Beijer Alma kvartalsrapport 1 juli–30 september

Report this content

Förvärv drev tillväxten under ett kvartal med blandad efterfrågan

Koncernen

Efterfrågan från Beijer Almas kunder har under tredje kvartalet varit blandad. Aktiviteten var fortsatt hög inom till exempl. försvars-, verkstads- och offshoreindustrin. Fordonsindustrin, både tillverkning och eftermarknad, har det senaste året avmattats men stabiliserades mot slutet av kvartalet.

Organiskt minskade orderingången marginellt medan nettoomsättningen ökade något. Tack vare förvärven uppnåddes en god tillväxt. Resultatutvecklingen skiljde sig mellan dotterbolagen och koncernens marginal var totalt lägre. Kassaflödet exklusive förvärvslikvider förbättrades betydligt mot tidigare kvartal.

Dotterbolagen

Orderingången var oförändrad för Lesjöfors, medan nettoomsättningen sjönk. Mot slutet av kvartalet stabiliserades detta för båda affärsområdena. För Chassifjädrar klingade högsäsongseffekterna av mot slutet av kvartalet och efterfrågan har i år varit lägre hos slutkunder, vilket förstärkts av lagernedragningar.

För Habia drevs kvartalets förbättringar av den starka utvecklingen inom Övrig industri, främst från kunder inom försvar, offshore och industri. Inom Telecom vände utvecklingen uppåt från låga nivåer. Resultatförbättringen var betydande.

Beijer Tech hade ett bra kvartal med lönsam tillväxt. Organiskt var utvecklingen positiv och tillskottet från förvärven stärker Beijer Tech både omsättnings- och resultatsmässigt.

Förvärv

De fem förvärven som genomfördes under första halvåret har på ett bra sätt kommit in i gruppen och bidrar  till koncernens resultat. Inget ytterligare förvärv har genomförts under tredje kvartalet. Vår strategi att stärka våra dotterbolag med värdeskapande tilläggsförvärv ligger fast.

Ytterligare upplysningar:
Henrik Perbeck, vd och koncernchef, telefon 018-15 71 60, henrik.perbeck@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 13:45.

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se

Media

Media

Dokument & länkar