Binero Group säljer verksamheten inom Webbhosting för cirka 380 Mkr till Loopia

Report this content

Binero Group AB (publ) har ingått avtal om försäljning av verksamheten inom Webbhosting för en sammanlagd köpeskilling om cirka 380 Mkr med köpare Loopia AB. Kontant betalning och tillträde beräknas ske den 31 augusti 2019. Nettovinsten från försäljningen uppskattas till cirka 260 Mkr. Försäljningen är villkorad av bolagsstämmans godkännande. Styrelsen planerar att omgående kalla till extra bolagsstämma för godkännande av försäljningen. Aktieägare som tillsammans representerar knappt 50 procent av röster och kapital i Bolaget stödjer försäljningens genomförande.  

”Vi valde att aktivt delta i konsolideringen som pågår i marknaden för webbhosting. Loopia är en naturlig ny ägare, de är specialiserade på webbhosting och marknadsledande i Sverige. Budet låg i nivå med våra förväntningar och genom försäljningen synliggör vi ett värde på cirka 380 Mkr. Vi planerar att använda delar av köpeskillingen till att göra en kapitalåterföring till aktieägarna”, kommenterar Carl-Magnus Hallberg, ordförande Binero  Group.

Den avyttrade verksamheten inom Webbhosting (”Verksamheten”) med cirka 40 medarbetare innefattar dotterbolagen Binero AB, Space2U Webhosting AB och Servage GmbH samt de tillgångar som är hänförliga till Verksamheten som finns i Binero Groups övriga dotterbolag och moderbolaget Binero Group. De tillgångar som finns i de bolag som överlåts och som inte är hänförliga till Verksamheten kommer att överlåtas till Binero Group innan försäljningen genomförs. Försäljningen genomförs genom att Verksamheten överlåts till ett nybildat helägt aktiebolag och där Loopia AB förvärvar samtliga aktier i detta bolag från Binero Group AB.

Köpeskillingen för Verksamheten uppgår till sammanlagt cirka 380 Mkr vilken ska betalas kontant och finansieringen är säkerställd. Vinsten uppskattas till cirka 260 Mkr. Tillträde beräknas ske den 31 augusti 2019.

Mer information om köparen Loopia AB finns på loopia.se och loopiagroup.com.

Försäljningen är villkorad av godkännande från extra bolagsstämma varav separat kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort. Binero Groups större aktieägare, familjen Göranson, Pejoni, Theodor Jeansson, Blibros samt Jonas Lindström som tillsammans äger knappt 50 procent av aktier och röster, stödjer försäljningens genomförande.

För mer information: 

Carl-Magnus Hallberg, styrelseordförande, mobil: 073-506 60 00

Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ), org.nr. 556264-3022 är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 kl. 19.50 CEST.

Binero Group är ett svenskt företag med ett brett utbud av tjänster inom hosting och molntjänster. Binero Groups aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamnet BINERO.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50 och e-post  ca@mangold.se.

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner.

 Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service).

 Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Binero Group har en 20-årig historia och ca. 70 st. anställda. 

Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Dokument & länkar