Kallelse till årsstämma i Binero Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Binero Group AB (publ), org. nr 556264–3022 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 10:00 CET på Bolagets kontor på Gustavslundsvägen 141 A i Bromma, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 09:30 CET.

Anmälan 

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska:

-          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2019, samt

-          dels senast samma dag, torsdagen den 16 maj 2019, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Binero Group AB (publ), Att: Thomas Broberger, 167 51 Bromma eller per e-post till ir@binerogroup.com.

Vid anmälan ska anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 16 maj 2019, då sådan införing ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.binerogroup.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se https://www.binero.se/om-oss/hantering-av-personuppgifter.

Förslag till dagordning 

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut

a)          Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b)         Om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c)          Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

 1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
 2. Val av styrelseledamöter, revisionsbolag eller revisor och eventuella suppleanter
 3. Beslut om emissionsbemyndigande
 4. Avslutande av stämman

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållanden per den 31 oktober 2018 och består av Victoria Dexback som representerar Richard Göransson (12,19%), Rockpoint AB (5,85%) och Mölna Spar AB (5,85%), Jonas Lindström som representerar sig själv (2,07%) och BNY Mellon SA/NV (5,88%) samt Theodor Jr Jeansson som representerar sig själv (5,06%).

Punkt 2, 9 och 10 – Val av ordförande vid stämman samt beslut om styrelsens sammansättning och arvoden 

Bolaget har informerats om att valberedningen kommer att presentera fullständiga förslag till beslut före årsstämman. Bolaget kommer att offentliggöra förslagen från valberedningen så snart dessa har mottagits.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 b. Resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 11. Beslut om emissionsbemyndigande 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning, vid tidpunkten för beslutet, om 20 procent av aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster i Bolaget  

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 19 888 560 utestående aktier i Bolaget representerande totalt 19 888 560 röster.

Aktieägares rätt att begära upplysningar  

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två (2) veckor före stämman. Handlingar kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.binerogroup.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

*****

Stockholm i april 2019

Binero Group AB (publ)

Styrelsen 

För mer information, kontakta:

Göran Gylesjö, VD Binero Group AB

Mobil: 070-510 36 56

Mail: goran.gylesjo@binero.se

Binero Group (www.binerogroup.com) är ett svenskt företag med ett brett utbud av tjänster inom Hosting och och molntjänster. Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se.

Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Göran Gylesjös försorg, för offentliggörande den 17 april 2019 kl. 15.00 CET.

.

Dokument & länkar