Kommuniké från Årsstämma i Beijer Alma AB (publ) den 23 mars 2021

Report this content

Beijer Alma AB (publ) har hållit årsstämma den 23 mars 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med förhandsröstning (poströstning), utan fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler. Anföranden av styrelseordföranden och den verkställande direktören har publicerats på bolagets webbplats, www.beijeralma.se.

Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut hänvisas till årsstämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

BESLUT VID STÄMMAN

  • Fastställande av balans- och resultaträkning: Balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för 2020 fastställdes.
  • Disposition av vinstmedlen: Utdelningen till aktieägarna för 2020 fastställdes, i enlighet med styrelsens förslag, till 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 25 mars 2021. Utdelningen beräknas att distribueras med början den 30 mars 2021.
  • Ansvarsfrihet: Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
  • Styrelse: Som styrelseledamöter omvaldes Johnny Alvarsson, Carina Andersson, Oskar Hellström, Hans Landin, Caroline af Ugglas och Johan Wall. Johan Wall omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Styrelsearvoden: Ett fast styrelsearvode om 325 000 kr till var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande utgår ett fast styrelsearvode om 950 000 kronor. För ledamot i revisionsutskottet utgår ett fast arvode om 75 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande. För revisionsutskottets ordförande utgår ett fast arvode om 125 000 kronor. För ledamot i ersättningsutskottet utgår ett fast arvode om 25 000 kronor per ledamot utom för utskottets ordförande. För ersättningsutskottets ordförande utgår ett fast arvode om 50 000 kronor.
  • Revisor: KPMG AB omvaldes som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne kommer att utses till huvudansvarig revisor. Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.
  • Valberedning: Inför årsstämman 2022 beslöts att bolaget ska tillämpa i huvudsak samma principer för valberedningen som föregående år och att årsstämman också utser ledamöterna i valberedningen. Beslutet innebär bl.a. att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande Johan Wall, Anders G. Carlberg som representant för huvudägaren samt tre representanter för de därnäst största aktieägarna som förklarat sig villiga att delta i valberedningen, vilka är Jonathan Schönbäck (Odin Fonder), Mats Gustafsson (Lannebo Fonder) och Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder). Anders G. Carlberg utsågs till ordförande för valberedningen.
  • Bemyndigande: Styrelsen bemyndigades att för företagsförvärv fatta beslut om emission, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till nya B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid årsstämman registrerade aktiekapital ökas med mer än totalt 10 procent.
  • Ersättningsrapport: Styrelsens ersättningsrapport för 2020 godkändes.
  • Ändring av bolagsordningen: De av styrelsen föreslagna bolagsordningsändringarna godkändes.

Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 26 april 2021.

BEIJER ALMA AB (publ)
 

Styrelsen

Ytterligare upplysningar:
Henrik Perbeck, vd och koncernchef, telefon 018-15 71 60, henrik.perbeck@beijeralma.se

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se