Delårsrapport januari–juni 2018

God marknadskontakt i säljstartade projekt

Bostadsmarknaden var fortsatt avvaktande under perioden även om vi upplevde en något stabilare marknad under andra kvartalet. Vi har haft god marknadskontakt i säljstartade projekt och har kunnat produktionsstarta som planerat. Besqab är väl rustat med en stark balansräkning och en bra byggrättsportfölj. Vi står fast vid vår strategi att erbjuda trygga bostadsköp med bostäder som kunderna efterfrågar.  – Anette Frumerie, VD

Januari–juni 2018

  •  Enligt segmentsredovisningen1) uppgick periodens intäkter till 663,8 Mkr (772,9) och rörelseresultatet till 66,3 Mkr (125,1)
  •  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 770,0 Mkr (856,1) och rörelseresultatet till 109,9 Mkr (135,3)
  •  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 89,1 Mkr (112,8), motsvarande 5,79 kr per aktie (7,32)
  •  Eget kapital uppgick per den 30 juni till 1 278,2 Mkr (1 084,3) motsvarande 83,22 kr per aktie (70,46)
  •  Likvida medel var vid periodens utgång 473,3 Mkr (354,4)
  •  Antal sålda bostäder var för perioden 75 (206) och antal produktionsstartade 147 (256)

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Vårdboendet Sarahemmet i Ältadalen i Nacka, färdigställdes samt togs i bruk av vårdgivaren Ersta Diakoni.
  • Den 9 april 2018 tillträdde Magnus Ekström tjänsten som ny CFO och medlem av Besqabs koncernledning.

Koncernen

jan–jun 2018 jan–jun 2017  apr–jun 2018 apr–jun 2017 jul 2017–jun 2018 jan–dec 2017
Intäkter   enligt segmentsredovisning, Mkr 1) 663,8 772,9 381,5 388,9 1 818,1 1 927,2
Rörelseresultat   enligt segmentsredovisning, Mkr 1) 66,3 125,1 30,2 62,3 281,1 339,8
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning, % 1) 10,0 16,2 7,9 16,0 15,5 17,6
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning
  exkl fastighetsförsäljningar, %  1)
10,0 16,2 7,9 16,0 11,0 13,5
Intäkter, Mkr 770,0 856,1 445,6 424,7 1 959,1 2 045,2
Rörelseresultat, Mkr 109,9 135,3 59,4 70,0 345,7 371,0
Resultat efter skatt, Mkr 89,1 112,8 47,7 57,9 296,4 320,1
Rörelsemarginal, % 14,3 15,8 13,3 16,5 17,6 18,1
Räntabilitet på eget kapital, %   2) 13,9 20,9 25,1 27,0
Soliditet, % 70,7 63,4 71,8
Resultat per aktie före utspädning, kr 5,79 7,32 3,10 3,76 19,26 20,78 
Eget kapital per aktie, kr 83,22 70,46 83,97
Antal produktionsstartade   bostäder, st 147 256 147 145 341 450
– varav vård- och omsorgsbostäder, st 54 54 54
Antal sålda bostäder, st   3) 75 206 55 101 161 292
Antal bostäder i pågående produktion, st   3) 800 856 732
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %   3) 59  82 66
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st  3) 1 10
– varav upptagna i balansräkningen 1 3

1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 11 i delårsrapporten. Jämförelsetal för resultatposter avser perioden januari–juni 2017 och för balansposter den 30 juni 2017. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 15 i delårsrapporten.
2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder.

I dag klockan 10.00 presenterar Anette Frumerie och Magnus Ekström rapporten via en livesänd telefonkonferens. Presentationen går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80
(konferens-ID: 9092549) eller webbsändning http://media.fronto.com/cloud/besqab/180720/.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anette Frumerie, VD, anette.frumerie@besqab.se, 08-409 416 20
Magnus Ekström, CFO, magnus.ekstrom@besqab.se, 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 20 juli 2018 klockan 07:30 (CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Taggar:

Om oss

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Prenumerera

Citat

Bostadsmarknaden var fortsatt avvaktande under perioden även om vi upplevde en något stabilare marknad under andra kvartalet. Vi har haft god marknadskontakt i säljstartade projekt och har kunnat produktionsstarta som planerat. Besqab är väl rustat med en stark balansräkning och en bra byggrättsportfölj. Vi står fast vid vår strategi att erbjuda trygga bostadsköp med bostäder som kunderna efterfrågar.
Anette Frumerie VD