Kommuniké från årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ) den 22 maj 2018

Oniva Online Group Europe AB (publ), höll årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 på bolagets kontor i Stockholm och fattade bland annat följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Årsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2017 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 54 135 451 kronor balanseras i ny räkning. Stämman beslutade vidare att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Lars Wahlström, Carl-Magnus Hallberg, Victoria Dexback och Fredrik Alpsten. Jacob Philipsson nyvaldes som styrelseledamot. Mia Forsgren har avböjt omval. Lars Wahlström omvaldes till styrelsens ordförande.

Jacob är idag VD på Datscha som är en dominerande leverantör av digitala webtjänster för information och värdering inom den kommersiella fastighetsbranschen. Jacob har tidigare i princip alltid varit verksam i IT/mjukvarubranschen och har tidigare i karriären arbetat för både stora bolag såsom Oracle och Ericsson HP såväl som mindre start-up bolag samt egna bolag som Jacob byggt och utvecklat.

Årsstämman omvalde till revisor Ernst & Young Aktiebolag som utsett Per Hedström som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 600 000 kronor varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver ska 75 000 kronor fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens § 1. Ändringen innebär att bolaget byter företagsnamn från Oniva Online Group Europe AB till Binero Group AB.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till www. onlinegroup.com, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wahlström, styrelseordförande Oniva Online Group

070-602 09 90

ir@onlinegroup.com

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom hosting och molntjänster. Koncernen erbjuder ett komplett utbud av tjänster omfattande domännamnsregistreringar, webbhosting, vps, co-lo, dedikerade servrar, nyhetsbrev, ip-nummer, seohosting, managerade IT-tjänster inom molnet, IT-infrastruktur mm.  Online Group ska erbjuda små och medelstora företag enkla helhetslösningar för att synas och verka effektivt online. Koncernen har idag ca 70 anställda. Online Group - Online. Made easy.

Oniva Online Groups aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamnet ONG. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (08-503 01 550).

www.onlinegroup.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oniva Online Group Europe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl.13:20 CET.

Om oss

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för företag och privatpersoner. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat webbhosting med en mängd kompletterande kringtjänster, utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Binero Group har idag drygt 100 000 kunder och inkluderar varumärkena Binero, Crystone, ExternIT, Levonline, Servage och Space2u. Binero Group har en 20-årig historia och ca. 70 st. anställda.Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar