Kommuniké från extra bolagsstämma i Binero Group AB (publ) den 9 december 2019

Report this content

Vid extra bolagsstämma i Binero Group AB (publ), org. nr 5556264–3022, (”Bolaget”) den 9 december 2019 fattades beslut om vinstutdelning om 3,00 kronor per aktie samt ersättning till vissa styrelseledamöter avseende insats i samband med överlåtelsen av Binero webbhotell.

Beslut om vinstutdelning

Stämman beslutade om vinstutdelning med ett belopp om 59 665 680 kronor fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget, det vill säga en vinstutdelning om 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades onsdagen den 11 december 2019. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 16 december 2019.

Beslut om ersättning till vissa styrelseledamöter avseende insats i samband med överlåtelsen av Binero webbhotell

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag, vilka representerar cirka 41 procent av rösterna och aktierna i Bolaget, om ersättning uppgående till 800 000 kronor av vilken Carl-Magnus Hallberg ska erhålla 550 000 kronor och Fredrik Alpsten ska erhålla 250 000 kronor. Det noterades att de ska ha rätt att fakturera beloppet genom bolag.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämma samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.binerogroup.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Magnus Hallberg, styrelseordförande Binero Group AB

Mobil: 073-506 60 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Binero Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2019 kl. 11.15 CET.

Binero Group är en svensk leverantör av digitala infrastrukturtjänster för små- och mellanstora företag. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat utveckling och managering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service).

Binero Groups aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamnet BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50 och e-post ca@mangold.se.

Dokument & länkar