Kommuniké från Årsstämma i Beijer Alma AB (publ) den 22 mars 2018

Report this content

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, HENRIK PERBECK, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN 

”Att skapa rätt förutsättningar för koncernbolagen och deras produkter är nu en av mina huvuduppgifter. Lika viktigt är det att arbeta vidare med Beijer Almas internationalisering och stärka den fina plattform vi byggt upp. Och det ska vi göra genom att driva på tillväxten via väl valda förvärv och starkare organisk utveckling.”

BESLUT VID STÄMMAN

Vid årsstämman togs bland annat följande beslut:

 • Balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för 2017 fastställdes.

 • Utdelningen för 2017 fastställdes, i enlighet med styrelsens förslag, till 9,50 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 26 mars 2018. Utdelningen beräknas att distribueras med början den 29 mars 2018.

 • Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

 • För var och en av styrelsens ordinarie ledamöter betalas ett fast styrelsearvode om 325 000 kronor. För styrelsens ordförande beslöts ett fast styrelsearvode om 950 000 kronor. För ledamot i revisionsutskottet beslöts ett fast arvode om 75 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande. För utskottets ordförande beslöts ett fast arvode om 125 000 kronor. Detta innebär oförändrade arvoden jämfört med föregående år. Revisorsarvode utgår enligt räkning.

 • Beträffande styrelse beslöts omval av Johnny Alvarsson, Carina Andersson, Anders G. Carlberg, Caroline af Ugglas, Anders Ullberg och Johan Wall samt nyval av Cecilia Wikström som ordinarie styrelseledamöter. Johan Wall valdes till styrelsens ordförande. Peter Nilsson har avböjt omval.

 • Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år.

 • Inför årsstämman 2019 beslöts att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens sammansättning som föregående år och att årsstämman också utser ledamöterna i valberedningen. Beslutet innebär att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande Johan Wall, Anders G. Carlberg som representant för huvudägaren samt tre representanter för de därnäst största aktieägarna som förklarat sig villiga att delta i valberedningen, vilka är Hans Ek (SEB Fonder), Vegard Søraunet (Odin Fonder) samt Henrik Didner (Didner & Gerge). Johan Wall utsågs till ordförande för valberedningen.

 • Årsstämman beslöt att en s.k. aktiesplit genomförs, innebärande att varje aktie delas i två aktier av samma aktieslag. Genom spliten ändras aktiens kvotvärde. Årsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen, vilken beräknas infalla under maj månad 2018. Efter uppdelning kommer antalet A-aktier att uppgå till 6 610 000 och antalet B-aktier till 53 652 200, båda aktieslagen med ett kvotvärde på 2,08 kr.

 • Med anledning av beslut om aktiesplit ändras bolagsordningen så att gränsen för lägsta och högsta antalet aktier höjs till lägst 28 800 000 aktier och högst 115 200 000 aktier. Vidare godkändes de av styrelsen föreslagna övriga, huvudsakligen redaktionella, ändringarna i bolagsordningen.

 • Styrelsen bemyndigades att för företagsförvärv fatta beslut om emission, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till nya B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid årsstämman registrerade aktiekapital ökas med mer än totalt 10 procent.

 • Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen. Riktlinjerna överensstämmer i sak med vad som fastställdes av årsstämman 2017.

Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 26 april 2018.

BEIJER ALMA AB (publ)
Styrelsen


Ytterligare upplysningar:
vd och koncernchef Henrik Perbeck, Beijer Alma AB, telefon: 08-506 427 50

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Taggar:

Prenumerera