Kommuniké från extra bolagsstämma i Binero Group AB (publ) den 1 augusti 2019

Report this content

Vid extra bolagsstämma i Binero Group AB (publ), org. nr 5556264–3022, (”Bolaget”) den 1 augusti 2019 fattades beslut om att godkänna avyttring av affärsområdet Binero Webbhotell.

Bolaget ingick den 15 juli 2019 överlåtelseavtal med Loopia AB avseende avyttring av affärsområdet Binero Webbhotell (”Transaktionen”), vari Transaktionen var villkorad av stämmans godkännande. Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna transaktionen. Den sammanlagda köpeskillingen är cirka 380 MSEK, vilken ska betalas kontant till Bolaget. Ytterligare information om bakgrunden till avyttringen och om transaktionen framgår av Bolagets pressmeddelande den 15 juli 2019 och av kallelsen till extra bolagsstämman som tidigare har publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.binerogroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Magnus Hallberg, styrelseordförande Binero Group AB

Mobil: 073-506 60 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Binero Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2019 kl. 12.30 CEST.

Binero Group (www.binerogroup.com) är ett svenskt företag med ett huvudsakligt kunderbjudande inom hosting och ett antal kringtjänster samt IT-drift och molntjänster. Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 01 550, ca@mangold.se.

Dokument & länkar