Binero Group AB (Publ) Bokslutskommuniké 2019

Report this content

Bokslutskommuniké 2019

I bokslutskommunikén för 2019 redovisas resultatet efter skatt för den sålda webbhotellverksamheten på raden Avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Koncernens redovisade nettoomsättning och rörelseresultat avser koncernens kvarvarande verksamhet, IT-infrastruktur & Molntjänster1, och koncerngemensamma kostnader.

 

Under fjärde kvartalet 2019 har Binero Group sålt webbhotellverksamheten till Loopia AB. Köpeskillingen uppgick till 384 Mkr och nettovinsten blev 232 Mkr. Kassaflödet från försäljningen var 333 Mkr.

 

På en extra bolagstämma den 9 december beslutades om en utdelning på 3,00 kronor per aktie, totalt 59,7 Mkr, vilken utbetalades till aktieägarna den 16 december 2019. Styrelsen föreslår att den ordinarie stämman tidigareläggs till den 15 april och en ytterligare utdelning på 8,50 kronor per aktie.

Kvartalet oktober – december 2019                                               

 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 10,3 (9,4) Mkr
 • Avtalade årliga intäkter, ARR, uppgick per 31 december till 35,9 (28,2) Mkr, en ökning med 27 procent
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -8,3 (-8,5) Mkr
 • Periodens resultat, inklusive avvecklade verksamheter, uppgick till 216,8 (2,7) Mkr
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,94 (-0,20) kr. Resultatet har belastats med nedskrivning av den uppskjutna skattefordran om 10 Mkr
 • Periodens resultat per aktie, inklusive avvecklade verksamheter, före och efter utspädning uppgick till 10,90 (0,14) kr
 • Extra utdelning utbetalades med 3,00 kronor per aktie, dvs. totalt 59,7 Mkr

Perioden januari – december 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 34,7 (28,8) Mkr
 • Avtalade årliga intäkter, ARR, uppgick till 35,9 (28,2) Mkr, en ökning med 27 procent
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -30,4 (-30,2) Mkr
 • Periodens resultat, inklusive avvecklade verksamheter, uppgick till 211,1 (10,2) Mkr
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,18 (-1,35) kr
 • Periodens resultat per aktie, inklusive avvecklade verksamheter, före och efter utspädning uppgick till 10,61 (0,51) kr
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 8,50 kronor per aktie, dvs. totalt 169,1 Mkr i tillägg till den extra utdelning om 3,00 kronor, dvs. totalt 59,7 Mkr, som utbetalades i december 2019

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den första februari tillträdde Charlotte Darth som ny VD för bolaget. Charlotte Darth kommer närmast från CGI Sverige AB där hon var Vice President Emerging Technologies. Dessförinnan har hon haft ett flertal ledande roller inom tillväxtbolag i IT-branschen, bl.a. som VD för Affecto Sverige AB och ReadSoft Sverige AB
 • Styrelsen har beslutat att tidigarelägga årsstämman till den 15 april och föreslår en utdelning på 8,50 kronor per aktie

 

VD kommentar

Försäljningen av webbhotellverksamheten klar – nu siktar vi på tillväxt.

Avyttringen av webbhotellverksamheten slutförd

Under sista kvartalet 2019 slutfördes överlåtelsen av webbhotellverksamheten till Loopia AB. Avyttringen innebär att Binero Group nu helt renodlat sin inriktning till professionella IT-tjänster för företagsmarknaden. Avyttringen är slutfasen på den omstrukturering av bolagets verksamhet som pågått under de senaste åren, där vi gått från att vara en stark aktör på marknaden för domännamn, webbhotell och kringtjänster, till att bli en helhetsleverantör av moln- och infrastrukturtjänster för företag. Den framgångsrika försäljningen av webbhotellverksamheten resulterade i en extra utdelning i december 2019 och styrelsen föreslår framflyttning av årsstämman och utdelning, totalt kommer 11,50 kronor per aktie eller 228,7 Mkr att delas ut till aktieägarna i Binero.

