Valberedning inför Besqabs årsstämma 2020

Report this content

Valberedningens ledamöter inför Besqabs årsstämma 2020 har nu utsetts. 

I enlighet med av årsstämman beslutade instruktioner ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av tre eller fyra ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna den sista bankdagen i augusti året före årsstämman, samt styrelsens ordförande, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2020 i Besqab AB (publ) utgörs av:

  •  Olle Nordström, styrelsens och tillika valberedningens ordförande, representerande familjen Nordström inklusive bolag
  •  Lars G Öberg representerande Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
  •  Erik Gustafsson representerande Gustaf Douglas inklusive bolag och familj

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 51 procent av röster och kapital i bolaget per den 31 augusti 2019.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till Besqabs valberedning via e-post till valberedning@besqab.se eller med brev till adressen Besqab AB, Att: Valberedningen, Box 5,
182 11 Danderyd.

Besqabs årsstämma 2020 kommer att äga rum måndagen den 27 april 2020. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information:

Olle Nordström, valberedningens ordförande, tel. 0709-40 70 83

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar