Kallelse till extra bolagsstämma i Binero Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Binero Group AB (publ), org. nr 556264–3022 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 december 2019 kl. 10:00 på Bolagets kontor på Gustavslundsvägen 141A i Bromma. Inregistrering till stämman börjar klockan 9:30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 december 2019, samt
 • dels senast samma dag, tisdagen den 3 december 2019, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Binero Group AB (publ), Att: Thomas Broberger, 167 51 Bromma eller per e-post till ir@binerogroup.com.

Vid anmälan ska anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se https://www.binero.se/om-oss/hantering-av-personuppgifter.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 3 december 2019, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.binerogroup.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om vinstutdelning
 8. Ersättning till vissa styrelseledamöter i avseende på överlåtelsen av Binero webbhotell
 9. Avslutande av stämman

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7. Beslut om vinstutdelning

Bakgrund

Bolaget har den 31 oktober 2019 genomfört överlåtelsen av verksamheterna inom webbhotell till Loopia AB. Styrelsen föreslår därmed en kapitalåterföring i form av vinstutdelning till aktieägarna i enlighet med nedan. Den föreslagna kapitalåterföring är den som för närvarande är möjlig att genomföra baserat på Bolagets disponibla belopp enligt den senast fastställda årsredovisningen. Styrelsen har för avsikt att föreslå ytterligare kapitalöverföring i samband med eller efter årsstämman 2020.

Förslag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 59 665 680 kronor fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget. Således föreslås en vinstutdelning om 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås onsdagen den 11 december 2019. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 16 december 2019.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 62 191 833 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet.

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8. Ersättning till vissa styrelseledamöter i avseende på överlåtelsen av Binero webbhotell

Bakgrund och förslag

Mot bakgrund av överlåtelsen av Binero webbhotell till Loopia AB och den insats som Carl-Magnus Hallberg samt Fredrik Alpsten har gjort i avseende på transaktionens genomförande, vilket är arbete som ligger utanför det ordinarie styrelsearbetet, föreslår större aktieägare representerades cirka 41 procent att bolagsstämman fattar beslut om ersättning för detta arbete till dessa ledamöter. Ersättningen ska uppgå till maximalt 900 000 kronor av vilken Carl-Magnus Hallberg ska erhålla 70 procent och Fredrik Alpsten ska erhålla 30 procent. De ska ha rätt att fakturera beloppet genom bolag.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, styrelsen yttrande samt redogörelse och revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.binerogroup.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i november 2019

Binero Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Carl-Magnus Hallberg, ordförande i Binero Group AB

Telefon: +46 73 506 60

Binero Group är en svensk leverantör av professionella digitala infrastrukturtjänster. Binero Groups aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamnet BINERO.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50 och e-post  ca@mangold.se

Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ), org.nr. 556264-3022 är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 18 november 2019 kl. 08.20 CET. 

Dokument & länkar