Binero Group meddelar slutlig köpeskilling 384 Mkr, preliminär vinst 242 Mkr och kassaflöde på cirka 340 Mkr från försäljningen av Webbhosting verksamheten

Binero Group AB (publ) informerar om att överlåtelsen av verksamheterna inom Webbhosting till Loopia nu är genomförd. På tillträdesdagen fastställdes den slutliga köpeskillingen till 384 miljoner kronor. Loopia har idag betalat 374 miljoner kronor kontant till Binero, ytterligare 10 miljoner kronor betalas kontant före årsskiftet. Koncernens bokförda vinst beräknas till preliminärt 242 miljoner kronor efter fullt avdrag för transaktionskostnader. Netto uppgick kassaflödet efter transaktionskostnader till cirka 340 miljoner kronor.  

De avyttrade verksamheterna inom Webbhosting (”Verksamheten”) med cirka 40 medarbetare innefattade dotterbolagen Binero AB, Space2U Webhosting AB och Servage GmbH samt de tillgångar som var hänförliga till Verksamheten som fanns i Binero Groups övriga dotterbolag och moderbolaget Binero Group. De tillgångar som fanns i de bolag som överläts och som inte var hänförliga till Verksamheten överläts till Binero Group innan försäljningen genomfördes. Försäljningen genomfördes genom att Verksamheten överläts till ett nybildat helägt aktiebolag och där Loopia AB förvärvade samtliga aktier i detta bolag från Binero Group AB.

Styrelsen förbereder nu ett beslut om kapitalåterföring som kommer att föreslås aktieägarna i samband med en extra bolagsstämma.

För mer information:

Carl-Magnus Hallberg, styrelseordförande, mobil: 073-506 60 00

Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ), org.nr. 556264-3022 är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 14.10 CET.

Binero Group är ett svenskt företag med ett brett utbud av tjänster inom bl.a. molntjänster. Binero Groups aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamnet BINERO.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50 och e-post ca@mangold.se.

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner.

Bolagets erbjudande inkluderar bland annat utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service).

Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om oss

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för små- och mellanstora företag. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar