Delårsrapport januari - september 2019

Report this content

I delårsrapporten för tredje kvartalet och årets första nio månader 2019 redovisas resultatet efter skatt för den sålda webbhotellverksamheten på raden Avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Nettovinsten från försäljningen redovisas först i fjärde kvartalet då försäljningen genomfördes den 31 oktober 2019. Koncernens redovisade nettoomsättning och rörelseresultat avser koncernens kvarvarande verksamhet, Cloud & Solutions, och koncerngemensamma kostnader.

Kvartalet juli – september 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 8,0 (7,3) Mkr
 • Avtalade årliga intäkter, ARR, uppgick till 30,1 Mkr
 • Rörelseresultatet, EBIT, för kvarvarande verksamhet uppgick till -5,3 (-5,4) Mkr
 • Periodens resultat, inklusive avvecklade verksamheter, uppgick till 1,8 (3,6) Mkr
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,33 (-0,29) kr

Delårsperioden januari – september 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 24,4 (19,5) Mkr
 • Avtalade årliga intäkter, ARR, uppgick till 30,1 Mkr
 • Rörelseresultatet, EBIT, för kvarvarande verksamhet uppgick till -22,2 (-21,7) Mkr
 • Periodens resultat, inklusive avvecklade verksamheter, uppgick till -5,8 (7,5) Mkr
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till -1,24 (-1,14) kr

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Binero Group informerade den 31 oktober 2019 att överlåtelsen av webbhotellverksamheten till Loopia AB genomförts. På tillträdesdagen fastställdes den slutliga köpeskillingen till 384 Mkr. Loopia betalade 374 Mkr kontant till Binero och ytterligare 10 Mkr kommer att betalas före årsskiftet när vissa ytterligare leveranser gjorts. Bolaget har lämnat sedvanliga garantier på den sålda egendomen.
 • Den bokförda vinsten från försäljningen beräknas till cirka 242 Mkr.
 • Kassaflödet från försäljningen beräknas till cirka 340 Mkr. Skillnaden mellan köpeskillingen och netto kassaflödeseffekt förklaras av transaktionskostnader 9 Mkr, lösen av leverantörs- och leasingavtal på 18 Mkr samt reglering av mellanhavanden på 17 Mkr mellan de sålda bolagen och kvarvarande verksamhet.
 • Den avyttrade webbhotellverksamheten innefattar dotterbolagen Binero AB, Space2U Webbhosting AB och Servage GmbH samt de tillgångar som var hänförliga till webbhotellverksamheten som fanns i Binero Groups övriga dotterbolag och moderbolaget Binero Group AB, inklusive cirka 40 medarbetare.
 • Kapitalåterföringen som planeras till aktieägarna till följd av försäljningen av webbhotellverksamheten uppskattas till totalt 11,50 - 12,00 kr per aktie, dvs. totalt cirka 228,7 - 238,7 Mkr. Styrelsen har kallat till en extra bolagsstämma den 9 december 2019 och föreslagit en utdelning på 3,00 kr per aktie, dvs. totalt cirka 59,7 Mkr. Kallelse och förslag till beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida. Styrelsen planerar att föreslå ytterligare en kapitalåterföring till aktieägarna på preliminärt 8,50-9,00 kr per aktie, dvs. totalt cirka 169 -179 Mkr i samband med årsstämman 2020. Styrelsen undersöker möjligheten att tidigarelägga årsstämman som i den finansiella kalendern är planerad till den 15 maj 2020. Samtliga bolagets pressmeddelanden finns på bolagets hemsida binerogroup.com.

VD kommentar

Försäljningen av webbhotellverksamheten klar – nu satsar vi framåt

Beslutet om att ta en aktiv roll i konsolideringen av webbhotellmarknaden resulterade i en värdeskapande försäljning av webbhotellverksamheten. Nu satsar vi framåt med den verksamhet vi byggt upp under det senaste året, med fullt fokus på att erbjuda företagsmarknaden högpresterande, säkra och hållbara lösningar.

Marknaden för att outsourca infrastruktur och IT-tjänster till molnet fortsätter att växa kraftigt – och allt fler företag och organisationer investerar i olika typer molnlösningar för att maximera sin lönsamhet, effektivitet, kvalitet och säkerhet. Vår nuvarande mix av lösningar gör att vi är helt rätt positionerade och rustade att möta kundernas ökade efterfrågan på både ren IaaS (infrastruktur som tjänst) i publikt moln, smidiga möjligheter till multi-cloud, uppsättning av hybridmoln och orkestrering av tjänster. Samtliga områden förutspås av en enig analytikerkår fortsätta växa inom överskådlig framtid. 

Binero - ett tillväxtbolag och ett helsvenskt alternativ till de amerikanska molnjättarna

Med ett starkt fokus på både säkerhet och prestanda, och på miljö och hållbarhet, erbjuder Binero idag publika, privata och hybrida lösningar från vårt nya klimatsmarta datacenter, med snabba anslutningar till Google Cloud, Microsoft Azure och Amazon Web Services. Binero är enkelt uttryckt en kompetent, svensk helhetsleverantör av företags digitala infrastruktur.

Binero hade avtalade årliga intäkter, så kallad ARR (Annual Recurring Revenues) på 30,1 miljoner kronor vid utgången av tredje kvartalet och cirka 500 kunder. Omsättningen för tredje kvartalet växte med 10 procent till 8,0 (7,3) miljoner kronor. Tillväxten under tredje kvartalet påverkades av sommarmånaderna. För perioden januari-september 2019 uppgick omsättningen till 24,4 (19,5) miljoner kronor, en ökning med drygt 25 procent.

På en växande marknad för molnbaserade infrastrukturtjänster

Ökad kunskap om de stora globala aktörernas data- och integritetsskydd driver efterfrågan på hybrida molnlösningar där data kan skyddas i lokala datacenter samtidigt som kunderna kan dra nytta av de globala aktörernas distributionskraft. Binero har en tydlig och naturlig positionering inom IT-infrastrukturbranschen som matchar dagens efterfrågan på IT-infrastruktur här i Sverige. Den kretsar kring fyra centrala pelare:

 • Säkerhet – både vad gäller data integritet och den rent fysiska säkerheten för hårdvaran.
 • Hållbarhet – genom vårt klimatsmarta datacenter och banbrytande ny modern teknik.
 • Modern infrastruktur – genom vårt nybyggda datacenter, moderna servrar, senaste tekniken med hög prestanda och driftsäkerhet. Vi är en kapabel leverantör med hög kapacitet i alla led.
 • Service och support – på svenska och med närhet och förståelse för kunden.

Fokus på tillväxt

Rörelseresultatet EBIT uppgick till -1,4 (-0,8) miljoner kronor för Cloud & Solutions och till -5,3 (-5,4) miljoner kronor efter koncerngemensamma kostnader. Rörelseresultatet, EBIT, för perioden januari-september uppgick till -7,3 (-7,3) miljoner för Cloud & Solutions och efter koncerngemensamma kostnader till -22,2 (-21,7) miljoner kronor. Vi arbetar med att anpassa våra koncerngemensamma kostnader till storleken på denkvarvarande verksamhet. Vårt fokus ligger på tillväxt. Rent konkret så innebär det att vi lägger all vår kraft och energi på aktiv och fokuserad marknadsföring och försäljning av moln- och infrastrukturtjänster. Med detta kan vi hjälpa nya och befintliga kunder till säkra, hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Nästa steg – växa med ambitionen att ta en ledande position

Vår strategi är att växa organiskt och genom selektiva förvärv. Siktet är inställt på att ta en ledande position på den svenska marknaden som leverantör av klimatsmarta och säkra molnbaserade tjänster och IT-infrastruktur för små och medelstora företag och organisationer.

Stockholm i november 2019

Göran Gylesjö, VD Binero Group

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Göran Gylesjö             

Tel: +46 (08) 511 05 500

 

Styrelsens ordförande Carl-Magnus Hallberg

Tel: 073-506 60 00

 

Stockholm, den 28 november 2019

 

Styrelsen i Binero Group AB (publ)

Binero Groups aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel. 08-50301550, ca@mangold.se).

Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 28 november 2019 kl. 08.30 CET.

Dokument & länkar