• news.cision.com/
  • Binero Group AB/
  • Binero Group AB (publ) meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram 2020/2023 I och incitamentsprogram 2020/2023 II

Binero Group AB (publ) meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram 2020/2023 I och incitamentsprogram 2020/2023 II

Report this content

Årsstämman den 15 april 2020 i Binero Group AB (publ) (”Binero”) beslutade att införa incitamentsprogram 2020/2023 I, som omfattar VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner och maximalt 500 000 teckningsoptioner, samt incitamentsprogram 2020/2023 II, som omfattar styrelseledamöter och maximalt 150 000 teckningsoptioner. Binero meddelar idag att både incitamentsprogram 2020/2023 I och incitamentsprogram 2020/2023 II har fulltecknats.

”Det starka intresset från styrelsen, ledning och nyckelpersoner att delta i incitamentsprogrammet återspeglar både deras förtroende och deras engagemang för utvecklingen av Binero”, säger Charlotte Darth, VD för Binero.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Binero till en teckningskurs om 5,80 kronor, vilket motsvarar 120 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 25 maj 2020 till och med den 29 maj 2020 noterade betalkurserna på Nasdaq First North Growth Market för Binero-aktien.

Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna kan ske från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 juli 2023.

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Charlotte Darth

Telefon: 08-511 05 500
E-post: ir@binero.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Binero Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020 kl. 17:00 CET.

Binero är en svensk leverantör av molntjänster och digitala infrastrukturtjänster. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50 och e-post ca@mangold.se.

Dokument & länkar