovativa finansieringslösningar och investera i portföljbolag som implementerar och driftsätter projekt lokalt, kan Baseload Capital hjälpa länder med en snabb övergång från fossila bränslen till mer förnybara energikällor – mot ett större energioberoende. Resultatet kommer att leda till mer resilienta samhällen, och till slut en planet i större balans.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media