Försäljning och resultat

Årets nettoomsättning uppgick till 34,7 (28,8) Mkr, en ökning med 20%. Binero hade avtalade årliga intäkter, så kallad ARR (Annual Recurring Revenues) på 35,9 (28,2) Mkr vid utgången av fjärde kvartalet och totalt cirka 500 kunder. Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -30,4 (-30,2) Mkr. Vi fortsätter vårt arbete med att anpassa våra koncerngemensamma kostnader till storleken på den kvarvarande verksamheten.

Marknaden för molnbaserade infrastrukturtjänster växer

Svenska företag och organisationer ställs dagligen inför växande krav och förväntningar på att öka digitaliseringsgraden. Ofta begränsas handlingsutrymmet av ett ständigt närvarande kostnadsfokus. Satsningar på digitalisering kräver tydlig affärsnytta för verksamheten och slutkund. För att undvika obehagliga överraskningar vill man ha en förutsägbarhet i kostnaderna. Allt fler företag och organisationer investerar därför i olika typer av skalbara och flexibla molnlösningar. Jag vill lyfta fram två starka trender som dominerar utvecklingen; det publika molnet och hybridmoln.

Bineros egen publika molnlösning binero.cloud har nu varit i gång i ett år och det är glädjande att se att kundernas intresse och efterfrågan ökar. Med ett fokus på såväl säkerhet och prestanda som på miljö och hållbarhet kan vi erbjuda en publik molntjänst i absolut världsklass – och ett starkt svenskt alternativ till de internationella molnjättarna. All data lagras i ett svenskägt datacenter på svensk mark och lyder därmed enbart under svensk lagstiftning – och omfattas inte av regleringar som till exempel amerikanska Cloud Act.

Allt fler företag har också investerat, eller planerar att investera, i hybridmoln. Det visar en ny undersökning från analysföretaget Vanson Bourne, som utförts på uppdrag av Nutanix. Hela 85 procent av de 2 650 tillfrågade IT-beslutsfattarna menade att detta var deras idealiska och önskade IT-modell för framtiden.

Vidare ser vi en allt större medvetenhet och kravställning från kunderna kring en hållbar IT-leverans i alla led – inte minst genom ett stort intresse för vårt nya klimatsmarta datacenter. De senaste månaderna har vi genomfört flera visningar för potentiella kunder. Debatten kring dataintegritet och var och hur data kan och bör lagras i molnet, är en annan fråga där vi erbjuder tydlighet och transparens för att fullt ut möta kundernas behov. Detta kombinerat med en svensk och lättillgänglig support, och möjligheten för kunden att i en nära relation med oss skräddarsy lösningar, ger vårt erbjudande både bredd, flexibilitet och trovärdighet. 

Binero – ett naturligt val för molnbaserade tjänster och IT-infrastruktur

Nu rustar vi för tillväxt och jag ser med tillförsikt fram emot ett spännande 2020. Redan under mina första veckor som VD har jag känt av att vi är ett hungrigt bolag på väg uppåt. Vi kommer nu att väsentligt utöka våra marknadsföringsinsatser för att ännu bättre nå ut till marknaden och våra målgrupper, samtidigt som vi även förstärker vår försäljningsorganisation. Siktet är inställt på att ta en ledande position på den svenska marknaden som leverantör av klimatsmarta och säkra molnbaserade tjänster och IT-infrastruktur för små och medelstora företag och organisationer.

Stockholm i februari 2020

Charlotte Darth, VD Binero Group

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Charlotte Darth            

Tel: +46 (08) 511 05 500

 

Styrelsens ordförande Carl-Magnus Hallberg

Tel: 073-506 60 00

 

Stockholm, den 27 februari 2020

 

Styrelsen i Binero Group AB (publ)

 

Aktuell information om Binero Group finns på bolagets hemsida www.binerogroup.com. Det går bra att kontakta bolaget via e-post ir@binerogroup.com och via telefon 08-511 05 500.

Binero Groups aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel. 08-50301550, ca@mangold.se).

Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 kl. 08.30 CET.

Dokument & länkar