Kallelse till extrastämma i BE Group

Report this content

Aktieägarna i BE Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 september 2019 kl. 13.00 på BE Groups huvudkontor, Krangatan 4B i Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att deltaga i extrastämman har aktieägare, som:

(i) dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget torsdagen den 12 september 2019,

(ii) dels senast torsdagen den 12 september 2019, gärna före kl. 12.00, till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i extrastämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i extrastämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 12 september 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste begära sådan omregistrering hos sin förvaltare.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman kan göras på telefon 040-38 42 00 eller via mail till egm@begroup.com. Av anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal biträden. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under adress BE Group AB, att. Jessica Lydevik, Box 225, 201 22 Malmö, senast torsdagen den 12 september 2019.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.  Val av styrelseordförande
8. Fastställande av styrelsearvoden
9. Stämmans avslutande

Förslag till val av ordförande vid extrastämman (punkt 2)
Det har föreslagits att Petter Stillström ska väljas till ordförande vid stämman.

Förslag till val av styrelseordförande och till styrelsearvoden (punkterna 7 och 8)
Det har föreslagits, och förankrats i valberedningen, att styrelseledamoten Jörgen Zahlin ska väljas till ny styrelseordförande. Jörgen Zahlin, född 1964, är VD för OEM International och har varit ledamot i BE Groups styrelse sedan 2013.

Det har vidare föreslagits att de styrelse- och utskottsarvoden som beslutades av årsstämman den 25 april 2019 fortsatt ska gälla och ska, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till tidpunkten för respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande.

Upplysningar på extrastämman
På extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen.

Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 13 010 124. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 26 920, vilka inte berättigar till rösträtt så länge bolaget innehar aktierna.

Behandling av personuppgifter
För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i augusti 2019
BE Group AB (publ)
Styrelsen

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef
tel: 0706-21 02 22, e-post: anders.martinsson@begroup.com

Daniel Fäldt, CFO
tel: 0705-60 31 75, e-post: daniel.fäldt@begroup.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti, 2019, kl. 09.00.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar